Dokumenty

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Duchovní ekumenismus
Duchovní ekumenismus

Walter Kasper

Praktické podněty k jeho uskutečňování. Dokument, jehož autorem je významný teolog a předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, je svým obsahem i účelem mimořádným počinem. Knížka Duchovní ekumenismus se nezaměřuje na věroučné rozdíly, ale na duchovní kořeny ekumenického úsilí.Opírá se o Písmo, o křesťanskou tradici i o impulsy, které dal ekumenickému úsilí 2. vatikánský koncil a papež Jan Pavel II. Má praktický ráz a zaměřuje se hlavně na to, co mohou křesťané různých konfesí už nyní dělat společně.

Vypredané

5,04 €

Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom
Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom

Róbert Letz (ed.)

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (*1967 Bratislava)Vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zameriava sa na cirkevné, politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí.Je autorom monografií: Slovensko v rokoch 1945 - 1948: Na ceste ku komunistickej totalite (1994) Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 1948) (2000) Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948-1989. In: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, 1. zv. (2001) Justícia - slúžka moci. In: Pešek, Jan; Letz, Róbert: Štruktúry moci na Slovensku 1948 -1989 (2004); Letz, Ján; Letz, Róbert: Bratia Letzovci: Život a dielo Štefana Letza a Bela Letza (2005) Hlinkova slovenská ľudová strana: Pokus o syntetický pohľad. In: Letz, Róbert; Mulík, Peter; Bartlová, Alena: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 - 1945 (2006) V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa M. Buzalku, spoločné prejavy slovenských katolíckych biskupov (2007).Je autorom učebnice Slovensko v 20. storočí: Dejepis pre 9. ročník základných škôl (2000) a spoluautorom učebnice Dejepis pre 3. ročník gymnázií (národné dejiny), (2005).Je spoluautorom diel: Lexikón slovenských dejín (1997) Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000)Je zostavovateľom a spoluzostavovateľom zborníkov: Boli traja (2001) Biskup Michal Buzalka (2002) Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 -1945 (2006)Publikoval vyše šesťdesiat vedeckých štúdií a desiatky odborných a populárnych článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Je predsedom redakčnej rady časopisu Pamäť národa, členom redakčných rád časopisov Historický zborník, Viera a život, Duchovný pastier, Impulz a Proglas.

Vypredané

10,30 €

Donum Vitae - Dar života
Donum Vitae - Dar života

Květoslav Šipr

Instrukce Kongregace pro nauku víry. O respektování počínajícího lidského života a o důstojnosti plození. Odpovědi na některé aktuální otázky.Z obsahu: Úcta k lidským embriímZásahy do liského plozeníMorálka a občanské právo

Vypredané

1,94 €

Instrukce Dignitas personae O některých otázkách bioetiky
Instrukce Dignitas personae O některých otázkách bioetiky

Kongregace pro nauku víry. Dokument k aktuálním etickým otázkám.

Vypredané

1,65 €

Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli
Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli

Papežská biblická komise

Jaké vztahy stanoví křesťanská Bible mezi křesťany a židovským národem? Obecná odpověď na tuto otázku je jasná: mezi křesťany a židovským národem stanoví křesťanská Bible vztahy mnohostranné a velmi těsné, a to ze dvou důvodů: především proto, že křesťanská Bible se z větší části skládá ze “svatých Písem” (Řím 1,2) židovského národa, která křesťané nazývají “Starý zákon”, dále proto, že na druhé straně křesťanská Bible obsahuje soubor spisů, které, vyjadřujíce víru v Krista Ježíše, uvádějí ji do těsného vztahu ke svatým Písmům židovského národa. Tento druhý soubor, jak víme, se nazývá “Nový zákon”, což je výraz ke “Starému zákonu” souvztažný.

Vypredané

6,69 €

O směřování katecheze v dnešní době
O směřování katecheze v dnešní době

Francouzská biskupská konference

Národní text pro orientaci katecheze ve Francii a principy její organizace. Publikace O směřování katecheze v dnešní době obsahuje dva texty francouzských biskupů z roku 2005, v kterých jsou popsány nejdůležitější pastorační výzvy a především perspektivy současné katecheze. Situace církve v Čechách a na Moravě je velmi podobná situaci ve Francii. Tam i tady církev hlásá evangelium v pluralistické společnosti, v níž se mění povědomí o křesťanských hodnotách, vazba lidí na církev, výchova v rodině a ve škole, nebo jistoty, pochybnosti a hodnotový žebříček.Lidé však nepřestávají hledat pravdu a smysl života. Přibývá těch, kdo se s Kristem setkávají až v dospělosti a chtějí žít z jeho poselství. Tradiční katecheze v rámci školní výuky sice i nadále plní svou funkci, ale sama už nestačí. Katecheze se děje na více místech a více způsoby. Je proto třeba, aby se velmi pružně přizpůsobovala těm, jimž je určena. Autoři dokumentu doporučují vhodně propojit základní katechetické přístupy, to znamená katechezi podle místa a společenství, v němž žijeme (rodina, školní prostředí atd.), s katechezí podle liturgického roku (průběžně čerpající z bohatství Božího slova, společného slavení svátostí a kořenů křesťanské kultury) a katechezí, která je přípravou na přijetí svátostí.Publikace je určena především těm, kdo mají odpovědnost za katechezi: kněžím, jáhnům a katechetům pracující s dětmi, s dospívajícími, se snoubenci, s dospělými katechumeny, s lidmi handicapovanými nebo žijícími na okraji společnosti. Jejími adresáty však jsou i členové církevních hnutí a křesťanských společenství, pracovníci diecézních katechetických středisek a v neposlední řadě studenti a vyučující teologických oborů, především pastorální teologie, pedagogiky náboženské výchovy a katechetiky.

Vypredané

5,34 €

Deklarace o eutanazii Bona et iura
Deklarace o eutanazii Bona et iura

Dokument věnovaný jedné z nejdiskutovanějších etických otázek současnosti.

Vypredané

0,87 €

Kompendium Katechismu katolické církve
Kompendium Katechismu katolické církve

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hledat odpovědi na závažné životní otázky. Rozvíjí totiž klasická „nadčasová“ témata (Desatero, život ze svátostí, křesťanská modlitba, život v církvi atd.) a stejně tak se zabývá i specifickými problémy moderní doby (individuální svoboda, nová situace rodiny, krize autority, otázka lidských práv) nebo palčivými morálními otázkami (rozvod, eutanazie, potrat či genové inženýrství). Kniha představuje průvodce po Katechismu katolické církve.

Vypredané

9,22 €

Společenství a služba
Společenství a služba

Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Mezinárodní teologické komisi bylo předloženo ke studiu téma „Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu“. Pro přípravu této studie byla ustavena subkomise, jejímiž členy byli: dominikán otec Joseph Augustine Di Noia, biskup mons. Jean-Luis Brugues, mons. Adama Strukelj, otec Tanios Bou Mansour z Libanonského maronitského řádu, don Adolphe Gesché, biskup mons. Willem Jacobus Eijk, jezuité otec Fadel Sidarouss a otec Shun ichi Takayanagi.

Vypredané

3,30 €

Vypredané

1,98 €

Dokumenty Druhého vatikánského koncilu
Dokumenty Druhého vatikánského koncilu

Souborné české vydání základních koncilových dokumentů.

Vypredané

12,70 €

Katechismus katolické církve (vázaný)
Katechismus katolické církve (vázaný)

Oficiální souhrn katolické nauky o víře a mravech. Katechismus vystihuje s přesností obsah a ucelenost katolické víry, předkládá věrně a organicky učení Písma svatého, tradice žijící v církvi i tradice autentického učitelského úřadu, jakož i duchovní dědictví Otců, Učitelů, světců a světic církve. Nabízí se každému člověku, který chce poznat, co věří katolická církev.

Vypredané

24,64 €

Katechismus katolické církve (brožovaný)
Katechismus katolické církve (brožovaný)

Oficiální souhrn katolické nauky o víře a mravech. Katechismus vystihuje s přesností obsah a ucelenost katolické víry, předkládá věrně a organicky učení Písma svatého, tradice žijící v církvi i tradice autentického učitelského úřadu, jakož i duchovní dědictví Otců, Učitelů, světců a světic církve. Nabízí se každému člověku, který chce poznat, co věří katolická církev.

Vypredané

14,55 €

Kompendium Katechismu katolické církve
Kompendium Katechismu katolické církve

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hledat odpovědi na závažné životní otázky.Rozvíjí totiž klasická „nadčasová“ témata (Desatero, život ze svátostí, křesťanská modlitba, život v církvi atd.) a stejně tak se zabývá i specifickými problémy moderní doby (individuální svoboda, nová situace rodiny, krize autority, otázka lidských práv) nebo palčivými morálními otázkami (rozvod, eutanazie, potrat či genové inženýrství). Kniha představuje průvodce po Katechismu katolické církve.

Vypredané

5,04 €

Katechismus katolické církve (brožovaný)
Katechismus katolické církve (brožovaný)

Oficiální souhrn katolické nauky o víře a mravech. Katechismus vystihuje s přesností obsah a ucelenost katolické víry, předkládá věrně a organicky učení Písma svatého, tradice žijící v církvi i tradice autentického učitelského úřadu, jakož i duchovní dědictví Otců, Učitelů, světců a světic církve. Nabízí se každému člověku, který chce poznat, co věří katolická církev. Apoštolské listy LAETAMUR MAGNOPERE a FIDEI DEPOSITUM Předmluva Vyznání víry Slavení křesťanského tajemství Život v Kristu Křesťanská modlitba Rejstřík citovaných míst Předmětový rejstřík

Vypredané

12,42 €

Drahomilovaní moji!
Drahomilovaní moji!

Albert Púčik; Róbert Letz; Blažej Belák

korešpondencia Alberta Púčika 1944 - 1951. Publikácia oboznamuje s korešpondenciou jednej z najvýznamnejších postáv protikomunistickej rezistencie na Slovensku – študenta medicíny Alberta Púčika (*7. október 1921 Dolné Motešice, okr. Trenčín, – †20. február 1951 Bratislava).A. Púčik svoj nesúhlas s politickými pomermi po roku 1945 prejavil tým, že sa zapojil do letákových akcií. Toto angažovanie mu vynieslo prvé zaistenie a proces 25. októbra 1946 s trestom 7 mesiacov väzenia, hoci vo vyšetrovacej väzbe strávil 11 mesiacov. Krátko po prepustení z väzby však nasledovalo zaradenie do pracovného tábora v Ústí nad Oravou na 6 mesiacov.Púčik po týchto skúsenostiach začal pochybovať o možnosti zaradiť sa do normálneho života a dokončiť si bratislavské štúdiá. Keď dostal ponuku emigrovať do Rakúska, využil túto možnosť a v novembri 1947 skutočne ilegálne prekročil štátne hranice. Zapojil sa do skupiny spravodajských aktivistov Jozef Vicen a Jozef Mikula, ktorá bola v kontakte s americkou CIC.Niekoľkokrát prekročil štátnu hranicu, aby získaval informácie a organizoval protikomunistický odboj. Jeho pohyb po Slovensku však zaregistrovalo vojenské obranné spravodajstvo a nasadilo naňho svojho agenta. Nasledovalo zaistenie A. Púčika 4. januára 1949, tvrdé vyšetrovanie a napokon súdny proces pred Štátnym súdom v Bratislave 21. mája 1949.Súdny senát ho odsúdil na doživotie a odvolací senát Najvyššieho súdu po zákulisných machináciách dňa 16. septembra 1950 zmenil rozsudok na trest smrti. Ten istý prípad postihol aj ďalších dvoch z Púčikovej skupiny – Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Trest smrti bol vykonaný v Bratislave 20. februára 1951.Výber korešpondencie A. Púčika zachytáva obdobie od jeho vysokoškolských štúdií v Bratislave až po jeho násilnú smrť. Ide o časové rozpätie ohraničené rokmi 1944 – 1951.Dielo prináša kolekciu 84 listov, ktoré odzrkadľujú jeho zmýšľanie, odkrývajú jeho vnútorný svet, ale vovádzajú nás aj do rodinných pomerov, priateľských vzťahov a dobových spoločenských pomerov na Slovensku.

Vypredané

11,16 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Daniela, pred 2 dňami

rychle vybavenie

userAvatar

Vera, pred 3 dňami

Objednavka byla velice brzy do zahranici v poradku dorucena. Moc dekuji, priste budu opet objednavat. Vera Lick Nemecko

userAvatar

Lucia, pred 3 dňami

dobierka bola doručená, krásne zabalená, prakticky do dvoch dní. Opakovaná spokojnosť.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk