Joseph Ratzinger

Joseph Ratzinger

(4 produkty)

Joseph Ratzinger sa narodil v povojnovom Nemecku v roku 1927 ako najmladší z troch detí. Vyrastal ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Dotlač
Posledné kusy
Úvod do kresťanstva
Úvod do kresťanstva

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Prednášky o Apoštolskom vyznaní viery. Keď mladý profesor Ratzinger predstupoval pred študentov na univerzite v Tübingene s prednáškami o kresťanstve, mal jeden základný úmysel. Chcel, aby mu rozumeli aj ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na jazyk Cirkvi, ktorým tento jazyk prekáža a ktorým je takto zabalené kresťanstvo neprístupné. Za schému, ktorej sa mal pridržiavať, si zvolil Apoštolské vyznanie viery známe aj ako modlitba Verím v Boha. Knižné vydanie týchto prednášok sa v origináli aj preložené do mnohých jazykov stalo bestsellerom. Neuveriteľná dôkladnosť a hĺbka, s akou sa tento múdry muž dotýka základných otázok kresťanstva, priam vyráža dych. Obdivuhodným spôsobom ukazuje, ako sú kresťanské pravdy veľmi úzko prepojené s ľudským životom. S ľudským životom v jeho hĺbke, ktorou sa, žiaľ, tak málo zaoberáme. Či sa človek vďaka čítaniu tejto knihy stane kresťanom, alebo či sa stane lepším kresťanom, to ťažko povedať. No určite sa vďaka vynikajúcemu sprievodcovi, ktorým je jej autor, dostane vo svojom uvažovaní na veľmi zaujímavé miesta, na ktorých málokto z nás už bol.

Skladom

19,40 €

Posledné rozhovory
Posledné rozhovory

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.; Peter Seewald

Pápežom Benediktom XVI. sa skončila jedna éra. Roky jeho pôsobenia v úrade pápeža boli pre Cirkev ako veľké duchovné cvičenia, ktoré jej pomohli nekompromisne do seba nahliadnuť a následne sa posilniť vnútorne i navonok. Kniha Posledných rozhovorov je duchovným testamentom, dôverným odkazom tohto veľkého pápeža, ktorému sa viac než ktorémukoľvek inému podarilo upriamiť pozornosť veriacich aj neveriacich na úlohu Cirkvi v súčasnom svete. Vo svojich rozhovoroch s Petrom Seewaldom sa prvýkrát vyjadruje k vnútornému utrpeniu, k dojímavým a ťažkým chvíľam, ktorými bol pretkaný život tohto mučeníka za pravdu. Nech posledné rozhovory, po ktorých sa Benedikt XVI. ponoril do modlitby a mlčania, pomôžu odhaliť jeho veľkosť, svätosť a priamočiarosť života, nech v nás prebudia túžbu poznať jeho životné dielo, v ktorom sa skrývajú nevýslovné poklady múdrosti a pravdy.Kniha vyšla aj v českom jazyku Poslední rozhovory.

Skladom

19,40 €

Ježiš Nazaretský
Ježiš Nazaretský

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Kompletné vydanie v jednom zväzku, ktoré vyšlo pri príležitosti 95. narodenín Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.V tejto knihe chcem predstaviť Ježiša evanjelií ako skutočného Ježiša, ako „historického Ježiša“ v pravom zmysle slova. Som presvedčený a pevne dúfam, že aj čitateľ uvidí, že takáto postava je oveľa logickejšia a aj z historického hľadiska zrozumiteľnejšia než rekonštrukcie, s ktorými sme mali do činenia v posledných desaťročiach. Domnievam sa, že práve tento Ježiš – Ježis evanjelií – je historicky zmysluplnou a hodnovernou postavou.Iba ak sa stalo niečo neobyčajné, ak Ježišova postava a jeho slová radikálne prekročili všetky dobové nádeje a očakávania, iba tak sa dá vysvetliť jeho ukrižovanie a iba tak sa dá vysvetliť jeho účinkovanie. Sotva dvadsať rokov po Ježišovej smrti už nachádzame vo veľkom kristologickom hymne v Liste Filipanom (2,6-8) dokonale rozvinutú kristológiu, v ktorej sa o Ježišovi hovorí, že bol rovný Bohu, no zriekol sa seba samého, stal sa človekom, ponížil sa až na smrť na kríži a teraz mu prináleží úcta celého stvorenia a klaňanie, o ktorom podľa proroka Izaiáša (porov. Iz 45,23) Boh vyhlásil, že prislúcha iba jemu samému.Kritické bádanie si právom kladie otázku: Čo sa stalo počas týchto dvadsiatich rokov po Ježišovom ukrižovaní? Ako sa dospelo k takejto kristológii? Pôsobenie anonymných formácií v spoločenstvách, ktorých predstaviteľov sa odborníci usilujú vypátrať, v skutočnosti nič neobjasňuje.Ako mohli byť neznáme zoskupenia také tvorivé? Ako mohli byť také presvedčivé a ako sa mohli presadiť? Nie je aj po historickej stránke oveľa logickejšie, že ono veľké stojí na samom začiatku a že Ježišova postava naozaj vyhodila do povetria všetky kategórie, ktoré boli poruke, a dala sa pochopiť iba z hľadiska Božieho tajomstva?

Skladom

43,65 €

E-kniha
E-kniha: Dve obhajoby
E-kniha: Dve obhajoby

Hans Urs von Balthasar; Joseph Ratzinger

Prečo som ešte kresťanom. Prečo som ešte v Cirkvi.. Publikácia Dve obhajoby predkladá čitateľovi texty Hansa Ursa von Balthasara a Josepha Ratzingera – pápeža Benedikta XVI., dvoch veľkých teológov 20. storočia, ktoré pôvodne odzneli ako prednášky ešte v roku 1971, no zostávajú aktuálne i dnes. Obaja autori, učiteľ i jeho žiak, sa zameriavajú na podobnú tému, i keď každý odlišným spôsobom. Vychádzajúc zo súdobej situácie v Cirkvi, analyzujú dôvody, prečo je napriek mnohým problémom a krízam stále žiaduce zostať kresťanom a neodvrátiť sa od Cirkvi. Von Balthasar viac filozoficky, Ratzinger viac realisticky, obaja však mimoriadne kritickým spôsobom dospievajú k rovnakému hlavnému dôvodu, ktorým je Kristus. Cirkev totiž dala svetu Krista, je Kristovou Cirkvou, a tí, ktorí ju odmietajú, odmietajú i Krista.

Ihneď na stiahnutie
-30%

7,00 €

Encykliky Benedikta XVI.
Encykliky Benedikta XVI.

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

súborné dielo encyklík Benedikta XVI.. Obsahuje: Encyklika DEUS CARITAS ESTEncyklika SPE SALVIEncyklika CARITAS IN VERITATE

Vypredané

10,48 €

Ježiš Nazaretský 3. diel
Ježiš Nazaretský 3. diel

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Prológ, Ježišovo detstvo. Dielo Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský III, predstavuje prológ k predošlým dielam Ježiš Nazaretský I a II. Zaoberá sa v ňom udalosťami, ktoré predchádzali verejnému účinkovaniu Ježiša Krista. Jednotlivé kapitoly sú venované otázke Ježišovho pôvodu, narodeniu jeho predchodcu Jána Krstiteľa, Ježišovmu narodeniu v Betleheme, príchodu mudrcov od východu, úteku Jozefa s Máriou a Ježišom do Egypta. Epilógom knihy je text text o dvanásťročnom Ježišovi v Jeruzalemskom chráme.

Vypredané

6,69 €

Z môjho života
Z môjho života

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Autobiografia. Pútavé rozprávanie o vlastnom živote ústami muža, ktorý sa stal pápežom, od jeho detských čias až po pápežský stolec. Spomienky, príhody, stretnutia z rokov 1927 až 1977, keď bol Ratzinger vymenovaný za arcibiskupa Mníchova a Freisingu.Tu sa jeho autobiografické rozprávanie končí, ale dôverná úprimnosť a jednoduchosť, s ktorými sa na stranách knihy stretávame, dostačujúco vypovedajú o jeho charaktere ako kňaza i človeka. Boh, neprestajne prítomný v jeho živote, ho vedie k nečakaným métam: od prefekta Kongregácie pre náuku viery cez zvolenie za pápeža až po zrieknutie sa úradu biskupa Ríma.A aby bola kniha ešte bohatšia, pripájame dodatok dokumentujúci roky 1978 až 2013, ktorý obsahuje aj hlavné línie jeho magistéria a pontifikátu.

Vypredané

3,83 €

Úvod do křesťanství
Úvod do křesťanství

Joseph Ratzinger

Výklad apoštolského vyznání víry. Na konci šedesátých let se mladý profesor Ratzinger stal světově známým díky knize Úvod do křesťanství. Pokouší se v ní odpovědět na otázku, co je obsah a smysl křesťanské víry. Důkladnost a hloubka, s níž zde odkrývá základní problémy křesťanské existence, je ohromující i na počátku 21. století.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Úvod do kresťanstva (2020)

Vypredané

16,20 €

Ježiš Nazaretský 2. diel
Ježiš Nazaretský 2. diel

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie. Nie je to zvláštne, že vyše osemdesiatročný univerzitný profesor, vynikajúci teológ, biskup, ktorý sa stal pápežom, dokáže sám sebe položiť otázku, kto je vlastne Ježiš Nazaretský?Zvedavosť a záujem, s ktorým si túto otázku kladie, je fascinujúca. Na stránkach druhého dielu svojej knihy sleduje udalosti od chvíle, keď Ježiš sediaci na oslovi vstupuje do Jeruzalema, kde ho zatknú, zabijú a kde tri dni po svojej smrti príde medzi zdrvených uče­níkov a pozdraví ich slovami: „Pokoj vám.“ Pápežova otázka, kto je vlastne tento muž, je zvláštna. Odpovede, ktoré nachádza, stoja určite za prečítanie. Ako hovorí autor: „Hoci vždy bude možné diskutovať o jednotlivých detailoch, nádejam sa, že som mal možnosť priblížiť sa k postave nášho Pána spôsobom užitočným pre všetkých čitateľov, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom a uveriť mu.“

Vypredané

9,70 €

Ježiš Nazaretský 1. diel
Ježiš Nazaretský 1. diel

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Od krstu v Jordáne po premenenie. „V tejto knihe chcem Ježiša evanjelií predstaviť ako skutočného Ježiša, ako „historického Ježiša“ v pravom zmysle slova. Som presvedčený a pevne dúfam, že aj čitateľ uvidí, že takáto postava je oveľa logickejšia a aj z historického hľadiska oveľa zrozumiteľnejšia než rekonštrukcie, s ktorými sme mali do činenia v posledných desaťročiach. Domnievam sa, že práve tento Ježiš – Ježiš evanjelií – je historicky zmysluplnou a hodnovernou postavou. Iba ak sa stalo niečo neobyčajné, ak Ježišova postava a jeho slová radikálne prekročili všetky dobové nádeje a očakávania, iba tak sa dá vysvetliť jeho ukrižovanie a iba tak sa dá vysvetliť jeho účinkovanie."

Vypredané

9,63 €

Európa - Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti
Európa - Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti

Joseph Ratzinger

Ako vznikla Európa a aké sú jej hranice?Kto má právo nazývať sa Európanom a vstúpiť do novej Európy?Z týchto otázok je zrejmý dôvod naliehania na duchovné korene Európy, na morálny základ politiky Európskej únie, na zodpovednosť za mier v únii a vo svete. Inak prevažuje výlučne ekonomické zmýšľanie, vnútorná príležitostná politika, premenlivá zahraničná politika.Rozsahom malá kniha kladie ťažké otázky, ktoré sa stávajú ešte naliehavejšími po posledných dramatických udalostiach vo svete. Od odpovedí na tieto otázky závisí, ako hovorí Joseph Ratzinger, prítomnosť i budúcnosť Európy.Titul vyšiel aj v českom jazyku: Evropa (2005).

Vypredané

4,76 €

Benediktovo evangelium
Benediktovo evangelium

Joseph Ratzinger

Benedikt XVI.. Kniha promluv, ve kterých papež Benedikt na základě evangelijních úryvků rozvíjí svá zamyšlení nad životem křesťana dnes.

Vypredané

8,24 €

Eschatologie
Eschatologie

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Smrt a věčný život. Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o „posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově lidstva a celého vesmíru. Joseph Ratzinger, emeritní papež Benedikt XVI., pojednává v této knize o:duši,smrti, očistci, vzkříšení, věčném životě,a obnově kosmu na základě hluboké analýzy Starého i Nového zákona a především bohaté křesťanské tradice. Čtenář může právem očekávat nejen přesvědčivou interpretaci starších církevních formulací, ale i břitkou polemiku s eschatologickými koncepcemi dvacátého století. Autor zde důkladně rozvedl intuice svého učitele Hanse Urs von Balthasara, který prohlásil: „Eschatologie je větrná korouhvička v teologii naší doby. Od ní vystupují ony bouře, které plodně ohrožují velkou oblast teologie: mohou utlouci kroupami, nebo občerstvit.“

Vypredané

11,54 €

Malý úvod ku Katechizmu katolíckej Cirkvi
Malý úvod ku Katechizmu katolíckej Cirkvi

Joseph Ratzinger; Christoph Schönborn

Katechizmus katolíckej Cirkvi vyvolal v celom svete veľkú vlnu ohlasu. V krajinách, v ktorých dosiaľ vyšiel, vysoké čísla predaných výtlačkov hovoria nielen o záujme o toto dielo, ale aj o jeho naliehavej potrebe. Táto kniha mu pripravuje cestu.Najpovolanejší autori - prefekt Kongregácie pre vieroučné otázky a sekretár redakcie Katechizmu katolíckej Cirkvi ponúkajú o ňom základné informácie, ktoré uľahčia jeho čítanie a štúdium.

Vypredané

1,46 €

Veřit, doufat, milovat
Veřit, doufat, milovat

Joseph Ratzinger

Duchovní cvičení. Otázka Boha nie je pre človeka teoretickým problémom, ale vrcholne praktickou záležitosťou, ktorá sa prejavuje vo všetkých oblastiach nášho života. Preto ani v úvahách tejto knihy nejde o premyslenú teóriu, ale o pozvanie k „duchovným cvičeniam“ života viery. Keďže kresťanský život nie je nejakým zvláštnym umením vedľa ostatných iných umení, ale je ozajstným prežívaným ľudským životom, mohli by sme tiež povedať, že ide o „cvičenie“ v umení správneho života, umením byť človekom.

Vypredané

7,10 €

Priznanie a vyznanie
Priznanie a vyznanie

Joseph Ratzinger

Myšlienky Benedikta XVI.. Dielo Svätého Otca Benedikta XVI., doterajšieho prefekta Kongregácie pre náuku viery, si nemožno osvojiť za niekoľko večerov. Nová zbierka v sérii myšlienok významných osobností je v tejto dileme jednoduchým a geniálnym riešením.Namiesto čitateľa iní prešli hustým lesom pápežových pojmov a myšlienok a vybrali z nich kľúčové a najmä najvýrečnejšie. Úlohou čitateľa je, aby sa už len zastavil nad každou z nich a doslova ju vychutnal. Desať tematických okruhov, do ktorých sú myšlienky zostavené, nám pomáha pochopiť, čo Benedikt XVI. myslel, keď sa rozhodol pokračovať v línii Jána Pavla II.

Vypredané

3,54 €

Benediktova Európa v kríze kultúr
Benediktova Európa v kríze kultúr

Joseph Ratzinger

Obsahom knihy nie je duchovnosť svätého Benedikta, ale zápas myšlienok medzi vierou a rozumom, medzi pravdou a slobodou, medzi vierou v Boha a etickými základmi spoločnosti. To všetko sú otázky nad ktorými sa autor zamýšľal a diskutoval s laickými mysliteľmi.

Vypredané

1,94 €

Odpustky z Assisi
Odpustky z Assisi

Joseph Ratzinger

V spomienkach z mojej mladosti zostal deň porciunkulových odpustkov dňom modlitby, dňom silného vnútorného prežívania, keď sme prijímali sviatosti v atmosfére osobnej sústredenosti.Na námestí naproti nášmu farskému kostolu vládlo výnimočne slávnostné ticho. Ľudia nepretržite vchádzali do kostola a vychádzali z neho. Bolo cítiť, že kresťanstvo je milosť, ktorej sa možno otvoriť v modlitbe...

Vypredané

2,10 €

Vrchol a pramen
Vrchol a pramen

Joseph Ratzinger

Texty o eucharistii. Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“ (konstituce Sacrosanctum Concilium, 10). Publikace je sestavena z promluv a článků Josepha Ratzingera o eucharistii, které vznikaly v průběhu mnoha let. Reflektují tedy jeho teologické zrání v tomto tématu, počínaje obdobím, kdy byl mnichovským arcibiskupem, až po nedávnou dobu. Prismatem eucharistie nahlíží autor podstatu křesťanské víry a církev jako společenství. Život křesťanů totiž nelze redukovat jen na zvýšené mravní úsilí či dodržování předpisů. Církev ví, že v eucharistii se sebedarováním Krista zpřítomňuje jeho pravá oběť. Společenství, které slaví eucharistii, se modlí, abychom se stali tím, čím nemůžeme být vlastními silami – duchovní obětí, která se líbí Bohu.

Vypredané

6,69 €

Chváloreč na svedomie
Chváloreč na svedomie

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Chváloreč na svedomie zaznieva z pera teológa a zo srdca kňaza Josepha Ratzingera. Ako profesor predpokladá základné vedomosti o probléme svedomia i spletitú diskusiu. Človeka s opačným názorom berie do krajnosti vážne, zachytí všetky jeho argumenty, snaží sa pochopiť dôvody jeho postoja. Nevyvracia, len privádza fakty do dôsledkov, v ktorých sa jasne odhalí pravda a lož.Hovorí o mylnom svedomí a reaguje na morálny relativizmus, ktorý rozmazal pojmy dobra a zla. Bráni dôstojnosť ľudskej osoby a dokazuje, že v hĺbkach každého človeka svieti základné svetielko istoty o tom, čo je dobré a správne. Tu vidí záchranu a istotu pre oklamaného človeka. Ukazuje, ako liberálna demokracia, absolutizujúca slobodu, ničí samu seba a nutne považuje Cirkev za úhlavného nepriateľa. Odlišuje ju od demokracie, ktorá rozhoduje na základe večne platných princípov. Poukazuje na vzťah biskupov o poslaní teológa v Cirkvi a predstavuje svoje vízie novej evanjelizácie.

Vypredané

5,34 €

Kázání o svatých
Kázání o svatých

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Sbírka promluv o svatých, které pronesl papež Benedikt XVI. ještě jako kardinál. Světci jsou výkladem Ježíše Krista, který se v nich stává konkrétním – to je základní přesvědčení, z kterého J. Ratzinger vychází. Spolu s uměním označuje svaté za apologety církve. Teprve když znovu objevíme svaté, najdeme znovu i církev.

Vypredané

5,53 €

Verbum Domini
Verbum Domini

Joseph Ratzinger

Pápežske dokumenty č.83, Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI. o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi. Odporúčame: Encyklika Laudato si' pápeža Františka.Exhortácia Verbum Domini je zbierkou reflexií a návrhov, ktoré odzneli na zasadaní Synody biskupov vo Vatikáne v roku 2008. Témou bolo Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi.Dokument povzbudzuje do dôvernejšieho vzťahu ku Svätému písmu a pripomína, že základom každej autentickej a živej kresťanskej spirituality je Božie slovo.

Vypredané

4,00 €

Cesta veľkonočným tajomstvom
Cesta veľkonočným tajomstvom

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Jednotiacou myšlienkou tejto knihy je skutočnosť, že štyridsať dní Pôstneho obdobia môžeme už samy osebe považovať za veľké duchovné cvičenia, ktoré nám Cirkev rok čo rok ponúka.

Vypredané

9,70 €

Eschatológia - Smrť a večný život
Eschatológia - Smrť a večný život

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Eschatológia ako teologická disciplína si dlhé roky pokojne hovela na konci systematickej teológie, veď ide predsa o traktát o „posledných veciach“. Naše časy ju však uvrhli do stredu teologického uvažovania. V úvode knihy sa autor zamýšľa nad historickými predpokladmi tejto zmeny postavenia eschatológie. Vidí ich predovšetkým v stretnutí sa teologického myslenia s takmer náboženským pátosom budúcnosti, ktorý so sebou priniesol marxizmus.Z tohto stretu vzišli v našich časoch také moderné teológie budúcnosti, nádeje, oslobodenia. Podľa regensburského profesora dogmatickej teológie Josepha Ratzingera, ktorý túto knihu v roku 1977 napísal, sa v problematike eschatológie kladie otázka o tom, čo je vlastne podstatou kresťanstva. Zaoberá sa individuálnymi rozmermi eschatológie, čiže otázkami o smrti a nesmrteľnosti, a venuje sa aj tematike „budúceho života“, čiže vzkrieseniu mŕtvych, Kristovmu druhému príchodu, posledného súdu, peklu, očistcu a napokon nebu.

Vypredané

9,70 €

Jan Pavel II.
Jan Pavel II.

Joseph Ratzinger

Můj milovaný předchudce. Benedikt XVI. nenapsal dějiny pontifikátu Jana Pavla II. ani studii o myšlení svého předchůdce. Nový papež se prostě a zároveň odvážně zařadil mezi zástupy věřících a obdivovatelů, kteří touží vyjádřit Janu Pavlu II. svou úctu a lásku. První čtyři kapitoly přinášejí texty bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, další čtyři tvoří promluvy, které pronesl po svém zvolení na Petrův stolec. Z celé publikace vyzařuje pevné a hluboké přátelství mezi dvěma papeži, v dějinách papežství zcela neobvyklé. „Síla Wojtyłovy víry se potkala s racionalitou dělníka na vinici Páně, která je připravena obhájit důvody křesťanské naděje. “

Vypredané

7,63 €

Boží světlo v naši době
Boží světlo v naši době

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Meditace k cirkevnímu roku. Pozvanie k prežívaniu slávností a sviatkov tak, ako nasledujú v liturgickom roku, spolu s pápežom, ktorý s myšlienkovou hĺbkou a širokým kultúrnym rozhľadom, ktoré sú mu vlastné, uvažuje o ich význame v živote moderného človeka.Pápež sa zastavuje u jednotlivých hlavných sviatkov i osobností cirkevných dejín a pozerá sa na nich z tradičného pohľadu, skúma však tiež ich nové aktuálne významy. Sú tu zaradené i pasáže venované napríklad dobe dovoleniek či športu.

Vypredané

10,28 €

Božia revolúcia
Božia revolúcia

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

S úvodom Camilla Ruiniho. Príhovory Svätého Otca zo svetových dní mládeže v Kolíne. Prezentácia Kristovho tajomstva a jeho základných dôsledkov na život veriacich. Kniha je modlitbou, vyžaruje z nej radosť z krásy života v Kristovi.Príhovory nás vedú k adorácii Dieťaťa, ktoré je Boh, ktorého láska pretvára a robí novými nás i celý svet.

Vypredané

5,43 €

Přednáška v Řezně a další projevy
Přednáška v Řezně a další projevy

Joseph Ratzinger

Předmluva Tomáše Halíka. Máme před sebou soubor textů, které vyjadřují jednu dimenzi papežova poselství: jeho politickou teologii a teologii dialogu kultur a náboženství, zejména dialogu mezi křesťanskou vírou a sekulární racionalitou. Zdá se, že toto téma se zejména v posledních letech dostává do popředí jeho učení a zároveň je tím, co právem budí zájem o jeho myšlenky i daleko za viditelnými hranicemi katolické církve. Právě těmito myšlenkami se Benedikt XVI. snaží plnit úkol papežské služby světu, jak jej vyjádřil ve svém projevu v Praze: být hlasem etického uvažování lidstva.

Vypredané

4,56 €

Služebníci radosti
Služebníci radosti

Joseph Ratzinger

Meditace o kněžské spiritualitě. Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti. (2 Kor 1,24).Motivem všech těchte úvah je radost, která pochází z evangelia. Doufám tedy, že tento svazeček smí být malou částí "služby radosti" a odpovídat tak nejvnitřnějšímu smyslu kněžského poslání.

Vypredané

4,17 €

Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur
Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur

Joseph Ratzinger

Doba, v níž žijeme, je dobou velkých nebezpečí i velkých příležitostí pro člověka, ale i velké odpovědnosti. Jeho možnosti a schopnost disponovat světem dospěly tak daleko, že jeho destruktivní moc svými rozměry nahání hrůzu. Stejně zneklidňující jsou možnosti „auto-manipulace“, kterou člověk nabyl. Nerovné rozdělení darů země, rostoucí chudoba, vykořisťování zdrojů země, hlad, nemoci, které ohrožují celý svět, střety kultur – to vše ukazuje, že růstu možností člověka neodpovídá rovnoměrný rozvoj jeho mravní energie.Tento letmý pohled na světovou situaci nás vede k zamyšlení nad současným stavem křesťanství, a proto také nad základy Evropy; oné Evropy, která kdysi byla křesťanským světadílem.

Vypredané

5,43 €

Porta fidei - Brána k víře
Porta fidei - Brána k víře

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Apoštolský list k vyhlášení Roku víry. Apoštolský list Porta fidei papeže Benedikta XVI. daný "motu proprio" k vyhlášení Roku víry 11. října 2011

Vypredané

1,65 €

Evropa - Její základy dnes a zítra
Evropa - Její základy dnes a zítra

Joseph Ratzinger

Roku 2004 přibyly nové státy Evropské unie a ukončovaly se diskuse o evropské ústavě.Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Európa (2005).

Vypredané

6,21 €

Služobníci vašej radosti
Služobníci vašej radosti

Joseph Ratzinger

Meditácia o kňazskej spiritualite. Stredobodom meditácií je stretnutie s Ježišom Kristom. Nasledovať znamená urobiť konkrétny krok, ktorý bude „stonásobne odplatený“. V dobe šírenia pochybností a pocitu nezmyselnosti majú tieto meditácie povzbudiť človeka v hľadaní Ježiša Krista a učiť ho žiť v radostnom presvedčení, že aj vďaka jeho slabej viere a modlitbám zreje vo svete Božia úroda. Evanjelium o náročnosti apoštolského povolania nám ukazuje, kto je Ježiš v zrkadle postavy proroka Eliáša. „A tu je predsa niekto väčší než Eliáš!" Krok za krokom sa tu vysvetľuje, čo to znamená. Ježiš sa pritom javí ako ten, kto je na ceste, „tvár má obrátenú k Jeruzalemu", kráča ku dňu, keď bude „vzatý„. Lebo on je ten, kto bude „vzatý“ do Božej veleby, no súčasne musí zostať viditeľne prítomný na tomto svete, preto si musí povolať do služby svojich nasledovníkov. Nasledovanie tu nie je chápané vo všeobecnom zmysle, podľa ktorého sa týka všetkých ľudí a znamená, že sa majú usilovať kráčať po ceste, po ktorej kráča Pán; je chápané zvláštnym spôsobom, ktorý v Starom zákone naznačili Mojžiš a Eliáš: ako nasledovanie úradu, nasledovanie na základe poverenia, prijatie zvláštneho poslania.Rozumie sa tým teda to, čo sa neskôr bude nazývať „apoštolské nasledovanie", kňazstvo Cirkvi. Tak je toto evanjelium práve preto, že je to evanjelium o tajomstve Ježiša Krista, súčasne evanjeliom o službe kňazstva. Oslovuje nás v tejto chvíli, v ktorej stojí pred nami dlhý historický zástup tých, čo toto volanie počuli a prijali, a v ktorej sa nás dotýka otázka budúcnosti a volanie prítomnosti. No jednoducho sa do tohto evanjelia započúvajme a pozrime sa krok za krokom, ako sa na pozadí postavy Eliáša zjavuje Ježiš a predkladá nám svoje požiadavky.

Vypredané

4,86 €

Verbum Domini - Slovo Páně
Verbum Domini - Slovo Páně

Joseph Ratzinger

Posynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve. Hlavní otázka exhortace Benedikta XVI. Verbum Domini zní: Jak k nám Bůh dnes mluví skrze Písmo svaté? Dokument vznikl na základě jednání biskupské synody v Římě v říjnu 2008.

Vypredané

7,66 €

Caritas in Veritate
Caritas in Veritate

Joseph Ratzinger

Encyklika o integrálním lidském rozvoji v lásce a pravdě. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Caritatis in veritate.Hlavním tématem sociální encykliky Benedikta XVI. Caritas in veritate („Láska v pravdě“) jsou možnosti a meze rozvoje jednotlivého člověka i celých národů. Pravý humanismus není uzavřen do sebe, hledá dobro druhého, je otevřený transcendenci: „Bez Boha člověk neví, kam má jít, ani není schopen pochopit, kdo je.“

Vypredané

4,17 €

Vánoční promluvy
Vánoční promluvy

Joseph Ratzinger

Kniha obsahuje devět vánočních promluv kardinála Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI., z let 1977 až 1994. Jde o myšlenkově i duchovně bohaté homilie, zaměřené na dobu od narození Ježíše Krista až po jeho křest. Vyzařuje z nich veliká radost z toho, že sám nekonečný a všemohoucí Bůh se stal člověkem, jedním z nás, neopomíjejí však ani některé aktuální problémy současnosti, jakými jsou například konzumní způsob života, uprchlíci, bezdomovci nebo vztah k nenarozenému životu.

Vypredané

4,46 €

Křížová cesta v Koloseu
Křížová cesta v Koloseu

Joseph Ratzinger

Velký pátek 2005, Rozjímání a modlitby kardinála Josepha Ratzingera. Texty meditací křížové cesty na Velký pátek roku 2005.

Vypredané

4,37 €

Můj duchovní testament
Můj duchovní testament

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Ve chvíli, kdy Benedikt XVI. opouští svůj úřad, zůstává v těch, kteří se v posledních letech sytili jeho slovem, pocit vděku. Velký duchovní odkaz nelze samozřejmě shrnout na několika stranách, avšak tato knížka – malé poděkování za pontifikát, který zanechává trvalou stopu – může posloužit k načrtnutí vnitřní linie jeho díla. Ústředním motivem je téma víry, protože ona byla pulzujícím srdcem celého učitelského úřadu Benedikta XVI. Nad textem jeho testamentu si uvědomujeme, nakolik je každý člověk v křesťanském životě vlastně na začátku a jak moc má zapotřebí stále znovu se učit tomu, na co pozapomněl, nebo znovu vdechnout život tomu, co bylo zhašeno nebo vyhaslo, či dokonce znovu získat to, co bylo opuštěno nebo odloženo. Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) se narodil v Marktlu na Innu v pasovské diecézi 16. dubna 1927. V roce 1951 byl vysvěcen na kněze spolu se svým bratrem Georgem. Dvacet pět let vyučoval teologii na různých německých univerzitách. V roce 1977 se stal mnichovským arcibiskupem a v témže roce byl jmenován papežem Pavlem VI. kardinálem. V roce 1981 ho papež Jan Pavel II. ustanovil prefektem Kongregace pro nauku víry. 19. dubna 2005 se stal nástupcem Jana Pavla II. Na konci února 2013 rezignoval na svůj papežský úřad a odešel do ústraní. Nadále se chce věnovat modlitbě a psaní.

Vypredané

8,34 €

Duch liturgie
Duch liturgie

Joseph Ratzinger

Prečítať si Ratzingera vždy stojí za to. Duch liturgie je štvrtou knihou tohto veľkého kardinála, ktorá vychádza na Slovensku. Všetky tri predošlé (Soľ zeme, Boh a svet, Cesta veľkonočným tajomstvom) vzbudili u čitateľov živý záujem. Ratzinger má čo povedať. Nehovorí síce mnoho, ale múdro a zaujímavo. Platí to aj pre túto knihu o liturgii.Prečo sa prefekt Kongregácie pre učenie viery zaoberá takými prozaickými témami ako je chrámový priestor, hudba a slovo v liturgii, liturgické oblečenie, naša aktívna účasť na liturgii? Nemal by písať o vznešenejších veciach, ktoré sa viac týkajú tajomstiev kresťanskej viery? Nemal by byť dogmatickejší?Ratzinger píše o liturgii aj preto, lebo je "zhmotnením" viery. Viera dáva liturgii ducha a liturgia ukazuje vieru, dáva jej tvár. Je takmer isté, že niektoré pohľady veľkého dogmatika na liturgiu mnohých prekvapia. Aj tých, ktorí si myslia, že liturgii porozumeli. A je veľmi pravdepodobné, že kto porozumie aspoň časti toho, čo Ratzinger ponúka, už nikdy nebude pasívnym "konzumentom" pri návšteve bohoslužieb.  

Vypredané

6,40 €

Z môjho života
Z môjho života

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

"Obraz medveďa vo svojom biskupskom erbe som prevzal z legendy o zakladateľovi freisinského biskupstva svätom Korbiniánovi. V príbehu sa hovorí, že počas svätcovej cesty do Ríma istý medveď roztrhal jeho koňa. Vtedy mu Korbinián ostro vyčítal jeho krutý čin a za trest naň naložil batoh, ktorý dovtedy niesol kôň. Tak musel medveď ťahať batoh až do Ríma a až tam ho svätec prepustil... Aj ja som zaniesol svoj batoh do Ríma a už dlhšiu dobu s ním kráčam po uliciach Večného mesta." Týmito slovami na konci deväťdesiatych rokov uzatváral kardinál Ratzinger svoju autobiografiu; jednoduchý spis napísaný v štýle Augustínových Vyznaní či Františkových Kvietkov.Opísal v ňom svoj vlastný život pod sústavným Božím vedením. Ešte nevedel, čo mu prinesie budúcnosť: že vstúpi do nového tisícročia po boku Jána Pavla II., že bude zvolený za pápeža pod menom Benedikt XVI. Pocity svojho srdca však vtedy rovnako ako dnes vyjadruje slovami Žalmu 73,23: Ale ja som stále pri tebe a ty mi držíš pravicu. Vedieš ma podľa svojho zámeru... 

Vypredané

6,40 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Dobrý deň! Včera mi bola doručená objednávka, ktorú som si u Vás objednala. Prekvapilo má tak rýchle vybavenie. Veľmi Vám ďakujem, že môžem obdobie pôstu prežiť od začiatku i s Vašou knihou. Veľa Božích milosti a pokoja vyprosujem a ostávam s pekným pozdravom.

Marta

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk