Knihy o politike

Knihy o politike

(14 produktov)

Politika je široký pojem, ktorý zahŕňa nielen prioritný význam - vnútroštátnu politiku, ale aj metód...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Desocializácia
Desocializácia

Matthew Fforde

Kríza postmodernity. V kresťanskej kritike postmodernity, ktorej je venovaná táto kniha, si vzal autor Veľkú Britániu ako objekt prípadovej štúdie mnohých trendov, ktoré sa v súčasnosti šíria. Ich hnacou silou je z jeho pohľadu strata väzieb medzi ľuďmi, ako aj materialistické vízie človeka (vrátane relativizmu), ktoré popierajú existenciu duše a vytvárajú životný štýl sebeckého individualizmu.Upozorňuje na rozklad rodiny, utrpenie detí a mladých ľudí, zmätok v oblasti sexuality, vysokú úroveň kriminality a násilia, pokles dôvery medzi občanmi, rekordný počet uväznených, enormný nárast počtu osamelo žijúcich ľudí, odcudzenie sa politickým inštitúciám, úpadok dobrých spôsobov a epidémiu depresií. Vo svojej výzve na kresťanskú obnovu autor uvádza závažné dôvody na duchovnú cestu k regenerácii spoločenstva.Talianskemu vydaniu tejto knihy (Siena: Cantagalli, 2005) bola v roku 2006 udelená prestížna cena Capri-San Michele. V roku 1991 bola táto cena udelená Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. a v rokoch 1992 a 2004 kardinálovi Ratzingerovi - Benediktovi XVI.

Vypredané

13,58 €

E-kniha
E-kniha: Jozef Tiso - kňaz, politik, kolaborant
E-kniha: Jozef Tiso - kňaz, politik, kolaborant

James Mace Ward

James Mace Ward vo svojom diele podáva komplexný obraz Jozefa Tisa, jednej z narozporuplnejších postáv európskych dejín 20. storočia. Zaoberá sa jeho rokmi štúdia za kňaza rímskokatolíckej cirkvi, vstupom na politickú dráhu, angažovanosťou na úrovni československej politiky až po funkciu hlavy Slovenského štátu. Ward sa nevyhýba ani najkontroverznejším kapitolám Tisovho života – predovšetkým jeho vojnovému spojenectvu s nacistickým Nemeckom a zodpovednosti za vyvlastnenie, deportácie a napokon aj vraždenie slovenských židov. Zachytáva Tisa ako človeka presvedčeného o poslaní katolicizmu, vášnivého nacionalistu a chladne uvažujúceho politika, odhodlaného chrániť svoju reputáciu aj manévrovací priestor. Publikácia je prvým hĺbkovým rozborom života tejto rozporuplnej osobnosti z inej ako slovenskej perspektívy. Na rozdiel od predchádzajúcich životopiscov J. M. Ward uprednostnil chronologický prístup, ktorý priniesol mnohé prekvapenia.

Vypredané
-30%

13,99 €

O otázkach viery
O otázkach viery

Jozef Vrablec

Prednášky podľa kardinála Jozefa Ratzingera. Rozhovory o viere viedol roku 1984 s kardinálom Ratzingerom Vittorio Messori a vyšli knižne. Mons. Vrablec rozhovory preložil a prepracoval do prednášok. Boli to prvé texty kardinála Ratzingera, s ktorými sa mohli oboznámiť čitatelia na Slovensku.Venuje sa témam ako: ekumenizmus, misie, politika, liturgia, mariánska úcta, morálka, katechéza, dedičný hriech, Rímska kúria, biskupi, kňazi, reforma...

Vypredané

2,58 €

Člověk Gándhí
Člověk Gándhí

Eknath Easwaran

Příběh jeho transformace. Velký příběh proměny Móhándáse Karamčanda Gándhího zv. Máhatmá, neboli Velká duše, indického politika a národního vůdce, který po návratu do vlasti se mj. zasadil o prosazování samostatnost Indie a uplatňoval při tom taktiku nenásilí a pasívního odporu. Po celý život zdůrazňoval prostotu, podněcoval občanskou neposlušnost k britské nadvládě, prošel řadou vězení, ochraňoval chudé a nabádal k náboženské toleranci. Publikace je doplněna řadou působivých fotografií.

Vypredané

8,24 €

Politická teorie multikulturalismu
Politická teorie multikulturalismu

Pavel Barša

Kniha seznamuje se základními fakty a pojmy spjatými s mnohoznačným termínem multikulturalismus. Diskutuje filozofická zdůvodnění multikulturalismu pocházející z komunitaristického, liberálního i radikálního tábora. Zároveň stručně seznamuje s přístupy k mezirasovému a mezikulturnímu soužití v USA, Austrálii a Kanadě i v západní Evropě. V perspektivě těchto západních zkušeností pak rýsuje základní východiska politiky soužití Čechů a Romů v České republice.

Vypredané

9,60 €

Juraj Slávik: V službách Československa
Juraj Slávik: V službách Československa

Erik Dulovič

Politická biografia 1890 - 1935. Biografia je venovaná osobnosti politika, vysokého štátneho úradníka a diplomata medzivojnového Československa Juraja Slávika (1890 – 1969), syna evanjelického farára z Dobrej Nivy Jána Slávika. V úvodnej kapitole autor kladie dôraz na faktory, ktoré ovplyvnili jeho hodnotovú orientáciu a pomohli mu vybudovať si politický a kultúrny kapitál, potrebný pre vstup do československej politiky: rodinné prostredie, univerzitné štúdium práva, spolkový život budapeštianskych Slovákov a príslušnosť ku generačnej skupine prúdistov.V ťažiskovej časti monografie historik analyzuje jednotlivé etapy Slávikovho poprevratového politického pôsobenia ako poslanca Revolučného národného zhromaždenia, popredného predstaviteľa vládnej agrárnej strany, župana Pohronskej a Košickej župy a ministra vnútra –prvého Slováka v tejto funkcii. Bohato štruktúrovaná sieť politických a sociálnych vzťahov, ktorá sa v Československu vytvorila, ponúkla možnosť rozšíriť jeho biografický portrét aj ako o príslušníka vysokej štátnej byrokracie, politika blízkeho Hradu, „pražského Slováka", laického predstaviteľa evanjelickej cirkvi, spolkového funkcionára.Odchod do diplomacie v roku 1935 bol výsledkom Slávikovej oslabenej pozície v rámci vedenia agrárnej strany a neudržateľnosti jeho pohľadu na riešenie tzv. slovenskej otázky v konfrontácii s politickou praxou. Príslušnosťou Juraja Slávika k čs. politickej elite so zameraním na sprievodné znaky tohto postavenia – spoločenskú prestíž, majetkový status a životný štýl – sa zaoberá záverečná kapitola biografie.

Vypredané

14,07 €

Události víry
Události víry

Michal Altrichter

Volné pokračování v duchu předchozí knížky Události ze života víry zahrnuje často vyslovované dotazy: církev a majetek, křesťan a stávky, zda se smí užívat homeopatie, mentalita politické levice a pravice, vychýlená zbožnost, praxe přijetí svátostí, povzbuzení ve víře apod.Také je tu řeč o těch, kteří se domnívají, že vedou dialog se společností tím, že dávají věřícím „klackem po hlavě.

Vypredané

7,66 €

Komunizmus
Komunizmus

Richard Pipes

Dejiny intelektuálneho a politického hnutia. Richard Pipes, najväčší žijúci historik moderných ruských dejín, rozpráva celý príbeh komunizmu – od jeho zárodkov cez rozpad sovietskeho impéria až po dnešok. Sleduje vyznávačov týchto myšlienok počínajúc Platónom a prvými náznakmi utopických vízií o spoločnosti bez súkromného vlastníctva až k Marxovi, Engelsovi a zrodu komunizmu ako teórie, ktorá žiada zrušenie súkromného vlastníctva.Pokračuje vynikajúcim náhľadom do dejín Sovietskeho zväzu, ponúka obraz ruskej revolúcie aj občianskej vojny, približuje Stalina, stalinizmus a veľký teror, druhú svetovú vojnu, až po úpadok režimu a jeho konečné zrútenie. Kniha sa neobmedzuje len na Rusko, upozorňuje aj na akceptovanie komunizmu v Západnej Európe a v krajinách tretieho sveta vrátane Číny.V závere analyzuje korene katastrofických zlyhaní komunizmu a jeho strašnú cenu, zaplatenú ľudskými životmi, ktoré si na celom svete v 20. storočí vyžiadal.

Vypredané

14,50 €

Teológia XX. Storočia
Teológia XX. Storočia

Rosino Gibellini

Dvadsiate storočie je poznačené prebudeným záujmom o teologické myslenie ako prorockú otázku o Bohu a človekovi a ich vzájomnom vzťahu. Túto teológiu niektorí nazývajú aj „teológiou genitívu“, lebo sa v nej po stáročiach objavili nové metodologické prístupy a oblasti, ako aj antropologický prístup, hermeneutické hľadisko, kategória dejín, politický rozmer evanjelia, alebo je to teológia pestovaná z pohľadu Tretieho sveta, oslobodenia, ekumenizmu, ženy a podobne. Pretože takmer dve tretiny tohto storočia sme zo známych dôvodov nemohli celkom zreteľne sledovať vývoj tohto myslenia vo svete, je táto publikácia možno prvou po roku 1989, ktorá sa u nás pokúša ukázať hlavné smery teologického uvažovania na prahu tretieho tisícročia. V 16 kapitolách sa pre nami postupne otvárajú fascinujúce stránky úvah o tom, ako dnes teológia preniká do kultúrneho, politického, sekulárneho, multietnického a postmoderného sveta, aby sa stala nevyhnutnou podmienkou odpovede na otázku, kto je Boh a kde sa nachádza človek po dvoch tisícročiach kresťanstva (chýba v nich snáď len zmienka o pravoslávnej teológii).Navyše, predkladaná publikácia môže mať úspech aj u nezainteresovaného čitateľa, pretože jej autor nás neponechal len pri teologických analýzach, ale predstavil ich na pozadí celého 20. storočia plného myšlienkových zápasov, ideologických konfliktov a modernizačných trendov, spolu s osobnými zápasmi hlavných protagonistov tejto teologickej histórie.

Vypredané

14,55 €

Evropa - Její základy dnes a zítra
Evropa - Její základy dnes a zítra

Joseph Ratzinger

Roku 2004 přibyly nové státy Evropské unie a ukončovaly se diskuse o evropské ústavě.Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Európa (2005).

Vypredané

6,21 €

Kováč, Schuster, Gašparovič v rozhovore s Karolom Lovašom
Kováč, Schuster, Gašparovič v rozhovore s Karolom Lovašom

Karol Lovaš

18-ročná Slovenská republika. Traja slovenskí prezidenti v exkluzívnom rozhovore o Slovenskej republike, ktorá dospela. Karol Lovaš, slovenský premonštrátsky kňaz a básnik, vedie krátky, ale veľmi priamy a mienkotvorný rozhovor so všetkými troma slovenskými prezidentami. „18-ročná Slovenská republika sa sta­la príležitosťou, pri ktorej som sa po rokoch opäť stretol so všetkými tro­mi slovenskými prezidentmi, ktorí ju sprevádzali na jej ceste k dospelosti. Michal Kováč, Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič odrážajú v sebe kus kaž­dého z nás. Sú zrkadlom doby, ale aj nášho života. Pozývam vás prostred­níctvom troch rozhovorov s prvými mužmi našej krajiny nazrieť do his­tórie, ktorej boli aktérmi, svedkami i hlásateľmi. A my spolu s nimi.„

Vypredané

5,82 €

Sociálny kódex Cirkvi
Sociálny kódex Cirkvi

Raimondo Spiazzi

Toto dielo obsahuje syntetický výklad sociálnych téz, citovanie najdôležitejších cirkevných dokumentov, v ktorých sa náukový obsah týchto téz nachádza. Stačí si knihu trošku prelistovať, aby si čitateľ uvedomil jej význam pre študentov, profesorov a všetkých prednášateľov sociálnej náuky Cirkvi. V citovaných dokumentoch nájde bezpečné informácie o tom, čo učí Cirkev o jednotlivých sociálnych problémoch.

Vypredané

4,86 €

Teror v mysli Boží
Teror v mysli Boží

Mark Juergensmeyer

Globální vzestup náboženského násilí. Kniha Teror v mysli Boží renomovaného amerického sociologa Marka Juergensmeyera vzbudila po svém prvním vydání v roce 2000 celosvětovou pozornost odborníků i širší veřejnosti. Nabízí totiž originální pohled na temnou alianci náboženství a násilí, jenž objasňuje vnitřní logiku náboženského terorismu. Prostřednictvím analýzy současných „kultur násilí“ shromážděných okolo různých náboženských idejí a komunit autor odhaluje symbolickou a pseudomorální strukturu násilných akcí, které si z náboženství vypůjčují spirituální scénáře boje proti Zlu a které posilují sebevědomí zdeptaných společenství. České vydání vychází z poslední, přepracované verze z roku 2003, jež zohledňuje nové události, především útok na Světové obchodní středisko a Pentagon z 11. září 2001. Juergensmeyerova práce je nepostradatelným titulem pro ty čtenáře, kteří se chtějí vážně zabývat fenoménem terorismu, kteří si kladou otázku po vztahu náboženství a politiky, i pro všechny, kdo cítí potřebu lépe se vyznat v současném světě.

Vypredané

14,55 €

Český šlechtic František Schwarzenberg
Český šlechtic František Schwarzenberg

Vladimír Škutina

Kniha představuje prince Františka Schwarzenberga a jeho 20. století, na které shlíží pohledem příslušníka významného šlechtického rodu, politika a diplomata. Z velmi zajímavých Schwarzenbergových názorů na politiku v průběhu století vystupuje zejména jeho pojetí češství, ke kterému se princ František vždy hlásil. Kniha je rovněž plná humorných příběhů ze života spřízněných šlechtických rodů a rodinných historek.

Vypredané

12,42 €

Súostrovie Gulag
Súostrovie Gulag

Alexander Solženicyn

Najväčšie a najsilnejšie svedectvo o politickom režime, aké sa v modernej dobe objavilo. Nové slovenské vydanie Súostrovia Gulag vychádza v revidovanom preklade doplnenom novými poznámkami a doslovom, ktorý sa zameriava na slovenské obete Gulagu a dobové politické súvislosti.Solženicynovo prelomové dielo odhaľuje pomery v sovietskych komunistických koncentračných táboroch. Stalo sa symbolom politickej a ľudskej obžaloby stalinizmu, pričom však neobchádza fakt, že základy totalitného štátu siahajú až k Leninovi – už počas jeho vlády začali masové popravy, položil základy plánovanej ekonomiky, vytvoril Čeku a vznikli prvé tábory, neskôr známe ako gulag.Autor čerpal z vlastných skúseností politického väzňa, ktorý prešiel hrôzami gulagu, ako aj z dobových dokumentov a mnohých autentických svedectiev. Sleduje osud jedného väzňa od zatknutia, cez vyšetrovanie, súd, transport do tábora a život v ňom, ako aj ďalšie príbehy jednotlivých väzňov a na pozadí týchto udalostí uvažuje o nezmyselnej krutosti a absurdite sovietskeho zákonodarstva a pomerov v Stalinovej ére.Podľa Solženicynových prepočtov prešlo Gulagom počas jeho existencie okolo šesťdesiat miliónov ľudí. Keď roku 1970 získal Nobelovu cenu za literatúru, vedelo iba pár zasvätených, že už dvanásť rokov pracuje na svojom najdôležitejšom diele. Súostrovie Gulag patrí medzi najvýznamnejšie knihy 20. storočia. Ako napísal americký diplomat a historik George F. Kennan, je to „najväčšie a najsilnejšie jednotlivé svedectvo o politickom režime, aké sa v modernej dobe objavilo.“

Vypredané

57,23 €

Páter Heřman Keymar
Páter Heřman Keymar

Jiří Kratochvíl

Kapitoly ze života venkovského faráře. Na základě osobních vzpomínek a nemnoha dochovaných písemností představuje tato publikace osobu P. Heřmana Keymara (1920-2003), ondřejovského kněze, který mnohdy zůstával jakoby ve stínu druhých, ale svou dlouholetou nenápadnou a vysoce kultivovanou službou dokázal blahodárně ovlivnit spoustu lidí.Kniha poodhaluje řadu překvapivých skutečností z jeho na první pohled obyčejného života. Jeho kněžská osobnost zůstává hluboce zapsána v duchovních dějinách naší arcidiecéze.

Vypredané

7,57 €

Základy mediální výchovy
Základy mediální výchovy

Marek Mičienka; Jan Jirák et al.

Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti. Mediální výchova je jedno z průřezových témat, která se nově učí žáci ZŠ a SŠ. Učí se buď jako samostatný předmět nebo integrovaně v hodinách českého jazyka, základů společenských věd, občanské nauky nebo se přetváří do podoby projektu (např. celoškolní den s reklamou). Kniha je určena pedagogům na 2. stupni ZŠ, SŠ a na všech typech gymnázií, vysokoškolským pedagogům, studentům pedagogiky a mediálních oborů na VŠ. Příručka mediální výchovy připravila společnost Partners Czech, o. p. s. , spolu s Centrem pro mediální studia Fakulty sociálních studií UK v rámci projektu hrazeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Vypredané

17,35 €

Zápisky o válce česko-slovenské
Zápisky o válce česko-slovenské

Aleš Palán

Výběr z českého a slovenského tisku z podzimu 1992. Autor vstupuje do společenské diskuse o rozdělení Česko-Slovenska knihou, kterou lze řadit do žánru kontrafaktuální historie, tedy: Co by se stalo, kdyby... Palán se ohlíží za dobou před dvaceti lety a zkoumá, jak se stalo, že tehdy "byla" válka.Vychází z této myšlenky: kdyby v závěru roku 1992 fungovala česká média tak jako dnes, rozdělení Česko-Slovenska by se neobešlo bez konfliktů. Odehrála by se Válka česko-slovenská, válka se vším všudy. Noviny a televize by ji potřebovaly, a tak by (si) ji "udělaly". Namísto obvyklé formy reportáže či vyprávění příběhu ve třetí osobě dociluje silnějšího účinku skládáním tematických výstřižků z novin chronologicky za sebe. Jedná se tak v podstatě o klasickou výstřižkovou službu - s tím rozdílem, že mediální výstupy zde jsou kompletně smyšleny, stejně jako situace, kterou dané mediální postupy vyvolají.Kniha ukazuje moc médií, způsob, jakým proměňují realitu i svázanost politiky s nimi. Komentáře a zprávy se dnes v médiích slévají v jeden celek, emoční náboj je upřednostňován nad zpravodajskou informací. Média tvoří realitu a tato knihu to v detailu ukazuje.

Vypredané

3,01 €

Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech
Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech

Aleš Palán; Jan Paulas (ed.)

Kniha vzpomínek, kterou edičně a redakčně připravili publicisté Aleš Palán a Jan Paulas, představuje želivského opata, politického vězně a jednu z nejvýznamnějších postav českého duchovního života 20. století Bohumila Víta Tajovského. Autorům se podařilo nashromáždit řadu svědectví a vzpomínek na jeho osobu. Jsou mezi nimi i lidé již zesnulí jako například Anastáz Opasek, Ivan Medek, či Luboš Hruška; mají zpracovány vzpomínky Jaroslava Meda, Jiřího Reynka, Zdeňka Rotrekla a dalších. V rámci chystané knihy oslovili i mnohé další osobnosti, které měly příležitost se s opatem Tajovským stýkat. Kniha tak bude zahrnovat vskutku reprezentativní výběr lidí, kteří na Vítovu osobnost vzpomínají, a bude doplněna řadou dopisů a jiných dokumentů, které se k osobnosti Víta Tajovského vážou. Text doplňuje řada fotografií, mnohdy dosud nikde nepublikovaných. Editoři pátrali v řadě archivů a byli v kontaktu s mnoha pamětníky.

Vypredané

10,77 €

Za červené Slovensko
Za červené Slovensko

Matej Medvecký

Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945-1948. Súčasný slovenský historik z radov mladšej generácie približuje prácu odboru Povereníctva vnútra, ktorý na Slovensku vykonával v rokoch 1945-1948 spravodajské a štátnobezpečnostné úlohy. Túto inštitúciu približuje ako činiteľa, ktorý do (česko)slovenských dejín zasiahol výrazným spôsobom, a taktiež skúma optiku nazerania jej zamestnancov na dobové dianie, motivácie ich konania a ďalšie relevantné faktory. Autor je absolventom doktorandského štúdia zo slovenských dejín a pracuje v Sekcii vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Zaoberá sa najnovšími slovenskými dejinami a pôsobením spravodajských služieb.

Vypredané

16,44 €

Dozrievanie pre Európu
Dozrievanie pre Európu

Ján Figeľ

Súbor článkov a rozhovorov, publikovaných v slovenskej tlači v rokoch 1998-2002 štátneho tajomníka MZV a potom vyjednávača SR pre vstup do Európskej únie a slovenského eurokomisára Jána Figeľa.

Vypredané

16,39 €

Politický exil z krajín strednej a východnej Európy
Politický exil z krajín strednej a východnej Európy

Peter Jašek (ed.)

Zborník predstavuje výstup z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989. Celkovo obsahuje 18 vedeckých štúdií a jednu krátku reflexiu pamätníka na obdobie pôsobenia v exile. Široký záber jednotlivých textov potvrdzuje skutočnosť, že autori pochádzajú z deviatich rôznych krajín naprieč Európou a zámorím.Primárnym cieľom publikácie je analyzovať politický exil z krajín bývalého sovietskeho bloku, ako aj význam činnosti exilových organizácií v zápase s komunistickými režimami v strednej a východnej Európe a zároveň ponúknuť komparatívny pohľad na exilové skupiny z rôznych krajín. Osobitnú časť publikácie predstavujú tetxy, ktoré sa venujú analýze aktivít tajných služieb komunistických štátov v ich zápase proti exilovým organizáciám v slobodnom svete. Viaceré štúdie sa tiež venujú úlohe, akú v exile zohrali médiá a exulanti-žurnalisti, ktorí nielen že spolupracovali s takými vplyvnými médiami, akými boli Rádio Slobodná Európa či BBC, ale aj sami zakladali a neúnavne vydávali časopisy a periodiká mobilizujúce svetovú verejnosť do zápasu proti komunistickému režimu.

Vypredané

22,31 €

E-kniha
E-kniha: Tri brehy Dunaja
E-kniha: Tri brehy Dunaja

Pavol Boroš

Príbeh tohoto historického románu sa odohráva krátko po skončení prvej svetovej vojny a vyhlásení vzniku Československej republiky. Vojna poriadne zasiahla do osudov protagonistov, ale ich skutočný boj sa ešte len začína. Michal, ktorý prerušil štúdiá v Prahe, pôsobí ako dôležitý predstaviteľ novej československej armády. Šándor, jeho priateľ zo strednej školy, sa ako Maďar a syn popredného prešporského advokáta ocitne na druhej strane barikády – medzi tými, ktorý by radi dosiahli pripojenie Prešporka k Maďarsku. Navyše Šándor miluje Michalovu sestru Hanku. Politická situácia sa zo dňa na deň mení a na jej pozadí sa odohrávajú osobné drámy.

Vypredané
-33%

9,99 €

Boj o moc a tajná služba
Boj o moc a tajná služba

Vladimír Palko

Kniha Vladimíra Palka Boj o moc a tajná služba je opisom štrnásťročného príbehu Slovenska. Je to kniha o spoločnosti, ktorá si neváži svoju slobodu, o politikoch, ktorí si nectia dohody, o médiách, ktoré kašlú na pravdu, o elitách, ktoré sa klaňajú moci. A je to kniha o Vladimírovi Palkovi, o KDH a o ich vlastnej slabosti. Možno z mnohých strán tejto knihy cítiť smútok. A napriek tomu je to poďla mňa najmä kniha o nádeji. Ak ešte vieme pomenovať vlastné zlyhania, ak ešte cítime, že svet menšieho zla nie je v poriadku, ak sme sa ešte neutopili v strednom prúde, ktorý za plnosť považuje prázdnotu, a ak sme to napriek slabosti ešte úplne nevzdali, potom sme ešte nestratili dušu. Štefan Hríb

Vypredané

9,62 €

Život s ľudskou tvárou
Život s ľudskou tvárou

Jarmila Košťová; Ladislav Košťa

Život Ladislava Košťu sa pohyboval v rozličných životných a spoločenských rovinách. Bol svedkom i aktérom historických udalostí a zlomkov od konca 30. rokov minulého storočia...

Vypredané

5,79 €

Modlitby za vládu
Modlitby za vládu

Derek Prince

Jak se účinně modlit za národ a jeho vůdce. Jste ve své zemi spokojeni?Myslíte si, že vše v této zemi je správně?Ne?Pak pro vás máme dobrou zprávu! Uzdravení naší země je možné! Božím záměrem je, aby modlící se církev měla rozhodující vliv na národy.

Vypredané

2,13 €

Stát a mezinárodní vztahy
Stát a mezinárodní vztahy

Georg Sorensen

Učebnice oboru státověda je zpracována na základě nejnovějších proměn mezinárodní politiky. Obsahuje nezbytné definice, grafy, politologické teorie, citace hlavních teoretiků oboru. Zabývá se hlavními rozdíly mezi domácí a zahraniční politikou, globalizací a heterogenními tendencemi v politice, různými typy státu v mezinárodním kontextu, mezinárodním bezpečnostním systémem, efektivností vládnutí v postmoderní demokracii, státní suverenitou v mezinárodním systému a hlavními teoriemi státu v globálním světě.

Vypredané

15,04 €

Winston Churchill
Winston Churchill

Brian Lavery

Válečný cestovatel. Sir Winston Churchill byl za II. světové války zřejmě nejčastěji cestujícím vrcholným státníkem. Uznávaný historik Brian Lavery ve své nové knize popisuje jednotlivé zahraniční cesty ministerského předsedy nikoli z hlediska jejich politických výsledků a dopadů, ale spíše z pohledu materiálního, technického a personálního zajištění a samotného průběhu. Zároveň podává i barvitý nástin ne právě jednoduché osobnosti ministerského předsedy, která v mnoha případech komplikovala život jemu i jeho okolí.Vyprávění začíná relativně jednoduchou cestou na setkání s Rooseveltem na palubě válečné lodi v roce 1941 a pokračuje přes nebezpečné lety nad nepřáteli okupovaným územím severní Afriky až po složitě organizované schůzky na nejvyšší úrovni v Jaltě a Postupimi v roce 1945.

Vypredané

20,86 €

Machiavelliho Vladař, Nové umění politiky
Machiavelliho Vladař, Nové umění politiky

Thierry Ménissier (ed.); Yves Charles Zarka (ed.)

Podrobnými, avšak přehledně podanými interpretacemi osmi vybraných kapitol Vladaře svazek umožňuje seznámení s Machiavelliho svébytným politickým myšlením i se současným stavem bádání. Rozbory se věnují ústředním motivům spisu, jako je moc, politická inovace, republikánství, sláva, role rádce, dějiny, fortuna a virt

Vypredané

8,24 €

Prokop Drtina
Prokop Drtina

Ondřej Koutek

Osud československého demokrata. Politik, jehož život se téměř shodoval s dobou existence Československa. Bez velké nadsázky se dá říci, že snad každý, kdo se zajímá o naše nejnovější dějiny, četl paměti Prokopa Drtiny nazvané Československo můj osud. Někdejší ministr spravedlnosti, jeden z čelných představitelů demokratické politiky předúnorové doby, v nich zachytil zlomové okamžiky československých dějin, události, jichž byl sám aktivním účastníkem. Kniha historika Ondřeje Koutka sleduje osud politika, jehož život se téměř bezezbytku překrýval s dobou existence Československa. Autor věnuje pozornost všem obdobím Drtinova života, počínaje první republikou, kdy mladý příslušník národně socialistické strany vstoupil do služeb prezidenta Beneše. Po Mnichovu se Drtina angažoval v odboji a po útěku do exilu se stal aktivním členem politické reprezentace a také pod pseudonymem Pavel Svatý známou a oblíbenou postavou zahraničního rozhlasového vysílání. Vrchol a zlom Drtinovy politické kariéry představuje poválečné tříletí, kdy působil jako ministr spravedlnosti v tehdejších československých vládách. Jeho poúnorové osudy byly dramatické – po pokusu o sebevraždu skokem z okna byl zatčen, do roku 1960 vězněn, po nepříliš úspěšných pokusech o rehabilitaci pak za normalizace působil aktivně v disentu. Kniha O. Koutka, vycházející z velkého množství pramenů, je současně portrétem demokrata, člověka veřejně aktivního za všech režimů, a dějinami československé demokracie jako takové.

Vypredané

8,34 €

Strany a stranické systémy
Strany a stranické systémy

Giovanni Sartori

Schéma pro analýzu. Klasická práce slavného italského politologa, která se konečně dočkává vůbec prvního českého vydání. Autor v této knize podává přehled různých podob stranických systémů a nabízí jak jejich klasifikaci, tak především objevnou typologii. Velmi zajímavé a přínosné jsou i Sartoriho rozbory povahy politických stran a jejich vnitřního uspořádání. Uvedené dílo se stalo mezníkem ve vývoji politologického výzkumu politických stran a stranických systémů, kromě toho také bylo a dosud je východiskem pro další teoretické úvahy na tomto poli.

Vypredané

16,59 €

Původ a smysl národního zájmu
Původ a smysl národního zájmu

Petr Kratochvíl

Analýza legitimity jednoho politického konceptu. Autor přináší čtivou analýzu jednoho z nejaktuálnějších konceptů politické teorie - národního zájmu. Jeho cílem je především kriticky se vyrovnat se současným pojetím národního zájmu a poukázat na vztah národního zájmu a politické legitimizace. Tento vztah byl histo­ricky pro konceptualizaci národního zájmu zcela klíčový. Ovšem v průběhu dvacátého století se vazba mezi zájmem politického společenství a jeho legitimitou přerušila, což s sebou neslo řadu negativních důsledků. Studie se snaží tuto vazbu obnovit a dokládá potřebnost nového pojetí národního zájmu jak v (mezinárodní) politické teorii, tak i v politické praxi.

Vypredané

9,22 €

Tri brehy Dunaja
Tri brehy Dunaja

Príbeh sa odohráva krátko po skončení prvej svetovej vojny a vyhlásení vzniku Československej republiky.Vojna poriadne zasiahla do osudov protagonistov, ale ich skutočný boj sa ešte len začína. Michal, ktorý prerušil štúdiá v Prahe, pôsobí ako dôležitý predstaviteľ novej československej armády. Sándor, jeho priateľ zo strednej školy, sa ako Maďar a syn popredného prešporského advokáta ocitne na druhej strane barikády – medzi tými, ktorí by radi dosiahli pripojenie Prešporka k Maďarsku. Navyše Sándor miluje Michalovu sestru Hanku.Politická situácia sa zo dňa na deň mení a na jej pozadí sa odohrávajú osobné drámy.

Vypredané

14,50 €

Osamělý dav
Osamělý dav

David Riesman

Studie o změnách amerického charakteru. Sociologickou studii Osamělý dav považují mnozí znalci za nejvlivnější knihu dvacátého století. Od prvního vydání, jež se stalo prvním sociologickým bestsellerem, uplynulo již půl století; analýza „nové střední třídy“ za pomoci pojmů „niterné řízení“ a „vnějškové řízení“ otevřela vzrušující nový rozměr vnímání psychologických, politických a ekonomických problémů, kterým čelí jedinec v současné, nejen americké společnosti. Tato diagnóza doby se mezitím stala nejen klasickou, nýbrž v některých bodech přímo prorockou.David Riesman (1909–2002) byl řádným profesorem sociální vědy nejprve na Chicagské univerzitě, posléze (od roku 1958) na Harvardu.

Vypredané

2,13 €

Církev a společnost
Církev a společnost

Roman Míčka (ed.); František Štěch (ed.)

Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog.Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.

Vypredané

12,51 €

Sociálne služby
Sociálne služby

Michal Oláh; Božena Igliarová; Nataša Bujdová

Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v oblasti sociálnej práce, znamená bezchybne poznať miesto, úlohy a perspektívy sociálnej politiky, a sociálnej práce.Je nevyhnutné mať vedomosti o konkrétnej spoločnosti, v ktorej je sociálna práca realizovaná, musí ju poznať, rozumieť koncepcii vývoja spoločnosti, mať vlastný názor a rešpektovať konkrétnu situáciu. Jedným z cieľov predkladanej publikácie je inšpirovať študentov sociálnej práce k hlbšiemu, individuálnemu štúdiu danej problematiky.

Vypredané

12,80 €

Alexis de Tocqueville
Alexis de Tocqueville

Hugh Brogan

Prorok demokracie ve věku revoluce. Britský historik Hugh Brogan podává v této knize brilantní životopis slavného francouzského politického myslitele Alexise de Tocquevilla (1805-1859). Kniha je plná hlubokých poznatků o Tocquevillovi - sociologovi, historikovi, prorokovi společnosti a liberálním politikovi; největší úspěch ale přesto slaví jako životopis.Díky Broganovu životopiseckému umění čteme knihu s potěšením, když provázíme Tocquevilla na cestě po Americe nebo když se stáváme svědky toho, jak v roce 1848 riskuje život na pařížských ulicích; totéž umění však způsobuje, že poslední stránky jsou mučivou četbou. Přesto je to i po pěti stech stránkách a po všem tom neštěstí a nemocích, které by stačily na tucet viktoriánských románů, kniha, u které si čtenář přeje, aby nikdy neskončila. Broganova kniha byla oceněna jak v Anglii (kde se dostala do nejužší nominace na Orwellovu cenu), tak ve Spojených státech (kde byla například zařazena prestižní revuí The New York Times Book Review mezi sto nejzajímavějších knih roku 2007).

Vypredané

24,93 €

Cesta do otroctví
Cesta do otroctví

Friedrich A. Hayek

Nejznámější a dnes již klasická kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který je právem považován za jednoho z největších myslitelů 20. století. Vznikla během druhé světové války v Anglii pro široké publikum a autor ji věnoval „socialistům všech stran“.Snažil se v ní svobodný západní svět varovat před snahami socialistů nejrůznějšího ražení uvědoměle řídit společnost a zavést centrální řízení veškeré ekonomické činnosti. Knihu by si měl prostudovat každý, kdo chce pochopit, co se stalo ve fašistické Itálii, nacistickém Německu, komunistickém Sovětském svazu nebo komunistickém Československu.Pozornému čtenáři by však také měla ukázat, že i v dnešním politickém soupeření mezi pravicí a levicí, mezi liberálními zastánci svobody a socialisty a plánovači nejrůznějších odstínů, ať již na národní či nadnárodní úrovni, stále běží o jedno a totéž – o naši budoucí svobodu a prosperitu.

Vypredané

11,06 €

Černá kniha globalizace
Černá kniha globalizace

Moisés Naím

Mezinárodní zločin a globalizovaná ekonomika. Průkopnická studie významného jihoamerického ekonoma a politika odhaluje praktiky pašeráků, ilegálních obchodníků a padělatelů všeho druhu, jež byly umožněny novým prostorem celosvětové ekonomiky. Autor si získal uznání nejen svými odbornými články, ale též jako editor významného časopisu Foreign Policy (Zahraniční politika). Své teoretické znalosti zúročil na postu ministra průmyslu a obchodu ve Venezuele a jako výkonný ředitel Světové banky. Ve své nové knize nepodává jen truchlivý obraz šedé ekonomiky a čile fungujícího nezákonného obchodu se zbraněmi, drogami, lidmi a všemožným zbožím napříč hranicemi, ale snaží se především ukázat kořeny toho, proč je takové podnikání možné a co proti těmto praktikám mohou konkrétně vykonat vlády jednotlivých zemí.

Vypredané

15,71 €

Český politický katolicismus 1848-2005
Český politický katolicismus 1848-2005

Petr Fiala; Jiří Foral

Kniha soustřeďuje příspěvky k dějinám českého politického katolicismu v období od roku 1848 do současnosti. Autoři sledují problematiku vzniku prvních katolických politických stran, které se postupně měnily z honoračních seskupení v moderní masovou Československou stranu lidovou, která v letech první Československé republiky pod Šrámkovým vedením reprezentovala sjednocený politický katolicismus a převedla ho z krizového poválečného období mezi rozhodné obhájce republiky a demokratického systému.

Vypredané

20,76 €

2 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk