Joseph Ratzinger

Joseph Ratzinger

(4 produkty)

Joseph Ratzinger sa narodil v povojnovom Nemecku v roku 1927 ako najmladší z troch detí. Vyrastal ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Úvod do kresťanstva
Úvod do kresťanstva

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Prednášky o Apoštolskom vyznaní viery. Kniha Úvod do kresťanstva vznikla z prednášok, ktoré mal profesor Ratzinger v letnom semestri v roku 1967 v Tübingene pre poslucháčov všetkých fakúlt tamojšej univerzity. Jeho úmyslom bolo sprístupniť jazyk Cirkvi aj pre tých, ktorí ho nepoznajú alebo mu nerozumejú. Podkladom prednášok bolo Apoštolské vyznanie viery, čiže modlitba Verím v Boha. Základné otázky kresťanstva sú v nej dôkladne rozobrané. Kniha má tri časti:BohJežiš KristusDuch a Cirkev K slovenskému prekladu uviedol Jozeph Ratzinger motto: "Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom."

Skladom

19,40 €

Duch liturgie
Duch liturgie

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Jednou z prvých kníh, ktoré Joseph Ratzinger (neskorší pápež Benedikt XVI.) čítal na začiatku svojho teologického štúdia, bola kniha Romana Guardiniho s názvom O duchu liturgie (vyšla v roku 1918). Kniha je považovaná za počiatok liturgického hnutia v Nemecku. Vďaka nej sa liturgia ukázala v celej svojej kráse ako stredobod kresťanského života. Ratzinger vtedajšiu liturgiu prirovnáva k zachovalej freske, úplne zakrytej neskoršou vrstvou omietky. Vo svojej knihe Duch liturgie, ktorú predkladá verejnosti, sa snaží dopomôcť novému pochopeniu liturgie. V základných zámeroch sa úplne zhoduje s Guardiniho knihou O duchu liturgie, a ďalšie skutočnosti podáva v súčasnom dejinnom kontexte.Kniha má štyri časti:O podstate liturgiePriestor a čas v liturgiiUmenie a liturgia Liturgická formaV prvej časti Ratzinger vysvetľuje, aké je miesto liturgie v skutočnosti, a predkladá otázky ako: Čo je to liturgia? Čo sa pri nej deje? S akým druhom skutočnosti pri nej prichádzame do styku? V druhej časti píše o význame kresťanského chrámu, o oltári a liturgickom smere modlitby, o uchovávaní Oltárnej sviatosti. V tretej časti sa zameriava na otázku obrazov, a na hudbu a liturgiu. Štvrtú časť venuje témam ako je znamenie kríža, liturgický odev, ľudský hlas, gestá rúk a postoje, a nezabúda ani na rítus.

Skladom

16,49 €

Oslobodiť slobodu
Oslobodiť slobodu

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Viera a politika v treťom tisícročí. Jednou z tém, ktoré vždy boli v centre pozornosti Josepha Ratzingera, je vzťah medzi vierou a politikou. Jeho publikácia Oslobodiť slobodu s podtitulom Viera a politika v treťom tisícročí obsahuje vybrané texty, v ktorých sa Ratzinger venuje témam ako: množenie práv a deštrukcia idey práva, Augustínova teológia politiky a jej aktuálnosť, uplatnenie Starého zákona a dejín Ríma v teológii, postavenie Cirkvi v dejinách, kresťania tvárou v tvár totalitarizmom. Zároveň odpovedá na otázky, aké sú morálne princípy v demokratických spoločnostiach, aký je význam náboženských a morálnych hodnôt v pluralistickej spoločnosti, či v čom spočíva etický základ politických rozhodnutí.

Skladom

19,40 €

E-kniha
E-kniha: Dve obhajoby
E-kniha: Dve obhajoby

Hans Urs von Balthasar; Joseph Ratzinger

Prečo som ešte kresťanom. Prečo som ešte v Cirkvi.. Publikácia Dve obhajoby predkladá čitateľovi texty Hansa Ursa von Balthasara a Josepha Ratzingera – pápeža Benedikta XVI., dvoch veľkých teológov 20. storočia, ktoré pôvodne odzneli ako prednášky ešte v roku 1971, no zostávajú aktuálne i dnes. Obaja autori, učiteľ i jeho žiak, sa zameriavajú na podobnú tému, i keď každý odlišným spôsobom. Vychádzajúc zo súdobej situácie v Cirkvi, analyzujú dôvody, prečo je napriek mnohým problémom a krízam stále žiaduce zostať kresťanom a neodvrátiť sa od Cirkvi. Von Balthasar viac filozoficky, Ratzinger viac realisticky, obaja však mimoriadne kritickým spôsobom dospievajú k rovnakému hlavnému dôvodu, ktorým je Kristus. Cirkev totiž dala svetu Krista, je Kristovou Cirkvou, a tí, ktorí ju odmietajú, odmietajú i Krista.

Ihneď na stiahnutie
-30%

7,00 €

Posledné rozhovory
Posledné rozhovory

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.; Peter Seewald

Emeritný pápež Benedikt XVI. bol 265. pápežom Katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 19. apríla 2005 do 28. februára 2013, kedy podal svoju dobrovoľnú abdikáciu. 24 rokov zastával funkciu prefekta Kongregácie pre náuku viery.Kniha Posledné rozhovory pojednáva o najdôležitejších etapách Ratzingerovho života: od detstva, dospievania, mladosti a formovania jeho povolania. Nevyhýba sa ani ťažkým časom počas nacizmu a vojny. Hovorí aj o jeho službe vo Vatikáne a hlbokom priateľstve s Jánom Pavlom II. Nevynecháva ani čas zvolenia Benedikta za pápeža a jeho prvé dni ako Petrovho nástupcu a tiež obdobie jeho rezignácie. Benedikt XVI. v rozhovore s Peterom Seewaldom neobišiel ani svojho nástupcu Františka a opisuje ho ako pápeža mimoriadne ľudského, pričom sa vyjadril aj k ich podobnostiam a rozdielom.Recenzia na knihu Posledné rozhovory na stránke blog.zachej.sk.

Vypredané

19,40 €

Ježiš Nazaretský
Ježiš Nazaretský

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Kompletné vydanie v jednom zväzku, ktoré vyšlo pri príležitosti 95. narodenín Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.V tejto knihe chcem predstaviť Ježiša evanjelií ako skutočného Ježiša, ako „historického Ježiša“ v pravom zmysle slova. Som presvedčený a pevne dúfam, že aj čitateľ uvidí, že takáto postava je oveľa logickejšia a aj z historického hľadiska zrozumiteľnejšia než rekonštrukcie, s ktorými sme mali do činenia v posledných desaťročiach. Domnievam sa, že práve tento Ježiš – Ježis evanjelií – je historicky zmysluplnou a hodnovernou postavou.Iba ak sa stalo niečo neobyčajné, ak Ježišova postava a jeho slová radikálne prekročili všetky dobové nádeje a očakávania, iba tak sa dá vysvetliť jeho ukrižovanie a iba tak sa dá vysvetliť jeho účinkovanie. Sotva dvadsať rokov po Ježišovej smrti už nachádzame vo veľkom kristologickom hymne v Liste Filipanom (2,6-8) dokonale rozvinutú kristológiu, v ktorej sa o Ježišovi hovorí, že bol rovný Bohu, no zriekol sa seba samého, stal sa človekom, ponížil sa až na smrť na kríži a teraz mu prináleží úcta celého stvorenia a klaňanie, o ktorom podľa proroka Izaiáša (porov. Iz 45,23) Boh vyhlásil, že prislúcha iba jemu samému.Kritické bádanie si právom kladie otázku: Čo sa stalo počas týchto dvadsiatich rokov po Ježišovom ukrižovaní? Ako sa dospelo k takejto kristológii? Pôsobenie anonymných formácií v spoločenstvách, ktorých predstaviteľov sa odborníci usilujú vypátrať, v skutočnosti nič neobjasňuje. Ako mohli byť neznáme zoskupenia také tvorivé? Ako mohli byť také presvedčivé a ako sa mohli presadiť? Nie je aj po historickej stránke oveľa logickejšie, že ono veľké stojí na samom začiatku a že Ježišova postava naozaj vyhodila do povetria všetky kategórie, ktoré boli poruke, a dala sa pochopiť iba z hľadiska Božieho tajomstva?

Vypredané

43,65 €

Encykliky Benedikta XVI.
Encykliky Benedikta XVI.

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

súborné dielo encyklík Benedikta XVI.. Súborné dielo encyklík emeritného pápeža Benedikta XVI. s názvom Encykliky Benedikta XVI. obsahuje tri encykliky, ktoré vydal ako pápež od svojho zvolenia 19. apríla 2005:Deus caritas est - O kresťanskej láske (vydaná 25. 12. 2005)Spe salvi - O kresťanskej nádeji (vydaná 30. 11. 2007)Caritas in veritate - O integrálnom ľudskom rozvoji v láske a pravde (vydaná 29. 06. 2009).

Vypredané

10,48 €

Ježiš Nazaretský 3. diel
Ježiš Nazaretský 3. diel

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Prológ, Ježišovo detstvo. Kniha vyšla v kompletnom vydaní v jednom zväzku: Ježiš Nazaretský (2022).Nikdy predtým pápež neposkytol tak hlboký pohľad do problematiky, ktoré súvisia s jeho osobnou vierou. Pápež Benedikt XVI. píše nie ako pápež, ale ako oddaný kresťan. Jeho cieľom je ukázať, že posolstvo evanjelií je spoľahlivé, pretože hovorí o radostnej zvesti Boha ľuďom.Zaoberá sa vnútorným priateľstvom s Ježišom, na ktorom všetko závisí a píše pre ľudí, ktorí milujú Ježiša a chcú v neho veriť.Kniha Ježiš Nazaretský 3. diel je prológom ku predchádzajúcim dvom dielam. Zachytáva obdobie života Ježiša pred jeho verejným účinkovaním.

Vypredané

6,69 €

Z môjho života
Z môjho života

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Autobiografia. Pútavé rozprávanie o vlastnom živote ústami muža, ktorý sa stal pápežom, od jeho detských čias až po pápežský stolec. Spomienky, príhody, stretnutia z rokov 1927 až 1977, keď bol Ratzinger vymenovaný za arcibiskupa Mníchova a Freisingu.Tu sa jeho autobiografické rozprávanie končí, ale dôverná úprimnosť a jednoduchosť, s ktorými sa na stranách knihy stretávame, dostačujúco vypovedajú o jeho charaktere ako kňaza i človeka. Boh, neprestajne prítomný v jeho živote, ho vedie k nečakaným métam: od prefekta Kongregácie pre náuku viery cez zvolenie za pápeža až po zrieknutie sa úradu biskupa Ríma.A aby bola kniha ešte bohatšia, pripájame dodatok dokumentujúci roky 1978 až 2013, ktorý obsahuje aj hlavné línie jeho magistéria a pontifikátu.

Vypredané

3,83 €

Úvod do křesťanství
Úvod do křesťanství

Joseph Ratzinger

Výklad apoštolského vyznání víry. Na konci šedesátých let se mladý profesor Ratzinger stal světově známým díky knize Úvod do křesťanství. Pokouší se v ní odpovědět na otázku, co je obsah a smysl křesťanské víry. Důkladnost a hloubka, s níž zde odkrývá základní problémy křesťanské existence, je ohromující i na počátku 21. století.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Úvod do kresťanstva (2020)

Vypredané

16,20 €

Ježiš Nazaretský 2. diel
Ježiš Nazaretský 2. diel

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie. Kniha vyšla v kompletnom vydaní v jednom zväzku: Ježiš Nazaretský (2022).Prvý zväzok tejto svetoznámej knihy o Ježišovi pápeža Benedikta XVI. je zameraný na základné otázky:Je všetko o Ježišovi v Biblii pravda?Je Božím Synom?Druhý dlho očakávaný diel odpovedá na otázky o samom srdci kresťanstva:Prečo Ježiš zomrel?Čo je vzkriesenie?A čo to znamená pre nás?Impozantným spôsobom zachytáva osobné „hľadanie Pánovej tváre“ - hĺbavo, duchovne. Pýtať sa je bežné a preto táto kniha motivuje čitateľa k premýšľaniu nad základnými otázkami viery.

Vypredané

9,70 €

Ježiš Nazaretský 1. diel
Ježiš Nazaretský 1. diel

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Od krstu v Jordáne po premenenie. Kniha vyšla v kompletnom vydaní v jednom zväzku: Ježiš Nazaretský (2022).Kto je Ježiš Nazaretský a čo môžeme o ňom vedieť?Je to len človek? (V tom prípade: Bol to len človek?)Je to Syn Boží?S odpoveďami klesá alebo stúpa kresťanská viera. Život jedného z autorov, Josepha Ratzingera ako kresťana, profesora a biskupa bol zaplnený Ježišom. On začal písať knihu Ježiš Nazaretský, ktorú písal každú voľnú minútu svojho času.Spoluautor (prečo nie "spoluautor" v pravom slova zmysle chápe azda každý z nás...) Benedikt XVI. v tejto knihe píše, že historicko-kritický rozum a viera sa navzájom nevylučujú – naopak.Evanjeliá hovoria historickú pravdu iba keď ukazujú Ježiša ako Božieho syna. Ako sám hovorí: "Som presvedčený o tom, že čitateľ môže vidieť, že toto dielo je omnoho logickejšie a historicky vzaté a oveľa zrozumiteľnejšie než rekonštrukcie, s ktorými sme sa potýkali v posledných desaťročiach.“

Vypredané

9,63 €

Európa - Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti
Európa - Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti

Joseph Ratzinger

Ako vznikla Európa a aké sú jej hranice?Kto má právo nazývať sa Európanom a vstúpiť do novej Európy?Z týchto otázok je zrejmý dôvod naliehania na duchovné korene Európy, na morálny základ politiky Európskej únie, na zodpovednosť za mier v únii a vo svete. Inak prevažuje výlučne ekonomické zmýšľanie, vnútorná príležitostná politika, premenlivá zahraničná politika.Rozsahom malá kniha kladie ťažké otázky, ktoré sa stávajú ešte naliehavejšími po posledných dramatických udalostiach vo svete. Od odpovedí na tieto otázky závisí, ako hovorí Joseph Ratzinger, prítomnosť i budúcnosť Európy.Titul vyšiel aj v českom jazyku: Evropa (2005).

Vypredané

4,76 €

Benediktovo evangelium
Benediktovo evangelium

Joseph Ratzinger

Benedikt XVI.. Kniha promluv, ve kterých papež Benedikt na základě evangelijních úryvků rozvíjí svá zamyšlení nad životem křesťana dnes.

Vypredané

8,24 €

Eschatologie
Eschatologie

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Smrt a věčný život. Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o „posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově lidstva a celého vesmíru. Joseph Ratzinger, emeritní papež Benedikt XVI., pojednává v této knize o: duši,smrti, očistci, vzkříšení, věčném životě,a obnově kosmu na základě hluboké analýzy Starého i Nového zákona a především bohaté křesťanské tradice. Čtenář může právem očekávat nejen přesvědčivou interpretaci starších církevních formulací, ale i břitkou polemiku s eschatologickými koncepcemi dvacátého století. Autor zde důkladně rozvedl intuice svého učitele Hanse Urs von Balthasara, který prohlásil: „Eschatologie je větrná korouhvička v teologii naší doby. Od ní vystupují ony bouře, které plodně ohrožují velkou oblast teologie: mohou utlouci kroupami, nebo občerstvit.“

Vypredané

11,54 €

Malý úvod ku Katechizmu katolíckej Cirkvi
Malý úvod ku Katechizmu katolíckej Cirkvi

Joseph Ratzinger; Christoph Schönborn

Katechizmus katolíckej Cirkvi vyvolal v celom svete veľkú vlnu ohlasu. V krajinách, v ktorých dosiaľ vyšiel, vysoké čísla predaných výtlačkov hovoria nielen o záujme o toto dielo, ale aj o jeho naliehavej potrebe. Táto kniha mu pripravuje cestu.Najpovolanejší autori - prefekt Kongregácie pre vieroučné otázky a sekretár redakcie Katechizmu katolíckej Cirkvi ponúkajú o ňom základné informácie, ktoré uľahčia jeho čítanie a štúdium.

Vypredané

1,46 €

Veřit, doufat, milovat
Veřit, doufat, milovat

Joseph Ratzinger

Duchovní cvičení. Otázka Boha nie je pre človeka teoretickým problémom, ale vrcholne praktickou záležitosťou, ktorá sa prejavuje vo všetkých oblastiach nášho života. Preto ani v úvahách tejto knihy nejde o premyslenú teóriu, ale o pozvanie k „duchovným cvičeniam“ života viery. Keďže kresťanský život nie je nejakým zvláštnym umením vedľa ostatných iných umení, ale je ozajstným prežívaným ľudským životom, mohli by sme tiež povedať, že ide o „cvičenie“ v umení správneho života, umením byť človekom.

Vypredané

7,10 €

Priznanie a vyznanie
Priznanie a vyznanie

Joseph Ratzinger

Myšlienky Benedikta XVI.. Dielo Svätého Otca Benedikta XVI., doterajšieho prefekta Kongregácie pre náuku viery, si nemožno osvojiť za niekoľko večerov. Nová zbierka v sérii myšlienok významných osobností je v tejto dileme jednoduchým a geniálnym riešením.Namiesto čitateľa iní prešli hustým lesom pápežových pojmov a myšlienok a vybrali z nich kľúčové a najmä najvýrečnejšie. Úlohou čitateľa je, aby sa už len zastavil nad každou z nich a doslova ju vychutnal. Desať tematických okruhov, do ktorých sú myšlienky zostavené, nám pomáha pochopiť, čo Benedikt XVI. myslel, keď sa rozhodol pokračovať v línii Jána Pavla II.

Vypredané

3,54 €

Benediktova Európa v kríze kultúr
Benediktova Európa v kríze kultúr

Joseph Ratzinger

Prvý zväzok Josepha Ratzingera bol vydaný po jeho zvolení za pápeža. Tri eseje o modernej Európe na obranu života, pravdy, viery... Benediktova Európa v kríze kultúr je knihou, v ktorej sú zhrnuté úvahy nad mnohými témami. To, čo svet 21. storočia potrebuje, sú muži, ktorých prostredníctvom zažijú ľudia osvietenie a chuť žiť svoju vieru naplno.

Vypredané

1,94 €

Odpustky z Assisi
Odpustky z Assisi

Joseph Ratzinger

V spomienkach z mojej mladosti zostal deň porciunkulových odpustkov dňom modlitby, dňom silného vnútorného prežívania, keď sme prijímali sviatosti v atmosfére osobnej sústredenosti.Na námestí naproti nášmu farskému kostolu vládlo výnimočne slávnostné ticho. Ľudia nepretržite vchádzali do kostola a vychádzali z neho. Bolo cítiť, že kresťanstvo je milosť, ktorej sa možno otvoriť v modlitbe...

Vypredané

2,10 €

Vrchol a pramen
Vrchol a pramen

Joseph Ratzinger

Texty o eucharistii. Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“ (konstituce Sacrosanctum Concilium, 10). Publikace je sestavena z promluv a článků Josepha Ratzingera o eucharistii, které vznikaly v průběhu mnoha let. Reflektují tedy jeho teologické zrání v tomto tématu, počínaje obdobím, kdy byl mnichovským arcibiskupem, až po nedávnou dobu. Prismatem eucharistie nahlíží autor podstatu křesťanské víry a církev jako společenství. Život křesťanů totiž nelze redukovat jen na zvýšené mravní úsilí či dodržování předpisů. Církev ví, že v eucharistii se sebedarováním Krista zpřítomňuje jeho pravá oběť. Společenství, které slaví eucharistii, se modlí, abychom se stali tím, čím nemůžeme být vlastními silami – duchovní obětí, která se líbí Bohu.

Vypredané

6,69 €

Chváloreč na svedomie
Chváloreč na svedomie

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Čo je to svedomie?Tichý hlas, ktorý nám našepkáva čo je správne a čo nie?Obmedzenie?Čo je to vlastne svedomie? „V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca… Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon…“ (KKC 1776)Mnohým môže svedomie pripadať ako obmedzovanie osobnej slobody. Najmä v liberálnej spoločnosti. Pápež Benedikt XVI. silnou argumentáciou zastáva jeho nevyhnutnosť. Kniha Chváloreč na svedomie pripomína základy viery a nutnosť kresťanov bojovať proti hrozbám subjektivity a sociálnemu tlaku.

Vypredané

5,34 €

Kázání o svatých
Kázání o svatých

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Sbírka promluv o svatých, které pronesl papež Benedikt XVI. ještě jako kardinál. Světci jsou výkladem Ježíše Krista, který se v nich stává konkrétním – to je základní přesvědčení, z kterého J. Ratzinger vychází. Spolu s uměním označuje svaté za apologety církve. Teprve když znovu objevíme svaté, najdeme znovu i církev.

Vypredané

5,53 €

Verbum Domini
Verbum Domini

Joseph Ratzinger

Pápežske dokumenty č.83, Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI. o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi. Odporúčame: Encyklika Laudato si' pápeža Františka.Exhortácia Verbum Domini je zbierkou reflexií a návrhov, ktoré odzneli na zasadaní Synody biskupov vo Vatikáne v roku 2008. Témou bolo Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi.Dokument povzbudzuje do dôvernejšieho vzťahu ku Svätému písmu a pripomína, že základom každej autentickej a živej kresťanskej spirituality je Božie slovo.

Vypredané

4,00 €

Cesta veľkonočným tajomstvom
Cesta veľkonočným tajomstvom

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Jednotiacou myšlienkou tejto knihy je skutočnosť, že štyridsať dní Pôstneho obdobia môžeme už samy osebe považovať za veľké duchovné cvičenia, ktoré nám Cirkev rok čo rok ponúka.

Vypredané

9,70 €

Eschatológia - Smrť a večný život
Eschatológia - Smrť a večný život

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Eschatológia ako teologická disciplína si dlhé roky pokojne hovela na konci systematickej teológie, veď ide predsa o traktát o „posledných veciach“. Naše časy ju však uvrhli do stredu teologického uvažovania. V úvode knihy sa autor zamýšľa nad historickými predpokladmi tejto zmeny postavenia eschatológie. Vidí ich predovšetkým v stretnutí sa teologického myslenia s takmer náboženským pátosom budúcnosti, ktorý so sebou priniesol marxizmus.Z tohto stretu vzišli v našich časoch také moderné teológie budúcnosti, nádeje, oslobodenia. Podľa regensburského profesora dogmatickej teológie Josepha Ratzingera, ktorý túto knihu v roku 1977 napísal, sa v problematike eschatológie kladie otázka o tom, čo je vlastne podstatou kresťanstva. Zaoberá sa individuálnymi rozmermi eschatológie, čiže otázkami o smrti a nesmrteľnosti, a venuje sa aj tematike „budúceho života“, čiže vzkrieseniu mŕtvych, Kristovmu druhému príchodu, posledného súdu, peklu, očistcu a napokon nebu.

Vypredané

9,70 €

Jan Pavel II.
Jan Pavel II.

Joseph Ratzinger

Můj milovaný předchudce. Benedikt XVI. nenapsal dějiny pontifikátu Jana Pavla II. ani studii o myšlení svého předchůdce. Nový papež se prostě a zároveň odvážně zařadil mezi zástupy věřících a obdivovatelů, kteří touží vyjádřit Janu Pavlu II. svou úctu a lásku. První čtyři kapitoly přinášejí texty bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, další čtyři tvoří promluvy, které pronesl po svém zvolení na Petrův stolec. Z celé publikace vyzařuje pevné a hluboké přátelství mezi dvěma papeži, v dějinách papežství zcela neobvyklé. „Síla Wojtyłovy víry se potkala s racionalitou dělníka na vinici Páně, která je připravena obhájit důvody křesťanské naděje. “

Vypredané

7,63 €

Boží světlo v naši době
Boží světlo v naši době

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Meditace k cirkevnímu roku. Pozvanie k prežívaniu slávností a sviatkov tak, ako nasledujú v liturgickom roku, spolu s pápežom, ktorý s myšlienkovou hĺbkou a širokým kultúrnym rozhľadom, ktoré sú mu vlastné, uvažuje o ich význame v živote moderného človeka.Pápež sa zastavuje u jednotlivých hlavných sviatkov i osobností cirkevných dejín a pozerá sa na nich z tradičného pohľadu, skúma však tiež ich nové aktuálne významy. Sú tu zaradené i pasáže venované napríklad dobe dovoleniek či športu.

Vypredané

10,28 €

Božia revolúcia
Božia revolúcia

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

S úvodom Camilla Ruiniho. Príhovory Svätého Otca zo svetových dní mládeže v Kolíne. Prezentácia Kristovho tajomstva a jeho základných dôsledkov na život veriacich. Kniha je modlitbou, vyžaruje z nej radosť z krásy života v Kristovi.Príhovory nás vedú k adorácii Dieťaťa, ktoré je Boh, ktorého láska pretvára a robí novými nás i celý svet.

Vypredané

5,43 €

Přednáška v Řezně a další projevy
Přednáška v Řezně a další projevy

Joseph Ratzinger

Předmluva Tomáše Halíka. Máme před sebou soubor textů, které vyjadřují jednu dimenzi papežova poselství: jeho politickou teologii a teologii dialogu kultur a náboženství, zejména dialogu mezi křesťanskou vírou a sekulární racionalitou. Zdá se, že toto téma se zejména v posledních letech dostává do popředí jeho učení a zároveň je tím, co právem budí zájem o jeho myšlenky i daleko za viditelnými hranicemi katolické církve. Právě těmito myšlenkami se Benedikt XVI. snaží plnit úkol papežské služby světu, jak jej vyjádřil ve svém projevu v Praze: být hlasem etického uvažování lidstva.

Vypredané

4,56 €

Služebníci radosti
Služebníci radosti

Joseph Ratzinger

Meditace o kněžské spiritualitě. Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti. (2 Kor 1,24).Motivem všech těchte úvah je radost, která pochází z evangelia. Doufám tedy, že tento svazeček smí být malou částí "služby radosti" a odpovídat tak nejvnitřnějšímu smyslu kněžského poslání.

Vypredané

4,17 €

Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur
Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur

Joseph Ratzinger

Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Benediktova Európa v kríze kultúr (2008).Prvý zväzok knihy Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur prišlo po zvolení Josepha Ratzingera za pápeža. Tri eseje o Európe, o jej problémoch, krízach a ťažkostiach, ktoré ovplyvňovali životy všetkých ľudí. Ako sa môžeme v živote proti dobe, ktorá sa na nás čoraz rýchlejšie rúti? To, čo potrebujeme predovšetkým v tomto okamihu, sú ľudia ktorí svojím osvietením a vierou naplneným životom tvoria neotrasiteľný základ Cirkvi.

Vypredané

5,43 €

Porta fidei - Brána k víře
Porta fidei - Brána k víře

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Apoštolský list k vyhlášení Roku víry. Apoštolský list Porta fidei papeže Benedikta XVI. daný "motu proprio" k vyhlášení Roku víry 11. října 2011

Vypredané

1,65 €

Evropa - Její základy dnes a zítra
Evropa - Její základy dnes a zítra

Joseph Ratzinger

Roku 2004 přibyly nové státy Evropské unie a ukončovaly se diskuse o evropské ústavě.Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Európa (2005).

Vypredané

6,21 €

Služobníci vašej radosti
Služobníci vašej radosti

Joseph Ratzinger

Meditácia o kňazskej spiritualite. Stredobodom meditácií je stretnutie s Ježišom Kristom. Nasledovať znamená urobiť konkrétny krok, ktorý bude „stonásobne odplatený“. V dobe šírenia pochybností a pocitu nezmyselnosti majú tieto meditácie povzbudiť človeka v hľadaní Ježiša Krista a učiť ho žiť v radostnom presvedčení, že aj vďaka jeho slabej viere a modlitbám zreje vo svete Božia úroda. Evanjelium o náročnosti apoštolského povolania nám ukazuje, kto je Ježiš v zrkadle postavy proroka Eliáša. „A tu je predsa niekto väčší než Eliáš!" Krok za krokom sa tu vysvetľuje, čo to znamená. Ježiš sa pritom javí ako ten, kto je na ceste, „tvár má obrátenú k Jeruzalemu", kráča ku dňu, keď bude „vzatý„. Lebo on je ten, kto bude „vzatý“ do Božej veleby, no súčasne musí zostať viditeľne prítomný na tomto svete, preto si musí povolať do služby svojich nasledovníkov. Nasledovanie tu nie je chápané vo všeobecnom zmysle, podľa ktorého sa týka všetkých ľudí a znamená, že sa majú usilovať kráčať po ceste, po ktorej kráča Pán; je chápané zvláštnym spôsobom, ktorý v Starom zákone naznačili Mojžiš a Eliáš: ako nasledovanie úradu, nasledovanie na základe poverenia, prijatie zvláštneho poslania.Rozumie sa tým teda to, čo sa neskôr bude nazývať „apoštolské nasledovanie", kňazstvo Cirkvi. Tak je toto evanjelium práve preto, že je to evanjelium o tajomstve Ježiša Krista, súčasne evanjeliom o službe kňazstva. Oslovuje nás v tejto chvíli, v ktorej stojí pred nami dlhý historický zástup tých, čo toto volanie počuli a prijali, a v ktorej sa nás dotýka otázka budúcnosti a volanie prítomnosti. No jednoducho sa do tohto evanjelia započúvajme a pozrime sa krok za krokom, ako sa na pozadí postavy Eliáša zjavuje Ježiš a predkladá nám svoje požiadavky.

Vypredané

4,86 €

Verbum Domini - Slovo Páně
Verbum Domini - Slovo Páně

Joseph Ratzinger

Posynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve. Hlavní otázka exhortace Benedikta XVI. Verbum Domini zní: Jak k nám Bůh dnes mluví skrze Písmo svaté? Dokument vznikl na základě jednání biskupské synody v Římě v říjnu 2008.

Vypredané

7,66 €

Caritas in Veritate
Caritas in Veritate

Joseph Ratzinger

Encyklika o integrálním lidském rozvoji v lásce a pravdě. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Caritatis in veritate.Hlavním tématem sociální encykliky Benedikta XVI. Caritas in veritate („Láska v pravdě“) jsou možnosti a meze rozvoje jednotlivého člověka i celých národů. Pravý humanismus není uzavřen do sebe, hledá dobro druhého, je otevřený transcendenci: „Bez Boha člověk neví, kam má jít, ani není schopen pochopit, kdo je.“

Vypredané

4,17 €

Vánoční promluvy
Vánoční promluvy

Joseph Ratzinger

Kniha obsahuje devět vánočních promluv kardinála Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI., z let 1977 až 1994. Jde o myšlenkově i duchovně bohaté homilie, zaměřené na dobu od narození Ježíše Krista až po jeho křest. Vyzařuje z nich veliká radost z toho, že sám nekonečný a všemohoucí Bůh se stal člověkem, jedním z nás, neopomíjejí však ani některé aktuální problémy současnosti, jakými jsou například konzumní způsob života, uprchlíci, bezdomovci nebo vztah k nenarozenému životu.

Vypredané

4,46 €

Křížová cesta v Koloseu
Křížová cesta v Koloseu

Joseph Ratzinger

Velký pátek 2005, Rozjímání a modlitby kardinála Josepha Ratzingera. Texty meditací křížové cesty na Velký pátek roku 2005.

Vypredané

4,37 €

Můj duchovní testament
Můj duchovní testament

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Ve chvíli, kdy Benedikt XVI. opouští svůj úřad, zůstává v těch, kteří se v posledních letech sytili jeho slovem, pocit vděku. Velký duchovní odkaz nelze samozřejmě shrnout na několika stranách, avšak tato knížka – malé poděkování za pontifikát, který zanechává trvalou stopu – může posloužit k načrtnutí vnitřní linie jeho díla. Ústředním motivem je téma víry, protože ona byla pulzujícím srdcem celého učitelského úřadu Benedikta XVI. Nad textem jeho testamentu si uvědomujeme, nakolik je každý člověk v křesťanském životě vlastně na začátku a jak moc má zapotřebí stále znovu se učit tomu, na co pozapomněl, nebo znovu vdechnout život tomu, co bylo zhašeno nebo vyhaslo, či dokonce znovu získat to, co bylo opuštěno nebo odloženo. Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) se narodil v Marktlu na Innu v pasovské diecézi 16. dubna 1927. V roce 1951 byl vysvěcen na kněze spolu se svým bratrem Georgem. Dvacet pět let vyučoval teologii na různých německých univerzitách. V roce 1977 se stal mnichovským arcibiskupem a v témže roce byl jmenován papežem Pavlem VI. kardinálem. V roce 1981 ho papež Jan Pavel II. ustanovil prefektem Kongregace pro nauku víry. 19. dubna 2005 se stal nástupcem Jana Pavla II. Na konci února 2013 rezignoval na svůj papežský úřad a odešel do ústraní. Nadále se chce věnovat modlitbě a psaní.

Vypredané

8,34 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk