Libri Historiae Slovaciae

Libri Historiae Slovaciae

(1 produkt)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Zaviate rozhovory
Zaviate rozhovory

Jozef M. Rydlo

S novinármi slovenského exilu na stránkach Slovenských hlasov z Ríma. Monografia má charakter zakladajúceho diela pre dejiny slovenskej žurnalistiky, a to konkrétne v oblasti slovenskej exilovej publicistiky predovšetkým v období po roku 1945, s presahmi až do súčasnosti. Jadrom publikácie je dvadsaťtri podobne štruktúrovaných rozhovorov autora s predstaviteľmi slovenských exilových periodík, ktoré boli uverejňované v mesačníku Slovenské hlasy z Ríma od roku 1978 do roku 1990. Samotné rozhovory odkrývajú základné charakteristiky toho-ktorého exilového periodika, jeho históriu, poslanie, čitateľské zázemie a materiálne zabezpečenie, vízie do budúcnosti, vzťahy k ostatnej exilovej tlači a mnohé iné. Spolu vytvárajú neoceniteľnú mozaiku publicistiky slovenských exulantov v druhej polovici 20. storočia. Problematiku fundovane dopĺňajú texty prof. Emílie Hrabovec a Františka Vnuka, ako aj rozhovor Matúša Marcinčina s autorom. Kniha vyniká aj podrobnými dokumentárnymi a bibliografickými informáciami a osobitne cenný je bohatý obrazový materiál.ObsahVečný Rím (Stanislav Mečiar)Niekoľko myšlienok na margo Zaviatych rozhovorov o zaviatych dejinách slovenského exilu (Emília Hrabovcová)[I]Jozef M. Rydlo, bibliograf a kronikár slovenskej literárnej tvorby v zahraničí (František Vnuk)[II]Slovák v Amerike - Rozhovor s Michalom J. KrajsomJednota - Rozhovor s Jozefom C. KrajsomHorizont - Rozhovor s Jozefom Špetkom Slovensky štít - Rozhovor s Františkom Chajmom Slobodne Slovensko - Rozhovor s Krištofom Greinerom Ave Maria - Rozhovor s Andrejom Pírom Slovensky život v Argentíne - Rozhovor s Evou Jankovičovou-JoštiakovouSlovak Heritage - Rozhovor s Janom BelianskymListy sv. Františka - Rozhovor s Rudolfom Dilongom / Rozhovor s Teodorikom J. Zúbkom Most - Rozhovor s Mikulášom Šprincom Posol - Rozhovor so Štefanom Senčíkom / Rozhovor s Rajmundom OndrušomBulletin Svetového kongresu Slovákov - Rozhovor s Jánom Okáľom Kanadsky Slovák - Rozhovor s Mariánom JankovskýmSlovak Studies - Rozhovor s Michalom LackomEcho duchovného prúdenia dneška - Rozhovor s Rajmundom Ondrušom Krajansky pozdrav - Rozhovor s Vojtechom Zemanom Informačne správy - Rozhovor s Pavlom G. Dobišom Slowakei - Rozhovor s Vojtechom Buckom Život – La Vie - Rozhovor s Františkom RevesomMladý Slovak - Rozhovor s Vojtechom Zemanom Slovak Studies Association Newsletter - Rozhovor s Louise B. Hammerovou Novy život - Rozhovor s Víťazoslavom HroncomObežnYk - Rozhovor s Pavlom Šiškom Národné noviny - Rozhovor s Josephom Stefkom Slovakia - Rozhovor s Mariánom Markom StolárikomSlovenské správy/Slowakische Nachrichten - Rozhovor s Františkom Kollárom Slovenské hlasy z Ríma - Interview s Andrejom Paulinym v Šaštíne 22. marca 2005 (Viliam Jablonický)[III]Vznik a zánik vybraných mienkotvorných periodík slovenského politického exilu (1945 – 1989)[IV]„Chýbajú mi všetky exilové časopisy bez rozdielu.“ Ako vznikali rozhovory s novinármi slovenského exiluna stránkach Slovenských hlasov z Ríma? Interview s Jozefom M. Rydlom (Matúš Marcinčin)[V]Noviny a ich redaktori, dokumentáciaSupíš periodíkBibliograficky súpis rozhovorovZoznam redaktorov a redaktoriek exilových periodíkŽivotopisne profily redaktorov a redaktoriek[VI]Bibliografické hesláPramene a literatúraSúhrnyO autoroviMenný register

Skladom

14,55 €

Scripsi vobis II.
Scripsi vobis II.

Jozef M. Rydlo (ed.)

Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Druhý zväzok zobraných spisov Milana Stanislava Ďuricu, (...) ktorý čitateľ dostáva do rúk, je vzácnou zbierkou vedeckých textov, ktorými sa ich autor počas desaťročí svojho plodného profesionálneho pôsobenia vyjadroval k základným otázkam slovenských dejín od ich počiatkov po rok 1938.Pre túto svoju prácu - ktorú Ďurica nikdy nevnímal ako zamestnanie, ale ako skutočné povolanie či poslanie - dostal autor tie najlepšie predpoklady a prípravu. Odkedy ho jeho saleziánski predstavení po maturite vyslali na štúdiá do zahraničia, odkiaľ sa už po definitívnom prevzatí moci komunistami nemohol vrátiť do vlasti, až do odchodu z Univerzity v Pádové na prahu 21. storočia, žil a pôsobil v zahraničí. Na prestížnych západoeurópskych univerzitách získal to najlepšie vzdelanie, teoretickú a metodologickú prípravu, jazykové znalosti a medzinárodnú skúsenosť, ktoré mu umožnili formulovať správne otázky a hľadať na ne odpovede systematickým, disciplinovaným a široko rozvetveným štúdiom prameňov a literatúry, kontextualizovať, skúmať slovenské dejiny so všetkou vernosťou vedeckej historickej metóde z nich samých, teda slobodne, bez politických tlakov a závislostí najrozličnejšieho druhu, bez spätných projekcií neskorších mimohistorických kritérií, iba na základe prameňov a historických súvislostí. Široké horizonty mu otvárala nielen európska skúsenosť a multilingválnosť, ale aj interdisciplinarita: pri skúmaní najstarších slovenských dejín slavistická príprava, pri analýze medzinárodných súvislostí politologické znalosti, pri hodnotení širších súvislostí dejín zase teologická postať, potrebná pre pochopenie morálnych koreňov konania historických protagonistov i duchovných aspektov historického vývoja.

Vypredané

15,42 €

Ku koncepcii a vývoju slovenskej histografie
Ku koncepcii a vývoju slovenskej histografie

Richard Marsina

Súbor prác nestora slovenskej historiografie, profesora Richarda Marsinu ponúka zaujímavé čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o tom, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či aké prekážky muselo prekonávať ešte i v storočí minulom.Keďže profesor Marsina bol jedným z priamych účastníkov tohto procesu, majú jeho texty nie len osobitnú autenticitu, ale najmä váhu, podloženú postavením, ktoré si v odbornom prostredí vybudoval. Významnú časť knihy tvoria príspevky, v ktorých sa odráža jeho zameranie na naše najstaršie dejiny, pričom významný súbor štúdií ku svätoštefanským legendám je tu publikovaný po prvý raz. Za osobitný prínos možno pokladať prehľadné predstavenie osobností, ktoré významne ovplyvnili bádanie o slovenských dejinách.

Vypredané

17,46 €

Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev
Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev

Walter Brandmüller

Nemecký autor a popredný cirkevný historik vo svojej štúdii ponúka pohľad na problematiku prenasledovania Židov počas druhej svetovej vojny na Slovensku, pričom svoju pozornosť sústreďuje na postoje a aktivity Katolíckej cirkvi, jej predstaviteľov na úrovni Svätej stolice i slovenského episkopátu, súvisiace s vtedajšími udalosťami. Podstatnú časť knihy tvoria dokumenty v originálnom jazyku a v slovenskom preklade; prvýkrát sú pospolu publikované oficiálne texty slovenských biskupov.Treba zdôrazniť, že ako dlhoročný predseda Pápežského komitétu pre historické vedy mal autor možnosť analyzovať niektoré dokumenty z Archívu Kongregácie pre mimoriadne cirkevné záležitosti. Pôvodne kniha vyšla v nemčine (2003) a v taliančine v Libreria Editrice Vaticana (2004). Slovenský preklad bude preto zaiste zaujímavým príspevkom z cudzieho prostredia k odbornej diskusii a lepšiemu poznaniu okolností tragédie židovského obyvateľstva a vôbec dejín prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Zaujímavosťou je, že kniha vyšla práve v čase, keď bol je autor, kardinál Brandmüller, na niekoľkodňovej návšteve Slovenska.

Vypredané

12,61 €

Rudolf Dilong (1905 - 1986)
Rudolf Dilong (1905 - 1986)

Jozef M. Rydlo

Zborník o živote a diele k básnikovej storočnici. Kniha, ktorá doteraz najkomplexnejším spôsobom zhŕňa poznatky o živote a diele významného slovenského básnika, príslušníka tzv. katolíckej moderny i predstaviteľa exilovej literatúry.Františkán Rudolf Dilong dostal od literárnych kritikov mnoho prívlastkov – básnik búrlivák, básnik, ktorý držal v jednej ruke pero a v druhej meč, aby rúbal perom a písal mečom, básnik stratenej slovenskej slobody, básnik uštipnutý slobodou, Boží básnik, knieža básnikov, utajený mních, pričom každý z nich vystihuje a približuje jeho povahu a tvorbu. Vydaním vyše stovky titulov kníh pôvodnej poézie, prozaických a dramatických textov, náboženských, reflexívnych i lyrických meditácií a spomienok, patrí medzi najplodnejších i najpozoruhodnejších a najvšestrannejších slovenských spisovateľov uplynulého dvadsiateho storočia.Zborník, ktorý zostavil Jozef M. Rydlo obsahuje príspevky z dvoch konferencií, ktoré sa konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku (7. – 9. septembra 2005) a v Univerzitnej knižnici v Bratislave (27. októbra 2005). Zostavovateľ ich rozšíril o niekoľko dokumentárnych, spomienkových a faktografických príspevkov, o bibliografiu básnika a ikonografickú prílohu.

Vypredané

21,24 €

Scripsi vobis I.
Scripsi vobis I.

Jozef M. Rydlo (ed.)

Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Prvý zväzok výberu z diela významného historika pozostáva zo 16 príspevkov, ktoré reprezentujú počiatky autorovej vedeckej spisby prostredníctvom štyroch rozsiahlych filozoficko-teologických prác, ktoré doteraz neboli publikované (napr. Spoločenskosť ako inštinkt a jeho psychogenéza vo vývojovom veku alebo Etický charakter lásky k vlasti), na ktoré nadväzujú kultúrno-historické štúdie zamerané na slovensko-talianske literárne vzťahy. Úvodnú štúdiu Učenec z Padovy - muž, ktorý vrátil Slovákom ich národné dejiny napísal Jozef M. Rydlo, zostavovateľ a editor projektu.State, rozpravy a príspevky zaradené do celoživotného výberu predstavujú kľúčové práce historika Milana S. Ďuricu, ktoré okrem štyroch prác v prvom zväzku všetky boli uverejnené v pravých či nepravých periodikách alebo vyšli knižne, buď v zborníkoch, alebo samostatne. Práce a články publikované v cudzích jazykoch sú preložené do slovenčiny a po slovensky vychádzajú po prvý raz.

Vypredané

15,42 €

Stopäťdesiat rokov v živote národa
Stopäťdesiat rokov v živote národa

František Vnuk

Slovensko v rokoch 1843 - 1993. V sérii Monographiae vychádza ako 2. zväzok.Stopäťdesiat rokov v živote národa je historickou monografiou. Zachytáva prebúdzanie slovenského národného povedomia v represívnej rakúsko-uhorskej monarchii a jeho vývoj až po dôležité dejinné udalosti 20. storočia v celej Európe, v ktorých pohyb národných dejín neustal, ale spel ku slobode.Kniha je všestranným pohľadom na všetky dejinné udalosti, podložené dôkladnou historickou dokumentáciou a ozrejmené jasnou ideovou koncepciou. Patrí do rúk každého, kto chce poznať, ako žil a bojoval slovenský národ za svoje prežitie i za plnú spoločensko - kultúrnu sebarealizáciu.

Vypredané

9,34 €

Kresťanský stredovek Slovenska
Kresťanský stredovek Slovenska

Jozef Kútnik Šmálov

V sérii Monographiae vychádza ako 6. zväzok.Autor nie náhodou robil výskum pôsobenia pokračovateľov Konštantína Filozofa v tzv. normalizačnom období, keď sa totalitný režim snažil likvidovať kresťanské povedomie i tradície, ktorými sa národ živil a dvíhal po stáročia aj zapájal do európskej kultúry.Štúdiom historických materiálov autor sledoval budovateľskú i osvetovú činnosť nasledovateľov Konštantína Filozofa, aktívneho pokresťančovateľa stredovekého Slovenska.

Vypredané

7,40 €

Kresťanská filozofia dejín
Kresťanská filozofia dejín

Jozef M. Rydlo

Katolík a história. Monografia predstavuje priekopnícke vedecké dielo, pretože v slovenskej historiografii, či filozofickej a teologickej spisbe problematika zmyslu dejín, tobôž z kresťanského pohľadu na svet, nie je dostatočne pertraktovaná. Autor načrtáva najprv rámce kresťanskej filozofie a analyzuje dôvody, prečo sa zaoberať históriou, aký je jej význam pre spoločnosť. Poukazuje na tradičnú kresťanskú koncepciu dejín Jacquesa Benigne Bossueta, ktorú narušilo sprvu osvietenstvo (Voltaire) a potom materialistický svetonázor a utópia Marxa a Engelsa. Kresťanská filozofia dejín a Katolícka cirkev po Druhom vatikánskom koncile sú predmetom osobitnej autorovej pozornosti. Metódou postupného objasňovania doterajších prístupov a prehĺbením pojmu dejín ako sveta ľudského jestvovania autor dospieva k definícii pojmu filozofie dejín ako kritického skúmania dejín, pričom zisťuje ich súčasti. Podľa autora úlohou „kresťanskej filozofie dejín“ je hájiť jednotnú, integrálnu súčasť človeka v rámci celého historického diania vrátane ustavičného technického a vedeckého pokroku. Monografiu uvádza cirkevný historik Viliam Judák, sídelný biskup nitriansky, uzatvára ju preklad eseje nemeckého teológa Huga Rahnera SJ Zmysel dejín: osobnosť a dejiny a Poznámky o zmysle našich dejín z pera slovenského kardinála Jozefa Tomku. Samozrejmosťou je obsažný výber špecializovanej literatúry zameranej na kresťanskú filozofiu a na kresťanskú filozofiu dejín.

Vypredané

14,07 €

In verbo autem tuo
In verbo autem tuo

Jozef M. Rydlo et al.

Jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu SJ. Príležitostný zborník obsahuje viac ako 40 odborných štúdií i umeleckých príspevkov od prominentných autorov, ako napríklad:A. Beleš Dworkinova kritika právneho pozitivizmu; J. Ciagwa Slovenskí kňazi v Krakovskej arcidiecéze v rokoch 1920 – 1939, L. Csontos SJ Oživujúca sila spoločenstva, D. Dian Významný slovenský biblista Otec Ján Ďurica SJ na stránkach Duchovného pastiera, J. Ďačok SJ Dôstojnosť človeka v konfrontácii s pálčivými výzvami dneška, M. S. Ďurica SDB Pokoj a sloboda, M. Kaňa Jeden deň v Slovenskom gymnáziu Antona Bernoláka v Ríme, I. Kišš Význam Cyrila a Metoda pre slovenský národ, K. Komorová Vydania Biblie zo 16. storočia vo františkánskych knižniciach, J. Košiar Eucharistia – zmena konsekračných slov, Š. Labo SJ Málo známe skutočnosti o Karolovi Wojtyłowi, M. Malatinský Vlastníctvo v sociálnej náuke Cirkvi, C. Milčevičová-Labas K počiatkom kresťanstva v Gruzínsku a Arménsku, Ľ. Rojka SJ Janko Ďurica a Pán Boh vševediaci, J. M. Rydlo Slovenské preklady a vydania Svätého písma na území Slovenska, H. Saktorová Patristická literatúra vo fonde františkánskych knižníc na Slovensku, J. Šimončič Zrušenie Spoločnosti Ježišovej roku 1773, D. Škoviera K liturgii Panny Márie Loretánskej od Erazma z Rotterdamu, I. Tóth Vznik a činnosť Slovenskej katolíckej misie v Paríži a jej perspektívy, F. Vnuk Súženia v živote biskupa Pavla M. Hnilicu SJ, E. Vontorčík Náboženský aspekt bitky pri Viedni v roku 1683, Š. Vragaš Dizertačná práca Jána Ďuricu SJ - výraz duchovného profilu autora, P. Žeňuch Areálové dimenzie byzantsko-slovanskej kultúry na Slovensku, J. M. Rydlo Bio-bibliografia prác biblistu Jána Ďuricu.

Vypredané

19,30 €

Princípy kresťanskej morálky
Princípy kresťanskej morálky

Ladislav Hanus

V sérii Monographiae vychádza ako 7. zväzok.

Vypredané

8,37 €

Kresťanská kultúrna orientácia
Kresťanská kultúrna orientácia

Jozef Kútnik Šmálov

výber z diela. V sérii Monographiae vychádza ako 5. zväzok.Toto dielo predstavuje Jozefa Kútnika Šmálova ako smerodajného kultúrneho filozofa a kultúrneho tvorcu v myšlienkovom chaose dneška.Tento výber autora ukazuje ako ideového usmerňovateľa slovenských katolíkov v oblasti kultúry a umenia; ako významného liturgika i znalca sakrálneho štýlu; ako kultúrneho historika, ktorý najdôkladnejšie zdokumentoval účasť nášho kňazstva na domácom národnom i kultúrnom živote 18. a 19. storočia; ako odborníka na sakrálne umenie; napokon i ako rozhľadeného kritika európskej katolíckej literatúry.

Vypredané

7,40 €

Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie
Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie

Jozef Kútnik Šmálov

V sérii Monographiae vychádza ako 3. zväzok.Za totality zakázaný J. Kútnik Šmálov (1912-1982) sa dostal znova do povedomia kultúrnej verejnosti dvoma knižnými monografiami: Litánie Loretánske a Prvý učiteľ slovienskeho národa. Bol predovšetkým aktívny a známy literárny kritik, formujúci orientáciu i vkus katolíckeho čitateľstva. Žiada sa teda nanovo ho predstaviť. Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie predstavuje výber z jeho štúdií, statí, recenzií. Je zameraný len na slovenský materiál a obsahuje portréty medzivojnových básnikov, polemické state proti tzv. avantgarde, analytické kritiky najvýznamnejších básnických a prozaických diel. 

Vypredané

8,69 €

V tichu kláštorov a knižníc
V tichu kláštorov a knižníc

Vševlad Jozef Gajdoš; Július Pašteka

V sérii Monographiae vychádza ako 6. zväzok.V tichu kláštorov a knižníc je publikácia, ktorá obsahuje cielený výber z dostupných štúdií V. J. Gajdoša tak, aby podala obraz o vývine duchovných tendencií v našej literatúre od stredoveku až po bernolákovcov. Táto obsahovo bohatá kniha je príspevkom k zaplneniu tzv. bielych či vybielených miest v našej literárnej histórii. Rovnako je aj pokusom o Gajdošovu vedeckú rehabilitáciu. V. J. Gajdošovi patrí čestné miesto medzi našimi znalcami „starej literatúry“. 

Vypredané

8,05 €

Scripsi vobis III.
Scripsi vobis III.

Jozef M. Rydlo (ed.)

Vypredané

15,42 €

Z ozvukov krásy
Z ozvukov krásy

Teofil Klas

Výber z kultúrnej publicistiky. Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného dňa. V súbore statí (publikovaných i nepublikovaných) skúseného žurnalistu a redaktora sú zastúpené rozličné žánre, od eseje cez novinársky komentár, literárnu úvahu, spomienkový článok a rozhovor, poetický rozbor až po posudky literárnych diel, či recenzie. Ich usporiadanie do niekoľkých skupín sa podriaďuje vecným súvislostiam, vnútornej previazanosti, postupujúc predovšetkým od všeobecnejších tém k témam špecifickejším, a v závere aj osobnejším, neberúc pritom do úvahy obvyklé hľadisko chronológie. Časové hľadisko – dobové okolnosti – sú významným atribútom tejto knihy: ak potreba vysloviť sa k aktuálnym kultúrnym témam z kresťanského a národného hľadiska doviedla autora k publikovaniu samizdatovom priestore, nepoznaný pocit slobody, podnietil ho ešte intenzívnejšie vydávať svedectvo o dobe a poukazovať na hodnoty, ktoré boli dlhodobo a programovo potláčané a zanedbávané. Aj z tohto aspektu má kniha potenciál zaujať tých, čo žijú pravej kráse, vnímajú náčrty ušľachtilých pohľadov na svet a na poslanie človečenstva v ňom.

Vypredané

12,50 €

Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia
Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia

Jozef Haľko

Publikácia podrobne analyzuje jednu z krátkych, ale pohnutých etáp takzvaného „zakladateľského“ obdobia komunistického režimu, ktorého predstavitelia sa v lete roku 1949 pokúsili umelo vyvolať „spontánne“ hnutie, zacielené na vytvorenie národnej cirkvi, odtrhnutej od jednoty s Rímom.Knižné dielo sa okrem chronologizácie udalostí pokúša definovať aj nadnárodné ideové pozadie tohto veľkoplošného pokusu, a tiež motivácie záujmových skupín i jednotlivcov, nevynímajúc aktivity vatikánskych diplomatov, či reakcie predstaviteľov Katolíckej cirkvi, jednotlivých kňazov i veriacich. Text vychádza najmä z výskumu množstva archívnych zdrojov domáceho i zahraničného pôvodu.

Vypredané

8,05 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Anna, pred 14 hodinami

Veľká spokojnosť. Ústretovosť predavačky, je ochotná. Po objednaní bol balíček hneď na druhý deň na pošte.

userAvatar

Rudolf, pred 2 dňami

ok

userAvatar

Katarina, pred 2 dňami

Plna spokojnost tovar bol doruceny velmi skoro

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk