Sv. Katarína Sienská

Sv. Katarína Sienská

(3 produkty)

Svätá Katarína Sienská bola veľkou mystičkou, je jednou z patróniek Talianska a Európy a učiteľkou C...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Súboj svätých a mystikov s démonmi
Súboj svätých a mystikov s démonmi

Robert Kowalewski

Ohromujúce svedectvá svätých a mystikov v konfrontácii so zlými duchmi. Kniha Súboj svätých a mystikov s démonmi ukrýva v sebe odpovede na otázky: kto je diabol a akú má nad nami moc. Cez opis života svätcov - svätý František z Assisi, svätá Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska, svätá Terézia od Ježiša, svätý Pavol z Kríža, svätý Ján Mária Vianney, svätý Ján Bosco, svätá Gemma Galgani, svätá Faustína Kowalska, svätý Páter Pio a blahoslavená Anna Katarína Emmerichová a ich bojov s démonmi sa môžeme inšpirovať a učiť ako sa máme zachovať v pokúšaniach Zlého. Sú to ohromujúce svedectvá svätých a mystikov v konfrontácii so zlými duchmi. Hlavné posolstvo knihy je, že najlepšia ochrana pred diablom je dobrá modlitba a milosť posväcujúca.

Skladom

3,20 €

Svätá Katarína Sienská: Modlitby
Svätá Katarína Sienská: Modlitby

Katarína Sienská; Giuliana Cavallini

Vďaka profesorke Giuliany Cavallini uzrela svetlo sveta upravená publikácia Modlitieb sv. Kataríny Sienskej. Napriek tomu, že svätá Katarína Sienská nemala žiadne vyššie vzdelanie, sa jej spisy považujú za veľmi dôležité teologické poznatky a samotný pápež Pavol VI. ju nazval učiteľkou Cirkvi. Úvahy a myšlienky svätej Kataríny sú plné údivov nad neutíchajúcou dobrotou Boha i nad tajomstvom Najsvätejšej Trojice.V týchto Modlitbách si svätica prechádza vlastným uvedomením si márnosti pominuteľného a taktiež sa tu s pokorou pozerá na svoju bezvýznamnosť, chápajúc hriešnosť a pokušenia, do ktorých človek neustále padá. Katarína Sienská hľadí s úpenlivou modlitbou na ukrižovaného Ježiša a upozorňuje na silu utrpenia z lásky. Svätica v tomto diele rozjíma nad dušou či nad pevnosťou vôle. Pre ňu typickým dialektom kontempluje o neustálej potrebe usmrcovania svojich žiadostí a necháva čitateľa nazrieť do hlbokých teologických tém a myšlienok o Božej láske či spáse. Je známa svojimi videniami a mystickými zážitkami, ktoré v tejto knihe spomína a aj skrze ne volá ľudí do opätovaného a nenahraditeľného vzťahu s Kristom.

Skladom

9,70 €

Skladačka: Svätá Katarína Alexandrijská
Skladačka: Svätá Katarína Alexandrijská

JH. Skladačka obsahuje krátky životopis svätej Kataríny Alexandrijskej a krátku modlitbu k svätej Kataríne Sienskej:Milosrdný Bože, ty si roznecoval vo svätej Kataríne vrúcnu lásku k tebe, keď rozjímala o Kristovom utrpení a slúžila tvojej Cirkvi; na jej príhovor pomáhaj aj nám v osudoch Cirkvi prežívať tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, aby sme sa s ním večne mohli radovať, keď sa zjaví vo svojej sláve. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Skladom

0,29 €

Svätí bojovníci proti satanovi
Svätí bojovníci proti satanovi

Paul Thigpen

17 svätých bojovníkov, ktorí nás učia, ako bojovať dobrý boj a poraziť nášho odvekého nepriateľa. Výnimočnosť knihy Svätí bojovníci proti satanovi spočíva v skutočnosti, že všetky príbehy v nej zaznamenané sú pravdivé. Autor Paul Thigpen v nej opisuje inšpiratívne a triumfálne osudy 17 svätcov - Pátra Pia, Františka z Assisi, Kataríny zo Sieny, Terézie z Ávily, Jána Vianneyho a ďalších desiatok svätých, ktorí bojovali so Satanom. Každý príbeh poskytuje krátke, ale silné pohľady na jedinečnú povahu svätca, ale aj užitočné rady, ako prekonať a zvíťaziť nad pokúšaním diabla.Sú nám príkladom, ako pomocou intenzívnej modlitby, čítaním Sv. Písma, častým prijímaním sviatostí a zdokonaľovaním čností sa opancierovali voči Satanovi. V mene Krista nad Diablom zvíťazili a teraz sa v nebi prihovárajú za každého „bojovníka“ tu na zemi, ktorého Satan napáda mimoriadnymi útokmi, ale aj každodennými pokušeniami. Satan je vždy blízko, pozná naše slabosti a klamstvom nás chce odpútať od Boha. Preto buďme múdri a nechajme sa viesť a inšpirovať svätcami, ktorí už tento boj vyhrali!

Vypredané

7,66 €

Dialog
Dialog

Katarína Sienská

s Boží Prozřetelností (4.vydání). Svatá Kateřina Sienská (1347–1380) patří mezi významné představitelky středověkého mystického proudu a je jako jedna z mála žen nositelkou titulu „učitelka církve“. Prožila krátký, zato však velmi aktivní život, a to jak na rovině veřejné, tak i vnitřní. Ve svém veřejném působení usilovala o mír mezi Florencií a papežem, o přesídlení papeže z Avignonu do Říma a o jednotu tehdy rozdělené církve.O jejím bohatém vnitřním životě vypovídá nejlépe tato kniha, Dialog s Boží Prozřetelností, tedy rozhovor, který Kateřina v mystickém vytržení vedla se svým Stvořitelem. V rozmluvě s Bohem se dobírala poučení na cestě ke křesťanské dokonalosti, ale projevovala i velký zájem o svět kolem sebe a o jeho spásu. V jejím podání se poznání Boha a jeho záměrů neděje jen na rovině teologické reflexe, ale přináší i mnohé praktické přístupy k duchovnímu životu, k reformě církve a celé společnosti. Dialog tak představuje zajímavé svědectví o myšlení středověku, svým obsahem nicméně hranice středověku dalece překonává.

Vypredané

17,36 €

Růženec se svatou Kateřinou Sienskou
Růženec se svatou Kateřinou Sienskou

Marie Chantal

Průzračná jednoduchost modlitby růžence a hloubka myšlenek svaté Kateřiny Sienské, jedné z největších žen křesťanských dějin, jsou stále aktuálním poselstvím dnešnímu světu.

Vypredané

1,55 €

Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti
Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti

Kateřina Sienská

Dílko svaté Kateřiny o křesťanské dokonalosti, jehož překlad podáváme svým přátelům, se nezachovalo v krásné toskánštině sienské světice. Nejstarší rukopis je latinský. Kdo zná však světici z jejích listů a Dialogu s Boží Prozřetelností, cítí, jak i tímto dílkem vane její duch.Je to duch života hluboce ponořeného v Boha, duch opravdové lásky, která znamená naprostý zánik egoistických tendencí, je to duch hluboké odevzdanosti do vůle Boží a tichého spočinutí v náručí Božím. Knížečka je opravdu charakteristická jak pro středověk, tak zvláště pro dominikánskou mystiku, která nachází ve svaté Kateřině Sienské svou velkou reprezentantku.

Vypredané

2,72 €

Listy
Listy

Katarína Sienská

Svatá Kateřina Sienská. Dvaadvacátý svazek edice Thesaurus přináší výbor z korespondence učitelky církve svaté Kateřiny Sienské. Z dochovaného souboru 381 listů pocházejících z let cca 1368–1380 vybírá 73 dopisů s cílem představit čtenáři bohatý vzorek adresátů i témat Kateřininých listů. První část knihy obsahuje všechny dochované listy adresované papežům Řehořovi XI. a Urbanovi VI. a doprovází je výběr dopisů dalším církevním a světským představitelům. V této části je možné sledovat mimo jiné vývoj Kateřininých politických výzev a jejích požadavků na nápravu církve. Druhou část knihy otevírá soubor všech dochovaných listů Kateřininu zpovědníkovi Rajmundovi z Kapuy, za nímž následují vybrané dopisy jí blízkým osobám. Z těchto textů více vystupují Kateřininy osobní vazby s její duchovní rodinou, společné ideje a duchovní souznění. Ať ve svých listech promlouvá k lidem vzdělaným či nevzdělaným, církevním či světským, obrací se na všechny podobným jazykem, plným abstrakce, jímž sděluje své mystické zkušenosti. Dává tak čtenářům okusit svou výjimečnou zkušenost Boha i své výjimečně získané poznání, které činí její jazyk tak osobitým.Svatá Kateřina Sienská (1347 – 1380), vlastním jménem Caterina Benincasa, byla italská řeholnice, panna a mystička, 4. října 1970 papežem Pavlem VI. jmenována učitelkou církve. Je považována za jednu z nejvýznamnějších žen církevních dějin. Usilovala o znovupřesídlení papežů do Říma a později o odstranění papežského schismatu. Je autorkou 381 dopisů a náboženských spisů.

Vypredané

16,49 €

Dobývat nebe
Dobývat nebe

Louis de Wohl

Život svaté Kateřiny Sienské. Román oživuje příběh svaté Kateřiny Sienské (1347–1380), jedné z nejpozoruhodnějších žen církevních dějin. Barvířova dcera, předposlední z pětadvaceti dětí, se odmítá vdát a trvá na tom, že se zcela zasvětí Bohu. Navzdory překážkám vstupuje do třetího řádu sv. Dominika. Bez vzdělání, zato obdařená mimořádnou moudrostí od Boha i velkou láskou k lidem žije několik let v domě své rodiny a intenzivně se věnuje modlitbě. S tím, jak získává mystické zkušenosti, se kolem ní začne shromažďovat okruh jejích následovníků, laiků i kněží. Kateřina smiřuje válčící městské státy v Itálii, burcuje vlažné církevní preláty i prosté věřící a přiměje papeže, aby se vrátil z Avignonu do zpustlého Říma. Její texty a dopisy vynikají vroucností, hloubkou a duchovní autoritou. Od r. 1970 učitelka církve, od r. 1999 spolupatronka Evropy.Hluboká pravdivost hlavní postavy a mistrný popis klíčových událostí zaujme milovníky historických románů, ctitele svatých i ty, kdo chtějí lépe pochopit, co znamená být mystikem.

Vypredané

16,98 €

E-kniha
E-kniha: Dobývat nebe
E-kniha: Dobývat nebe

Louis de Wohl

Život svaté Kateřiny Sienské. Vyprávěním slavného romanopisce před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sieny (1347–1380), jedna z nejpozoruhodnějších žen dějin církve. Byla dcerou prosperujícího barvíře ze Sieny a jeho ženy, předposlední z jejich pětadvaceti dětí. Když odmítla manželství a trvala na tom, že se zcela zasvětí Bohu, snažili se jí v tom všemožně zabránit. Kateřina ale zůstala neoblomná a v mladém věku vstoupila do třetího řádu sv. Dominika (nikoli však do kláštera). Neměla žádné vzdělání, ale byla obdařena mimořádnou vlitou moudrostí od Boha a velkou láskou k Bohu i k lidem. Nejprve žila několik let v domě své rodiny a intenzivně se věnovala modlitbě, měla mnohé mystické zkušenosti. Později se kolem ní začal shromažďovat okruh jejích duchovních dětí, laiků i kněží. Její poslání postupně přesáhlo hranice rodného městečka: smiřovala válčící italské městské státy, burcovala vlažné církevní preláty i prosté věřící, dokonce se jí podařilo přimět papeže, aby se po létech vrátil z Avignonu do zpustlého Říma.Spisy a dopisy, které diktovala, vynikají úžasnou duchovní vroucností, hloubkou a duchovní autoritou, jakou známe jenom z děl mystiků. Roku 1970 ji papež Pavel VI. jmenoval učitelkou církve a roku 1999 ji Jan Pavel II. prohlásil za spolupatronku Evropy.

Vypredané
-44%

7,29 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk