Oznam: 29. júla až 2. augusta 2024 máme INVENTÚRU. E-knihy a audioknihy posielame bez obmedzenia, ostatné budeme postupne odosielať od pondelka 5. augusta 2024.

Učiteľstvo, pedagogika

(11 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
E-kniha
E-kniha: Príručka slovenského jazyka pre každého
E-kniha: Príručka slovenského jazyka pre každého

Miroslava Ryšková

Príručka slovenského jazyka pre každého ponúka základný prehľad slovenskej gramatiky jednoducho, prehľadne, bez odborných výrazov. Kniha je plná príkladov z každodennej praxe, vďaka ktorým odhalíte, ktoré časté chyby v našom jazyku používate.Príručka je vhodná do domácností ako prvá pomoc pri pochopení slovenskej gramatiky, pravopisu a formálneho písania. Je vhodná pre rodičov, ktorí sa učia s deťmi, pre tínedžerov, pre manažérov, pre milovníkov slovenčiny, aj pre tých, ktorí sa chcú pri učení zabaviť a pripomenúť si školské vedomosti na praktických príkladoch a nie prostredníctvom nič nehovoriacich učebnicových poučiek.Publikácia predstavuje užitočný jazykový manuál pre pracovnú prax. Ponúka základné pravidlá pre spisovný jazykový prejav, aj pre správnu formálnu korešpondenciu, akou sú dnes e-maily či pracovné dokumenty. Vďaka prehľadnej grafike si dokážete osvojiť gramaticky správne tvary a v kapitolách s testami si môžete svoje novonadobudnuté vedomosti precvičiť. Gratulácia od Soni alebo od Sone?Exspirácia či expirácia liekov?Číta sa zámeno tieto tvrdo alebo mäkko?Aj tieto odpovede nájdete v príručke spisovnej slovenčiny.

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,40 €

E-kniha
E-kniha: Ako sa krotí tiger
E-kniha: Ako sa krotí tiger

Kamila Kopsová; Petr Kops

Knižka pre deti, rodičov aj pedagógov.Vitajte v škole krotiteľov tigrov! Táto škola je vhodná skutočne pre všetkých, pre deti aj dospelých, pediatrov, pedagógov a rodičov. Lekcie vychádzajú rýdzo z praktických skúseností kvalifikovaných krotiteľov s praxou, preto nejde o žiadne teoretizovanie. V niekoľkých lekciách sa naučíte zaobchádzať s tigrami, chápať ich, rozumieť im a spolupracovať s nimi. Pokiaľ zvládnete aspoň jednu lekciu, uvidíte, že sa život vo vašej rodine môže veľmi príjemne zmeniť. Pokiaľ sa dostanete až na koniec, tak zaručene svojho tigra skrotíte a uvidíte, že aj tiger môže byť priateľský.

Ihneď na stiahnutie
-29%

6,00 €

E-kniha
E-kniha: Hodnotenie žiakov základnej školy
E-kniha: Hodnotenie žiakov základnej školy

Jana Tomášková

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:- alternatívne hodnotenie, - formatívne hodnotenie, - slovné hodnotenie.Brožúra popisuje klasické a alternatívne formy hodnotenia, ktoré sú využiteľné v základnej škole. Prináša ukážky a spôsoby alternatívneho hodnotenia a možnosti, ako s nimi môže učiteľ pracovať.Cieľom brožúry je vymedziť formatívne hodnotenie v našom vzdelávacom systéme, vysvetliť nevyhnutnosť formulovania cieľov a kritérií v súvislosti s princípmi realizovania korektnej spätnej väzby. Súčasťou textu sú aj príklady a ukážky metód a techník formatívneho hodnotenia, ktoré môžu učitelia aplikovať v svojej praxi. Uvedený spôsob hodnotenia je zameraný na celostný rozvoj osobnosti žiaka, jeho vedomostnej stránky, emocionality a pozitívne vzťahy nielen rovesnícke, ale aj medzi učiteľom a žiakom.Ďalej sa v brožúre venujeme slovnému hodnoteniu, jeho výhodám a nevýhodám, postaveniu slovného hodnotenia v súčasnom systéme vzdelávania žiakov. Cieľom je nielen v teoretickej rovine vysvetľovať dôležitosť využívania slovného hodnotenia v praxi, ale priniesť aj konkrétne príklady jeho aplikácie v rôznych vyučovacích predmetoch. Nie každé slovné hodnotenie je pre žiakov podporujúce a formatívne, preto existuje viacero dôvodov, pre ktoré sa treba slovnému hodnoteniu žiakov venovať dôslednejšie. Obsahom tejto časti sú odporúčania učiteľom, ako využívať slovné hodnotenie vo vyučovacom procese, a tým pomôcť žiakom zlepšovať sa, motivovať ich k učeniu, a pod. Výhody brožúry:- konkrétne príklady a ukážky alternatívnych foriem hodnotenia ako napr. hodnotenie výkonnosti, sebahodnotenie a hodnotenie rovesníkmi, portfólio, diagnostický strom, štruktúrovaná mriežka a pod., - aktuálny stav hodnotenia podľa legislatívy a najnovších odporúčaní ministerstva školstva, - ukážky slovného hodnotenia v písomnej a slovnej forme, zásady a tipy na vypracovanie slovného hodnotenia, ktoré môže učiteľ použiť.

Ihneď na stiahnutie
-30%

15,49 €

E-kniha
E-kniha: Práca v rôznorodej triede
E-kniha: Práca v rôznorodej triede

Monika Novotná

Autorka – špeciálna pedagogička – ponúka mnohé možnosti podpory pre učiteľa a žiakov v heterogénnej triede pri snahe o optimálnu edukáciu všetkých zúčastnených.Objasňuje základné pojmy a terminológiu, opisuje metódy, ktoré môže učiteľ aplikovať v bežnom vyučovacom procese (nielen) so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Venuje sa jednotlivým prejavom vývinových porúch učenia naprieč hlavnými vyučovacími predmetmi a konkrétnej podpore v škole, ako aj v domácom prostredí.Predstavuje zásady a inšpiratívne prístupy vo vzťahu k žiakom s problémovým správaním, s nadaním, s poruchou autistického spektra.Zoznamuje čitateľa s možnosťami spolupráce školy s rodinou ako bežnej súčasti vytvárania podmienok na vzdelávanie všetkým žiakom a v neposlednom rade s technikami evalvácie výsledkov práce v rôznorodej triede.Súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní, ktoré reflektuje aj aktuálna legislatíva, majú za cieľ naplniť potreby edukácie, ktorá bude inkluzívna, čiže vzdelávať žiakov v podmienkach inklúzie. Zjednodušene povedané, žiak by už nemusel odchádzať zo svojej pôvodnej školy kvôli svojim ŠVVP, ale škola by mala vytvorené podmienky, ktoré dokážu reflektovať na jeho aktuálne potreby. Výhody:- Brožúra pomôže vytvoriť škole, resp. pedagógovi najefektívnejšiu stratégiu zahŕňajúcu celý súbor postupov smerujúcich k eliminácii oslabení žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnom školskom prostredí. - Prináša postupy, ako identifikovať a spoznať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka a poskytnúť mu adekvátnu formu podpory na úrovni učiteľ/žiak. - Približuje čitateľovi možnosti a zmysel evalvácie svojej práce a práce tímu.

Ihneď na stiahnutie
-30%

15,49 €

E-kniha
E-kniha: Premena školy: Návod na použitie
E-kniha: Premena školy: Návod na použitie

Rastislav Rosinský

Jedným z kľúčových problémom, ktorým čelíme na Slovensku, sú zaužívané negatívne stereotypy, nedostatočná objektívna informovanosť spoločnosti, predsudky a z nich vyplývajúca intolerancia časti obyvateľstva k sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom. Súčasný vyučovací proces na Slovensku je, podľa modernejších kritérií vo svete, veľmi málo adaptabilný, nepružne reaguje na rýchle zmeny, nevie ich predvídať. V nadväznosti na medzinárodné snahy podporiť inkluzívne vzdelávanie je žiaduce, aby sa identifikovali edukačné stratégie, ktoré majú potenciál pre stimuláciu každého žiaka. Chceme preto ponúknuť školám návod na použitie pri ich iniciatíve zmeniť svoju školu na školu 21. storočia. Kniha približuje (najmä manažmentu škôl) systém, ktorý je overený, zaužívaný a preukázateľne dosahuje pozitívne výsledky. Úspešné edukačné stratégie pozostávajú zo siedmich oblastí. Ich komplexným implementovaním je možné časom (cca po 2 rokoch) dosiahnuť zmeny tak, že sa škola stane atraktívnou pre svojich žiakov, ich rodičov a celú komunitu.Výhody:- Prezentuje úspešné vzdelávacie stratégie, ktoré sú účinné bez ohľadu na kontext, a preto sú prenosné do iných/všetkých škôl a komunít na zlepšenie edukačných výsledkov a pravej sociálnej inklúzie. - Čitateľom predstavuje model edukačných stratégií – výsledok výskumného projektu Includ-Ed, ktorý bol Európskou komisiou zaradený do zoznamu 10 najlepších výskumných projektov s najväčším spoločenským a politickým vplyvom v Európe. - Obsahuje aj prezentáciu konkrétnych krokov, postupov, ktoré môžu prispieť k zmene školy v prospech školy inkluzívnej. - Ponúka argumenty, že zmena je možná kdekoľvek a zadarmo, a na vedeckých dôkazoch založené stratégie, ktoré pripravili odborníci z pedagogiky, psychológie, antropológie, sociológie... Stačí mať len sen. - Ponúka námety na zlepšenie danej situácie, návod, ako spraviť školu snov; všetkým z komunity školy dáva príležitosť zmeniť ju na školu úspešných žiakov, spokojných a pokojných rodičov a učiteľov.

Ihneď na stiahnutie
-30%

15,49 €

E-kniha
E-kniha: Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku
E-kniha: Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku

Ján Dudáš

Publikácia Jána Dudáša - vysokoškolského pedagóga, docenta a doktora vied - prináša pozoruhodný, priam panoramatický pohľad do minulosti školstva, zvlášť vysokého, a to v európskom i slovenskom kontexte od staroveku až po súčasnosť. Rozsiahlosť získaného materiálu umožňuje lepšie si všimnúť charakter prípravy i postavenie vzdelaného človeka, inteligencie ako spoločenskej skupiny nielen v spoločnosti, ale aj "katakombách" školského organizmu. Osobitne zaujímavé sú kapitoly, ktoré priam chirurgicky, ostrým rezom skalpela, odhaľujú "absurdity" tohto vývoja v posledných desaťročiach. Kniha - o tom sotva možno pochybovať - vyvolá celkom iste polemiku. To je však určite lepší osud knihy, ktorá sa Vám dostáva do rúk.

Ihneď na stiahnutie
-30%

8,70 €

Audiokniha
Audiokniha: Francúzština pre pokročilých B2
Audiokniha: Francúzština pre pokročilých B2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre pokročilých používateľov. Jeho pomocou si rozšírite pokročilejšiu slovnú zásobu a upevníte alebo rozšírite si svoje vedomosti o zložitejšie gramatické témy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 1 400 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B2 je stredne pokročilá, a preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcich častiach kurzu. V posledných dvoch lekciách nájdete aj veľký prehľad nepravidelných slovies.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do francúzštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred talianským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z francúzštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do francúzštiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).Lekcia 01 – Aktivity 01Lekcia 02 – Aktivity 02Lekcia 03 – CestovanieLekcia 04 – KomunikáciaLekcia 05 – PrácaLekcia 06 – SpoločnosťLekcia 07 – TeloLekcia 08 – VlastnostiLekcia 09 – Voľný časLekcia 10 – Nepravidelné slovesa 01Lekcia 11 – Nepravidelné slovesa 02

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,95 €

E-kniha
E-kniha: Čítanie pre dyslektikov
E-kniha: Čítanie pre dyslektikov

Mária Horecká

Knižka určená pre deti s problémami v čítaní Je rozvrhnutá na tri časti a zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti, ktoré už prebrali v škole všetky písmená, ale celé slovo (prípadne slabiku) sú schopné prečítať len s námahou alebo ho skomolia. Taktiež je určená pre deti s tzv. dvojitým čítaním, alebo pre deti, ktoré síce čítajú pomerne rýchlo, avšak takmer každé slovo je prečítané nesprávne, je skomolené, domyslené a pod.

Ihneď na stiahnutie
-30%

4,20 €

E-kniha
E-kniha: Triky našej gramatiky
E-kniha: Triky našej gramatiky

Terezia Lampartová

Praktická príručka slovenského jazyka nezhŕňa len základy gramatiky, ale ponúka omnoho viac. Zamerajte sa spolu s ňou na najproblematickejšie výrazy, ktoré sa bežne používajú nesprávne. S touto šikovnou knižkou budete mať raz a navždy poriadok v spisovnej slovenčine. Postupne prejdete slovnými druhmi a nové vedomosti si ľahko zapamätáte vďaka cvičeniam. Overte si, či ste postupovali správne. V závere knižky nájdete kľúč s riešeniami. Využite túto príručku pri učení sa s deťmi, alebo ju majte poruke vždy, keď ju budete potrebovať v práci či v súkromí.

Ihneď na stiahnutie
-30%

4,80 €

E-kniha
E-kniha: Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů
E-kniha: Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů

Klára Uličná

Oborová didaktika představuje nedílnou součást učitelské přípravy napříč všemi aprobačními předměty, ale i stupni vzdělávání. Publikace se věnuje přípravnému vzdělávání učitelů anglického jazyka, pojednává však zejména o využití videozáznamů reálné výuky v rámci tzv. videoklubů jako součásti oborově didaktické přípravy. Jedná se o specializovaný přístup zaměřený na rozvoj didaktické znalosti obsahu a profesního vidění u budoucích učitelů anglického jazyka, tedy toho, čeho si ve výuce všímají a jak o viděném uvažují. Těžiště textu spočívá v odhalování povahy profesního vidění, které je úzce provázáno s profesním věděním a jednáním. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření, v rámci něhož byly ověřovány různé typy videoklubů. Věříme, že publikace poslouží jako cenný zdroj teoretických i empirických poznatků, ale i jako inspirace pro přípravné vzdělávání učitelů.

Ihneď na stiahnutie
-50%

15,00 €

E-kniha
E-kniha: Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem
E-kniha: Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem

Kamila Homolková

Osvojování jazyka a komunikace dítětem s Downovým syndromem bylo na poli české lingvistiky tématem dosud opomíjeným. Autorka s využitím nejnovějších poznatků o osvojování jazyka dětmi s typickým i netypickým vývojem popisuje specifika v budování jazykové a komunikační kompetence dětí s touto diagnózou. Ojedinělou součástí publikace je výzkum raného komunikačního chování chlapce vyrůstajícího v česko-německém jazykovém prostředí, na jehož základě autorka probírá osvědčené metody k rozvoji komunikace a porozumění. Monografie má také silný přesah etický.

Ihneď na stiahnutie
-37%

8,00 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Marta, pred 1 dňom

Veľmi rýchle dodanie, krásne balenie a nádherný škapuliar aj s retiazkiu

userAvatar

Libor, pred 2 dňami

Rychlost dodání perfektní

userAvatar

Jozef, pred 2 dňami

Ďakujem za ochotu odporúčam.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk