Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Manželství v západní tradici
Manželství v západní tradici

Jiří Kašný

Soubor kanonických studií. Kniha je souborem kanonických studií, které se týkají manželství z hlediska jeho vzniku a trvání. Jednotlivé kapitoly se věnují tématům uzavírání, účelu a vlastností manželství, probírají otázku manželského slibu, překážek manželství a právní formy sňatku. Zvláštní kapitola je věnována smíšeným manželstvím a také problematice vyhlášení neplatnosti manželství.

Vypredané

5,43 €

Charita jako místo evangelizace
Charita jako místo evangelizace

Michal Opatrný

Je katolická charita v něčem odlišná od jiných pomáhajících organizací?Do jaké míry jsou zaměstnanci charity identifikovaní se svou církví?Ovlivňuje víra v Boha jejich práci?To jsou jen některé otázky, kterými se zabývá pastorální teolog a pracovník charity Michal Opatrný.

Vypredané

7,57 €

Křesťanství v tóze
Křesťanství v tóze

Ondřej Doskočil

Lactantius a počátky latinské teologie. Caecilius Firmianus Lactantius (asi 250-320) patří mezi méně známá jména latinské patristiky. Stojí ve stínu otců latinské teologie (Ambrosia, Hieronyma či Augustina), je však důležitým svědkem doby, v níž se ze setkání antické kultury a křesťanské nauky rodilo myšlení latinského Západu.Náleží mezi autory, kteří již dávno před Augustinem vědomě napomohli této kulturní syntéze a přispěli k tomu, že se křesťanství takříkajíc oddělilo od římské tógy. Kniha ve své první části shrnuje dostupné poznatky o životě tohoto apologety a začleňuje jeho dílo do kontextu latinské patristické literatury.Další část je věnována myšlenkovým východisků jeho teologického uvažování. Těžiště knihy spočívá ve zhodnocení Lactantiových názorů na vybraná teologická témata. Autor si zejména všímá prolínání antického a křesťanského myšlenkového světa v Lactantiových teologických úvahách.

Vypredané

6,50 €

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou
Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Bedřich Jetelina

Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a vývoji její dogmatiky. Zabývá se zejména filosofií common sense Thomase Reida a popisuje adventistické dogmatické výpovědi, které jsou pro tuto církev typické a na které měla filosofie common sense vliv. Druhá část rozebírá, jak se tato církev vyrovnává s výzvami postmoderní doby. Popisuje současné rozdělení adventistické teologie na základě hermeneutických východisek, kterými se jednotlivé proudy od sebe liší a které je závislé na způsobu vnímání Boha ve vztahu k času. Ukazuje i praktické dopady, ke kterým jednotlivé přístupy v církevní praxi vedou. Cílem práce je co nejobjektivněji popsat stávající situaci a ukázat na možná rizika a řešení, která před církví a jejími členy leží. Autor vidí adekvátní odpověď na problémy adventismu v postmoderní době v přenesení důrazu na obecně křesťanská východiska a v redefinování specificky adventistických nauk.

Vypredané

8,34 €

Mládež - církev - ateismus
Mládež - církev - ateismus

Maria Widl; Michal Kaplánek

Vypredané

4,46 €

Nemocnice pro panenky. Saša a Markétka
Nemocnice pro panenky. Saša a Markétka

Ann Margaret Sharp

Filozofie pro děti. Jaký je rozdíl mezi panenkami a lidmi?Kdo je to kamarád?Jak poznáme, co je dobré nebo co je hezké?Nebo také: Jak poznáme, co je pravda?Co je to dobrý důvod?A co je vlastně otázka?K takovým a mnoha dalším otázkám chce příběh inspirovat děti (4–7 let), jejich rodiče i pe­dagogy. Pro společné zkoumání těchto otázek a hledání odpovědí na ně bude brzy k dispozici rovněž metodická příručka Co znamená můj svět (CD-ROM).

Vypredané

12,51 €

Proměny výtvarné tvorby v arteterapii
Proměny výtvarné tvorby v arteterapii

Marie Lhotová

kniha + CD. Publikace Marie Lhotové se věnuje arteterapii - oboru, který spadá do oblasti psychoterapie a jehož příznačným léčebným nástrojem je výtvarný projev.

Vypredané

12,13 €

Ježíš Nazaretský
Ježíš Nazaretský

Karel Skalický

Otázka a výzva člověku naší doby. Je Ježíš jako každý jiný člověk jen částečkou vesmírného ústrojenství vybaveného pevným pletivem zákonitostí svého fungování, včetně zákonitosti rození a umírání, anebo je naopak Ježíš právě člověkem a jen tím člověkem, který toto pletivo svým životním příběhem protnul, že z vězení těchto zákonitostí vystoupil do svobody života, který už není lapen v tomto pletivu a v jehož světle se konečně jasně vyjevuje, že svět a dějiny nejsou vůbec to první a to poslední, ani Svět ani Dějiny, ani Alfa ani Omega, ale pouze a jedině to druhé a to předposlední? Toto je ono dilema, před které „fenomén Ježíš Nazaretský“ staví každého z nás s výzvou rozetnout ho aktem svobodné, a přece rozumné, ale vždycky odvážné víry pro alternativu „Ježíš“.

Vypredané

5,04 €

Mezinárodní symposium o teologii osvobození
Mezinárodní symposium o teologii osvobození

Michal Cáb; Roman Míčka

Teologie osvobození je jedním z významných směrů v teologii 20. Století, který inspiroval a stále ovlivňuje teologické myšlení jako celek. Záměrem pořadatelů mezinárodního sympozia o teologii osvobození, které se konalo 12. Listopadu 2006 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, bylo pokusit se kontextualizovat některé myšlenky teologie osvobození v českém prostředí a zhodnotit přínos tohoto specifického způsobu teologického myšlení pro současnost. Předkládaný sborník příspěvků sympozia je výsledkem tohoto úsilí.

Vypredané

4,17 €

Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7,15)
Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7,15)

Jiří Kašný

Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei. Studie se ve třech částech věnuje rozboru pavlovského privilegia a jeho působnosti v manželském právu, oblasti Kodexu kanonického práva.

Vypredané

5,43 €

Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia
Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia

Július Pavelčík

Táto rozsahom nie veľká štúdia sa venuje trom podobenstvám z koptského Tomášovho evanjelia, ktoré majú paralely vo všetkých synoptických evanjeliách. Pritom sa snaží odpovedať na dve základné otázky:Aký je význam príslušného podobenstva v kontexte Tm Ev?Aký je vzťah podobenstva k jeho synoptickým paralelám v Mk, Mt a Lk?V troch kapitolách sa analyzujú, interpretujú a porovnávajú s kánonickými paralelami podobenstvá o rozsievačovi (log. 9), o horčičnom zrnku (log. 20) a o pánovi vinice a vzdorovitých vinároch (log. 65). Všetky tieto podobenstvá súvisia – priamo alebo nepriamo – s kráľovstvom, dôležitou teologickou témou v TmEv, pričom v konkrétnych obrazoch približujú a objasňujú čitateľovi TmEv niektoré charakteristiky tohto kráľovstva, ako sú prítomné i v iných logiách TmEv. Porovnanie so synoptikmi ukázalo, že sa nedá aplikovať jeden typ vzťahu na všetky podobenstvá, napr. že všetky sú zhodne závislé, resp. nezávislé na synoptikoch. O istej forme závislosti môžeme hovoriť v prípade log. 65; podobenstvá v log. 9 a 20 sú síce podobné synoptickým paralelám, ale pravdepodobne nie sú na nich vo svojom znení závislé. Rôzne výsledky interpretácie vzťahu podobenstiev v TmEv a u synoptikov len potvrdzujú celkovú nejednoznačnosť vzťahu Tomášovho evanjelia ku kánonickým evanjeliám v tých častiach, v ktorých medzi nimi existujú paralely.

Vypredané

6,11 €

Církev a společnost
Církev a společnost

Roman Míčka (ed.); František Štěch (ed.)

Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog.Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.

Vypredané

12,51 €

K rekonstrukci teologie po konci novověku
K rekonstrukci teologie po konci novověku

Jaroslav Vokoun

Postkritický přístup. Jak dál v teologii po „konci novověku“, který již před půl stoletím ohlašoval Guardini? V návaznosti na teorie postmoderny jako syntézy moderního s premoderním vidí autor knihy příležitost obnovit teologii postkritickou syntézou klasických a moderních zdrojů a dokládá možnosti tohoto pojetí na příkladu obnoveného přístupu k Písmu svatému.

Vypredané

10,48 €

Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku
Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku

Jaroslav Vokoun

Tato práce zkoumá metodologii, která byla v německé oblasti základem dokumentů ekumenického konsensu, především ekumenickou metodologii Edmunda Schlinka a jeho spolupracovníků a pokračovatelů v Ekumenickém pracovním kruhu evangelických a katolických teologů. Zvažuje vhodnost této metodologie pro naše prostředí, modifikuje ji a snaží se rozvinout její podněty.V druhé části je metoda aplikována na českou ekumenickou situaci, konkrétně na problematiku jednoty církve a dynamiky ekumenických procesů v české reformaci, dále na otázky duchovenské služby, apoštolské sukcese, mariologie a liturgické modlitby církve. Práce ukazuje, že rozvíjení vztahu k české reformaci a jí předcházejícímu reformnímu hnutí jako společné primární struktuře našich církví ve smyslu Schlinkovy metodologie představuje významný ekumenický potenciál.Česká reformační minulost nepředstavuje překážku pro sblížení církví, naopak, i v tak obtížných otázkách, jako je pojetí jednoty církve, duchovenské služby, mariologie aj. by návrat evangelických církví k vlastní reformační minulosti vedl ke sblížení s církvemi katolického typu včetně římskokatolické.

Vypredané

10,86 €

...aděje na s…
...aděje na s…

Ludmila Muchová

Filozofie pro dospívajícich. Příbeh je určen především adolescentní mládeži. Hlavní hrdinové příběhu, Adam a Eva, prožívají vztah první lásky. Žijí v prostředí, kde se katolická víra setkává s ateismem. To v nich vyvolává nespočet otázek: Je opakem lásky nenávist? Nebo lhostejnost?Existuje víra bez pochybností?Může někdo, kdo je veden dobrými důvody, v důsledku jednat špatně?Co dělá křesťana křesťanem, ne-li to, že chodí do kostela?Co je to pravda? V čem spočívá lidská svoboda?Co je zdrojem důstojnosti člověka?Jde víra v Boha dohromady s rozumným úsudkem?Kniha je doplněna metodickou příručkou na CD.

Vypredané

6,99 €

Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901)
Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901)

Tomáš Veber

Počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. století. Kněz, teolog, publicista a politik Antonín Lenz (1829-1901) patřil k nejplodnějším a nejvšestrannějším duchům své doby. Jeho rozsáhlé dílo symbolizuje rozcestí, na němž se katolická církev ocitla v desetiletích předcházejících modernistické krizi: je jednak pokusem o spojení katolické universality se zájmem o národní povznesení, jednak reprezentuje svízelné hledání katolické identity v boji a diskusích s protivníky církve i se sebou samou.

Vypredané

4,17 €

Křesťanská víra a racionalita
Křesťanská víra a racionalita

Josef Dolista

Teologický přístup. Studie s názvem Křesťanská víra a racionalita byla realizována autory, kteří se zabývají teologií a filosofií.Josef Dolista vyučuje na Zdravotně sociální fakultě a Tomáš Machula na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Josef Dolista předkládá studii více teologicky orientovanou, Tomáš Machula klade větší důraz na filosofickou reflexi.

Vypredané

4,66 €

Veritas liberabit vos
Veritas liberabit vos

Tomáš Machula; Martina Pavelková

Sborník k sedmdesátinám Karla Skalického. Z obsahu:

Vypredané

2,91 €

Dcery své doby? I. a II. díl
Dcery své doby? I. a II. díl

Dana Jakčišová

Školské sestry v českých zemích v letech 1851-1938 (1850). Řeholní kongregace nesou specifické rysy doby, v níž se zrodily a v jejich samotné podstatě je obsažen rozpor mezi potridentskými disciplinárními předpisy a tradiční zbožností na jedné a flexibilní přizpůsobivou činností v moderní společnosti na druhé straně.Liberalizující, nacionalizující a proletarizující se Evropa 19. století si vyžádala etablování stovky nových řeholních společností krátce poté, co Josef II. a Napoleon mnoho řeholí zrušili či omezili. Již pro tento paradox je tématika ženských kongregací velmi zajímavá a zaslouží si pozornost historiků i všech, kterým nejsou dějiny lhostejné.

Vypredané

24,64 €

Východiska a perspektivy duchovní služby u policie
Východiska a perspektivy duchovní služby u policie

Jaroslav Kozák; Jiří Laňka; Roman Míčka; Michal Opatrný

V duchu přístupu humanitních a sociálních věd publikace nejprve reflektuje stávající situaci, sleduje práci policie, kterou vnímá jako službu veřejnosti. Je-li poslání policejní práce vymezeno tímto způsobem vyvstává otázka, jak toto její pojetí v praxi podpořit.Mezi mnohými dalšími se jako jedna z možných forem podpory jeví i duchovní služba, která již existuje v Armádě ČR nebo ve vězeňství. Duchovní službou je tedy míněna křesťansky motivovaná pomoc a podpora příslušníkům policie a jejím zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, popřípadě dalším blízkým osobám a osobám z řad veřejnosti včetně obětí trestných činů a různých neštěstí.

Vypredané

7,76 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , pred týždňom

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk