Ján Pavol II.

(3 produkty)

Svätý Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyła, bol 264. pápež Rímskokatolíckej cirkvi.Naro...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Teologie těla
Teologie těla

Ján Pavol II.

Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu. Človek nemôže žiť bez lásky. Jeho život je bez zmyslu, ak ju neodovzdáva a neprijíma.Téma ľudskej lásky je naozaj široká. Nedá sa ju však vierohodne popísať, pokiaľ sa na ľudskú bytosť autor nepozrie v celej jeho konkrétnej realite: telo,psychika,duch.Človek bol stvorený z lásky Boha v dokonalej spravodlivosti, ale upadol do hriechu, z ktorého ho vykúpil Kristus skrze dar Ducha.Teologie těla je významný súbor náuky - príhovorov svätého Jána Pavla II. počas prvých piatich rokoch jeho pontifikátu.

Skladom

17,36 €

Via Crucis
Via Crucis

Ján Pavol II.

Krížová cesta s Jánom Pavlom II.. Každému sa pápež Ján Pavol II. zapísal do pamäti ako výnimočný človek, ktorý dokázal hýbať svetom. Teraz nám prináša svoje dielo, knižku Via Crucis, jeho vlastnú krížovú cestu. Dielo je vstupom do tajomstva mysle obrátenej k najvyššej sláve Božieho Syna, meditáciou pre každého človeka. Tieto meditácie sú určené pre dlhé noci ľudstva, keď nám viera pomáha udržať nažive nádej a vzhliadame úsvit.

Skladom

0,87 €

Veci, ktoré sa dejú v Poľsku, majú svetový význam
Veci, ktoré sa dejú v Poľsku, majú svetový význam

Ján Pavol II.

Od stále aktuálnej prvej apoštolskej cesty pápeža Jána Pavla II. v roku 1979 do jeho vlasti uplynulo už vyše štyridsať rokov. Zasadnutie potvrdilo veľký záujem pápeža i celého episkopátu o dobro Cirkvi a zviditeľnilo skutočný význam fungovania kolegiality. Spis s názvom Veci, ktoré sa dejú v Poľsku, majú svetový význam umožňuje nazerať na túto historickú udalosť ucelene. Tento dokument zároveň poukazuje na to, ako pápeži i miestni biskupi vnímali situáciu v Poľsku a aká veľká zodpovednosť bola na ich ramenách.

Skladom

9,70 €

Vlastnými slovami - Ján Pavol II.
Vlastnými slovami - Ján Pavol II.

Ján Pavol II.

Citáty Jána Pavla II.. Kniha vybraných citátov z modlitieb, kázní, posolstiev, prejavov aj diel muža, ktorý sa svojimi slovami dokázal dotknúť sŕdc miliónov ľudí. Nech už napomenutia, podložené životnou skúsenosťou Svätého Otca, odzneli v chráme, na štadióne, v Pápežskej akadémii vied alebo hoci v telekonferencii, znelo v nich pápežovo najväčšie posolstvo: „Boh vás miluje.“

Vypredané

4,66 €

Encykliky Jána Pavla II.
Encykliky Jána Pavla II.

Ján Pavol II.

súborné dielo encyklík Jána Pavla II.. Súborné dielo je mapovaním starostí i radostí 20. storočia, a zároveň je ideovým odkazom veľkého pápeža pre tretie tisícročie.Ján Pavol II. napísal celkovo 14 encyklík, v ktorých reflektoval aktuálne problémy Cirkvi i civilnej spoločnosti, pričom kládol mimoriadny dôraz na sociálne problémy. Prvá encyklika Jána Pavla II. Redemptor hominisbola zameraná na Ježiša Krista ako Vykupiteľa človeka a druhá Dives in misericordia na Božie milosrdenstvo;týmito dvoma dokumentmi určil program pre 3. tisícročie, v centre ktorého stojí Kristus ako jediný prostredník medzi Bohom a človekom. Utrápeným a vysileným ľuďom 20. storočia, plného vojen a hrôz, ponúka ako útechu a liek Božie milosrdenstvo. V encyklike Dominum et vivificantemzdôrazňuje pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi i vo svete a v dokumente Redemptoris materdáva ľudstvu pred zrak Matku, ktorá je podľa Druhého vatikánskeho koncilu „už teraz eschatologickým dovŕšením Cirkvi“.Ján Pavol II. napísal tri sociálne encykliky: Laborem exercensSollicitudo rei socialisCentesimus annus,čím chcel zdôrazniť, že Cirkev stojí pri človeku a chce sa zaoberať problémami, ktoré prežíva.Dve jeho encykliky sa venovali morálnym témam: Veritatis splendorEvangelium vitae,ďalšie encykliky boli zamerané na misijné poslanie Cikrvi:Redemptoris missio,na ekumenické úsilie: Ut unum sint,vzťah vedy a viery: Fides et ratio,ale aj na význam slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda: Slavorum apostoli,ktorých vyhlásil za spolupatrónov Európy.Zavŕšením jeho programu bola encyklika: Ecclesia de Eucharistia.Zdôrazňuje ňou, že Vykupiteľ človeka je vo svete prítomný cez Eucharistiu. Človek je cestou Cirkvi a Kristus je tu pre človeka.

Vypredané

24,50 €

Hľadanie nádeje
Hľadanie nádeje

Ján Pavol II.

Ján Pavol II. sa venoval s múdrosťou a horlivosťou rozvíjaniu katolíckej teologickej, morálnej a spirituálnej náuky. Z tohto ohromného zdroja čerpá aj táto knižka, ktorá prináša myšlienky, ktoré vyslovil v priebehu svojho dlhého pontifikátu.Široká paleta tém nám umožňuje uvedomiť si prorockú silu tohto muža. V jeho slovách pozorujeme sami seba ako v zrkadle a uvedomujeme si tak svoje dary, ako aj slabosti. Za vypovedanými slovami stojí múdrosť, ktorá im nedáva zovšednieť. Presne vystihujú našu prítomnosť s jej rizikami, a tak sa stávajú impulzom k potrebnej premene nášho osobného života a i celej spoločnosti.

Vypredané

1,84 €

Před zlatníkovým krámkem
Před zlatníkovým krámkem

Ján Pavol II.

Meditace o svátosti manželství místy přecházejíci v drama. Dielo Karola Wojtylu Před zlatníkovým krámkem je poetická dráma v troch častiach, ktorej hlavnou myšlienkou je meditácia o sviatosti manželstva. Čo už len môže biskup vedieť o láske?Ide o príbeh troch párov, ktoré sa stretávajú pred klenotníctvom.Mladí ľudia premýšľajú o spoločnej budúcnosti, ďalší spomínajú na minulosť a pri pohľade na prstene uvažujú čo zostalo zo starých citov...Príbehy v knihe Před zatníkovým krámkem slúžia na preukázanie, že posvätné puto manželskej lásky tvárou v tvár k Bohu je odrazom jeho lásky k ľuďom.

Vypredané

5,43 €

Pri základoch obnovy
Pri základoch obnovy

Ján Pavol II.

Štúdia o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu. Pri príležitosti 25. výročia svojho pontifikátu Ján Pavol II. zhrnul obsah Druhého vatikánskeho koncilu v Poľsku. Kniha Pri základoch viery je najlepším sprievodcom práve tohto medzníka v dejinách cirkvi. Nehovorí nie len o udalostiach ktoré boli, ale aj o vyhliadkach cirkvi do budúcnosti. Základnou otázkou je: O čo by sa mala cirkev usilovať?Vo vybraných dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu je spomenuté „obohatenie viery“, ktorej účasť je nevyhnutná pri hľadaní Božej pravdy. V praxi to znamená, že sa snaží obohatiť vieru prostredníctvom rozvoja zrelého vedomia a rozvíjať správny postoj kresťana, podľa povolanie, ktoré plní v cirkvi.

Vypredané

2,91 €

Dialógom k civilizácii lásky a pokoja
Dialógom k civilizácii lásky a pokoja

Ján Pavol II.

Posolstvo k Svetovému dňu pokoja. Pred rastúcimi nerovnosťami prítomnými vo svete, prvou hodnotou, ktorej vedomie treba stále viac rozvíjať, je určite hodnota solidárnosti. Každá spoločnosť stojí na báze prvotného medziosobného vzťahu, rozvíjajúceho sa do vždy širších vzťahových okruhov – od rodiny k ďalším sprostredkujúcim sociálnym skupinám – až po celú občiansku spoločnosť a štát.Štáty sa zo svojej strany nezaobídu bez nadviazania vzájomných vzťahov: súčasná situácia planetárnej vzájomnosti pomáha lepšie chápať spoločný údel celej ľudskej rodiny a rozvíja vo všetkých rozumných osobách úctu k hodnote solidárnosti.V tomto ohľade treba však zdôrazniť, že rastúci vzťah vzájomnej závislosti prispel k tomu, že sa prejavili mnohoraké nerovnosti, ako je nerovnováha medzi bohatými a chudobnými krajinami, sociálny rozpor v rámci každej krajiny medzi tými, čo žijú v hojnosti a tými, čo sú ukrátení vo svojej dôstojnosti, lebo im chýba aj to najpotrebnejšie, znehodnocovanie prostredia a človeka spôsobované a urýchľované nezodpovedným využívaním prírodných zdrojov. Takéto sociálne nerovnosti a disproporcie rástli v niektorých prípadoch tak, že priviedli viaceré z najchudobnejších krajín k neodvratnému úpadku.

Vypredané

0,38 €

Vyhlásenie Dominus Iesus
Vyhlásenie Dominus Iesus

Ján Pavol II.

O jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom poslaní Ježiša Krista a Cirkvi. Opätovne sa objavuje aj názor, ktorý popiera jedinečnosť a spásonosnú všeobecnosť tajomstva Ježiša Krista. Tento postoj nemá nijaký biblický základ.K trvalému pokladu viery Cirkvi totiž patrí a treba pevne veriť, že Ježiš Kristus je Boží Syn, Pán a jediný spasiteľ, ktorý svojím vtelením, svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním zavŕšil históriu spásy, ktorá má v ňom svoju plnosť a svoj stredobod.

Vypredané

0,28 €

CD - Svätý Ján Pavol II. Slovákom
CD - Svätý Ján Pavol II. Slovákom

Ján Pavol II.

výber z homílií a príhovorov pápeža Jána Pavla II. (v slovenčine). Prvý pozdrav Slovensku 13.09 (z homílie na vajnorskom letisku v Bratislave 22. apríla 1990)S odvahou do budúcnosti 2.50 (z príhovoru na záver svätej omše 22. apríla 1990)Slovenské dejiny sú kresťanské 5.05 (z príhovoru na letisku M. R. Štefánika v Bratislave 30. júna 1995)Vďaka za vernosť Kristovi 9.54 (z príhovoru v Dóme sv. Martina v Bratislave 30. júna 1995)Mládež – budúcnosť Slovenska 9.53 (z príhovoru na stretnutí mládeže v Nitre 30. júna 1995)Modlite sa za dar pokoja 3.37 (z príhovoru pred modlitbou sv. ruženca v bratislavskomkostole uršulínok 1. júla 1995)V dome Panny Márie 5.00 (z homílie v národnej mariánskej svätyni v Šaštíne 2. júla 1995)Posolstvo a význam mučeníctva 3.48 (z homílie počas kanonizácie troch košických mučeníkovna letisku v Košiciach 3. júla 1995)Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda 7.55 (z príhovoru ku gréckokatolíkom v Prešove 2. júla 1995)Pútnik z Ríma na Mariánskej hore 2.25 (z príhovoru pred modlitbou Anjel Pána v Levoči 3. júla 1995)Rozlúčka pod Tatrami 7.30 (z príhovoru na letisku v Poprade 3. júla 1995)Slovensko má veľkú úlohu 2.59 (z príhovoru na osobitnej audiencii v Ríme 9. novembra 1996)Celkový čas: 74.19 min

Vypredané

4,85 €

Boh Otec
Boh Otec

Ján Pavol II.

Boh Otec- bezhraničná otvorenosť lásky a bezhraničné rešpektovanie našej slobody (Ján Pavol II., Krížová cesta, Námestie sv. Petra, Vatikán 1998)Pápež rozpráva o Bohu Otcovi. Sprítomňuje významy mnohých jeho prívlastkov - dobrý, bedlivý, predvídavý, starostlivý, trpezlivý a milosrdný, nekonečný, láskavý, Otec všetkej útechy, Otec ponížených, Boh radosti... Hovorí o Bohu, ktorého zjavil Ježiš. Hovorí o Otcovi, ktorý neváha obetovať za nás na kríži vlastného Syna. Tento Boh, Ježišov Otec, je aj naším Otcom, „ktorý prijme každého“.Ján Pavol II. je dvesto šesťdesiatym štvrtým pápežom v dlhých dejinách katolíckej Cirkvi. Karol Wojtyła sa narodil 18. mája 1920 a za pápeža bol zvolený 16. októbra 1978. Ako autor je u nás známy nielen encyklikami, ale aj svojou poéziou a knihami Prekročiť prah nádeje a Dar a tajomstvo. Kniha Boh Otec završuje pápežovu trilógiu k Velkému jubileu roku 2000 po knihách Ježiš Nazaretský a Duch Svätý. Je výberom z encyklik, prejavov a rozličných príhovorov Jána Pavla II.

Vypredané

2,81 €

Ježiš Nazaretský
Ježiš Nazaretský

Ján Pavol II.

Ježiš Nazaretský - na svete niet osobnosti rozhodujúcejšej pre dejiny ľudstvaJán Pavol II. - ťažko nájsť niekoho vhodnejšieho, kto by o ňom hovorilPápež rozpráva o Božom Synovi. Rozpráva nám jeho príbeh, odhaľuje jeho význam pre život každého jedného z nás a pôsobivými slovami ohlasuje Ježišovu pravdu a príťažlivosť.Ján Pavol II. je dvesto šesťdesiatym'štvrtým pápežom v dlhých dejinách katolíckej Cirkvi. Karol Wojtyła sa narodil 18. mája 1920 a za pápeža bol zvolený 16. októbra 1978. Ako autor je u nás známy nielen encyklikami, ale aj svojou poéziou a knihami Prekročiť prah nádeje a Dar a tajomstvo. Predkladaná kniha je prvým zväzkom trilógie pripravenej k Veľkému jubileu roku 2000. Prináša prehľadne usporiadaný výber z encyklik, prejavov a rozličných príhovorov Jána Pavla II. Ďalšie zväzky trilógie, Boh Otec a Duch Svätý, vyjdú postupne v rokoch 1998 a 1999.

Vypredané

2,81 €

Vita consecrata
Vita consecrata

Ján Pavol II.

Posynodálna apoštolská exhortácia o zasvätenom živote a jeho poslaní v Cirkvi vo svete. Odporúčame: Encyklika Laudato si' pápeža Františka.

Vypredané

2,29 €

Bůh mi tě dal
Bůh mi tě dal

Ján Pavol II.

Meditace na téma „nezištný dar“. Dosud neznámý text velkého papeže o lásce a smyslu lidské existence. Jsme schopni druhého člověka přijmout jako dar? Upřímně ho obejmout a na jeho lásku odpovědět nezištným sebedarováním? Meditace papeže sv. Jana Pavla II. vznikala souběžně s jeho Dopisem rodinám v roce 1994. Objevena a publikována byla až po jeho smrti. Text nás přivádí k hlubšímu pochopení toho, co je dar, krása, tělo a křesťanský smysl manželství.Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). 1. listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze a odjel do Říma, aby pokračoval ve studiích na papežské univerzitě Angelicum. 1949 obhájil doktorskou práci a vrátil se do Krakova, kde působil jako kněz – kaplan. V říjnu 1953 začal přednášet katolickou sociální etiku na Teologické fakultě Jagellonské univerzity, byl habilitován a stal se docentem. V roce 1954 se stal profesorem v Krakovském semináři a na Katolické univerzitě v Lublinu. 28. září 1958 přijal biskupské svěcení. Od roku 1962 se v Římě účastnil zasedání 2. vatikánského koncilu. 1963 byl jmenován krakovským arcibiskupem. 1969 přijal od Pavla VI. titul „kardinála“. Kardinál Karol Wojtyla byl zvolen papežem 16. října 1978. Přijal jméno Jan Pavel II. Ihned po zvolení začal podnikat apoštolské cesty po celém světě. Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005.

Vypredané

2,23 €

Vám, moji najmilší
Vám, moji najmilší

Ján Pavol II.

Myšlienky Jána Pavla II.. Možno ju už poznáte a dlhšie ste ju hľadali v kníhkupectvách – a konečne je opäť v predaji! Úspešná publikácia je kolekciou myšlienok Svätého Otca Jána Pavla II. Väčšinou sú vybrané z jeho oficiálnych príhovorov, prednesených pri najrozličnejších príležitostiach a na najrôznejších miestach našej planéty. Sú to slová povedané s láskou i zodpovednosťou otca, vyjadrené štýlom básnika, zrodené v modlitbe, meditácii i neúnavnej snahe pomáhať človeku.

Vypredané

3,22 €

Augustín z Hippo
Augustín z Hippo

Ján Pavol II.

Apoštolský list Jána Pavla II.o živote diele a duchovnom posolstve Sv. Augustína.

Vypredané

3,19 €

Pápežské listy a Vatikánske dokumenty č. 47
Pápežské listy a Vatikánske dokumenty č. 47

Ján Pavol II.

Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na pôstne obdobie 2004Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 41. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2. máj 2004, Štvrtá veľkonočná nedeľa)Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 38. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (23. máj 2004)

Vypredané

0,79 €

Pri základoch obnovy
Pri základoch obnovy

Ján Pavol II.

Vypredané

3,86 €

Redemptoris Mater
Redemptoris Mater

Ján Pavol II.

O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve. Okružní list, encyklika Svatého otce o Matce Vykupitele, Panně Marii, v životě putující církve.

Vypredané

1,65 €

Hledání naděje
Hledání naděje

Ján Pavol II.

Na minutu s Janem Pavlem II.. Jan Pavel II. se věnoval s moudrostí a horlivostí rozvíjení katolické teologické, morální a spirituální nauky. Z tohoto ohromného zdroje čerpá i knížka Na minutu s Janem Pavlem II., která přináší sto papežových krátkých myšlenek, jež vyslovil v průřezu celého svého dlouhého pontifikátu.Široká paleta témat nám umožňuje uvědomit si prorockou sílu Jana Pavla II. V jeho slovech můžeme jako v zrcadle pozorovat sami sebe a uvědomovat si jak své dary, tak i své slabosti. Trvalou platnost slovům tohoto papeže zaručuje moudrost. Dokážou přesně vystihnout naši aktuální skutečnost i její rizika, a mohou tak být impulsem k potřebné proměně našeho osobního života i života celé společnosti.

Vypredané

4,96 €

Pamäť a identita
Pamäť a identita

Ján Pavol II.

Vo svojej poslednej knihe Pamäť a identita sa pápež Ján Pavol II. vrátil k rozhovorom. ktoré v roku 1993 prebiehali v jeho rezidencii Castel Gandolfo. Profesori Józef Tischner a Krzysztof Michalski mu vtedy navrhli spraviť historickú a filozofickú analýzu nacizmu a komunizmu. dvoch diktatúr. ktoré poznačili celé dvadsiate storočie. Ján Pavol II. tieto rozhovory rozšíril o nové prvky. Tak vzniklo dielo poskytujúce odpovede na mnohé otázky. ktoré dnešných ľudí znepokojujú. Svätý Otec sa diktatúram dvadsiateho storočia venuje v širokom kontexte koexistencie dobra a zla v dejinách ľudstva. Božieho milosrdenstva a tajomstva vykúpenia. ako aj slobody a zodpovednosti. Zaoberá sa tiež problematikou vlasti. Národa a štátu. Európy a Cirkvi. No dotýka sa aj problémov súvisiach s možnosťami a ohrozeniami súčasnej demokracie.Záverečnú časť knihy tvoria spomienky otca Stanisława Dziwisza a samého Jána Pavla II. na udalosti z 13. mája 1981. keď bol na Námestí svätého Petra na pápeža spáchaný atentát.

Vypredané

5,82 €

Paměť a identita
Paměť a identita

Ján Pavol II.

Rozhovory na přelomu dvou tisíciletí. Autobiografie slavných lidí jsou oblíbenou četbou. Vede nás k tomu zájmu trocha lidské zvědavosti. Vždyť všichni slavní světa jsou konec konců lidé jako my a rádi bychom je uviděli z tohoto hlediska. Ale má to i hlubší podklad. Když např. W. Churchil napsal své vzpomínky na světovou válku, posloužilo to i k lepšímu pochopení historie. Velké události byly známé, ale teď se zjevilo i pozadí důležitých rozhodnutí. Dozvídáme se nejenom co se stalo, ale také proč se to přihodilo a jakou skutečnou zásluhu či vinu mají ti, kdo tu hráli velkou úlohu. Ten poslední úsudek může být i silně negativní. Ukáže se, že jdou dějiny světa svou cestou a že jednotliví lidé tu jsou jenom jakoby loutky na scéně, která je řízena vyšší zákonitostí.V tomto duchu napsal L. N. Tolstoj svůj pověstný román Vojna a mír. Vědomě si přál dokázat, že i velký Napoleon, když se na něj díváme jako na osobu, znamenal pramálo. Kdyby tu nebyl on, byl by tu jiný, běh světa by šel stejně. Nesmírně větší důležitost tu má masa prostého neznámého lidu, který uprostřed vojny vytváří mír.

Vypredané

8,34 €

Vstaňte, pojďme!
Vstaňte, pojďme!

Ján Pavol II.

Vzpomínky Svatého otce na své krakovské působení předkládá nyní Karmelitánské nakladatelství i českému čtenáři. Kniha nabízí nejen obraz polské společnosti přelomu padesátých a šedesátých let, ale zejména otevřený pohled do srdce Jana Pavla II. Mnoho z postojů a názorů pozdějšího papeže se totiž zrodilo už tehdy v Krakově.

Vypredané

7,47 €

Římský triptych
Římský triptych

Ján Pavol II.

Duchovní závěť Jana Pavla II.. Nová básnická sbírka Jana Pavla II. Římský triptych byla představena na jaře v Krakově a ve Vatikánu. Jde přitom o mimořádný počin: aby Petrův nástupce vydával kromě encyklik a apoštolských listů také vlastní literární tvorbu, je vskutku ojedinělé. Římský triptych otvírá lyrická pasáž popisující horský potok padající do údolí, na jehož pozadí rozvíjí autor úvahu o pomíjivosti pozemského života.Ve druhém oddíle nás papež provádí Sixtinskou kaplí, kde jeho imaginaci zaujme Michelangelova nástropní freska Posledního soudu. Závěrečnou částí Třetí část tvoří papežova reflexe příběhu biblického Abrahama.

Vypredané

7,95 €

Vypredané

3,59 €

Rímsky triptych
Rímsky triptych

Ján Pavol II.

Meditácie. Je všeobecne známe, že pred zvolením za pápeža bol Karol Wojtyla plodným básnikom. Rímsky triptych je prvé básnické dielo, ktoré zverejnil pod pápežským menom Ján Pavol II. Obsahuje tri fascinujúce meditácie o kráse stvorenia, o Sixtínskej kaplnke a o Abrahámovi. Bibliofilské vydanie ozdobujú reprodukcie Michelangelových diel, faximile rukopisu Svätého Otca a text vyjadrujúci jeho potešenie zo slovenského vydania knihy. Text preložil Vlastimil Kovalčík

Vypredané

6,69 €

Vypredané

0,68 €

Ako muža a ženu ich stvoril
Ako muža a ženu ich stvoril

Ján Pavol II.

Vykúpenie tela a sviatostnosť manželstva. Teológia tela od Jána Pavla II.Úvahy autora sa skladajú z dvoch častí. Prvá sa venuje analýze Kristových slov, ktoré sú akoby kľúčom na otvorenie tejto témy. Tieto slová sa dlho hľadali v celku evanjeliového textu. Na základe mnohoročných úvah sme sa zastavili pri týchto troch slovách, ktoré budú analyzované v prvej časti. Je to predovšetkým Kristovo odvolanie sa na „počiatok" v rozhovore s farizejmi na tému jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva (porov. Mt 19, 8; Mk 10, 6-9). Potom sú to slová, ktoré povedal Kristus v Reči na vrchu na tému „žiadostivosti" ako „cudzoložstva v srdci" (porov. Mt 5, 28). Napokon sú to slová, ktoré zaznamenávajú všetci synoptici, v ktorých sa Kristus odvoláva na zmŕtvychvstanie tiel v „budúcom svete" (porov. Mt 22, 30; Mk 12, 25; Lk 20,35). Druhá časť sa venuje rozboru sviatosti pomocou textu Listu Efezanom (Ef 5, 21-33), ktorý nadväzuje na biblický „počiatok" manželstva, vyjadrený slovami Knihy Genezis (Gn 2, 24): „muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom".Hlboké dielo pre náročnejších čitateľov.

Vypredané

8,92 €

Najdrahšej mládeži
Najdrahšej mládeži

Ján Pavol II.

Prišiel som si k vám trochu odpočinúť, moji milí. Prišiel som vás počúvať, porozprávať sa s vami a spoločne sa pomodliť. Znovu vám chcem opakovať to, čo som vám povedal prvý deň môjho pontifikátu, že vy ste nádejou pápeža, vy ste nádejou Cirkvi. V tých rokoch môjho úradu v Cirkvi som veľmi cítil vašu prítomnosť a vaše priateľstvo. Vaša náklonnosť a vaše modlitby mi boli ustavičnou oporou v plnení poslania, ktoré som prijal od Krista. Ján Pavol II.

Vypredané

3,88 €

Evangelium Vitae / PD. 11
Evangelium Vitae / PD. 11

Ján Pavol II.

Encyklika pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a diakonom, rehoľníkom a rehoľníčkam, veriacim laikom a všetkým ľuďom dobrej vôle o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života.

Vypredané

0,51 €

Slová na cestu
Slová na cestu

Ján Pavol II.

Výroky básnika, človeka, pápeža. Slová a výroky. ktoré nestarnú a nestrácajú na hodnote. budú roky inšpirujúce a v mysli každého z nás zanechajú stopy. Sú motivujúce i poučné. plné lásky k Bohu i človeku. V každom riadku sa odráža neskutočná oddanosť služobníka Božieho. ktorého život a činy sa navždy vryli do pamäti ľudstva.

Vypredané

7,37 €

Otcovi mladých
Otcovi mladých

Ján Pavol II.

Vypredané

0,58 €

Slovo sa telom stalo
Slovo sa telom stalo

Ján Pavol II.

Vypredané

0,68 €

Tertio millennio adveniente
Tertio millennio adveniente

Ján Pavol II.

O přípravě na jubilejní rok 2000. Apoštolský list Jana Pavla II. o přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.

Vypredané

1,26 €

Pastores dabo vobis
Pastores dabo vobis

Ján Pavol II.

Vypredané

2,04 €

Prameny a ruce
Prameny a ruce

Ján Pavol II.

Karol Wojtyla je občanské jméno papeže Jana Pavla II. Jako papeže jej zná celý svět, méně je už znám jako básník a autor divadelních her. Tato kniha představuje jeho zralou básnickou tvorbu z let 1946 - 1978.

Vypredané

2,72 €

Sapientia christiana, Ex corde Ecclesiae
Sapientia christiana, Ex corde Ecclesiae

Ján Pavol II.

Apoštolské konstituce o výchově a katolických vysokých školách.

Vypredané

2,23 €

Putovanie po miestach spásy
Putovanie po miestach spásy

Ján Pavol II.

Apoštolský list o putovaní na miesta spojené s dejinami spásy.

Vypredané

0,68 €

Jeseň života
Jeseň života

Ján Pavol II.

Vypredané

0,64 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk