Iris

(2 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Príbehy veľkých myšlienok
Príbehy veľkých myšlienok

Milan Zigo

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili – texty prof. Zigu, ktoré vznikali na podnet rozhlasovej redakcie a aj odzneli v rozhlasovej (zvukovej) podobe a ktoré tu čitateľ dostáva v ich pravej, písomnej podobe, aj keď, žiaľ, už len ako „filozofický testament“ autora – sú určené najširšiemu publiku, záujemcom o filozofiu i filozofom – laikom, hoci majú svoju nespornú výpovednú hodnotu aj pre kolegov – profesionálnych filozofov či historikov filozofie.

Skladom

16,39 €

Posledné kusy
Filozofická antropológia
Filozofická antropológia

Slavomír Gálik

Porozumenie človeka z hľadiska "filozofie večnosti". Cieľom práce je uviesť čitateľa do základných tém a problémov filozofickej antropológie. Je spracovaná ako učebnica určená najmä študentom filozofie a filozofických disciplín.

Skladom

12,27 €

Aurelius Augustinus
Aurelius Augustinus

Martin Vašek

o vôli, milosti a predurčení. Touto prácou chceme aspoň v nepatrnej miere prispieť k rozšíreniu odbornej filozofickej literatúry o období patristiky. Zároveň chceme predostrieť interpretácie, hodnotenia, kritické vyrovnávania sa s Augustínovým chápaním slobody a milosti v minulom storočí.

Vypredané

9,60 €

Rečnícke umenie sv. Augustína
Rečnícke umenie sv. Augustína

Marcela Andoková

V kázňach k stupňovým žalmom. V tejto publikácii dostáva čitateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej cirkvi, ale aj ako komplexného kresťanského vzdelanca, ktorý je pevne zakorenený v profánnej antickej vzdelanosti, s ktorou tvorivo komunikuje. Vzorkou pre analýzu sú výklady pätnástich žalmov združených pod označením graduales, stupňové, ktoré sú súčasťou Augustínovej homiletickej zbierky Enarrationes in Psalmos, v dejinách homiletickej spisby jedinečnej.Samotná voľba diela, ktoré dlho ostávalo mimo hlavného záujmu filológov a literárnych vedcov, svedčí o tom, že autorka by rada prispela do pokladnice poznania niečím novým. V argumentačnej báze nachádzame okrem textov analyzovaných Enarrationes nielen celý rad iných Augustínových spisov, z ktorých najvýznamenešie miesto patrí dielam De doctrina christiana, Confessiones, De ciuitate Dei, Tractatus in Iohannis Euangelium 1 - 16, Tractatus in Primam epistulam Iohannis ad Parthos a retrospektívnym Retractationes, ale do hry vstupujú aj biblické knihy a diela ďalších antických autorov, spomedzi nich najmä Aristoteles, Cicero a Quaintilianus.Táto kniha predstavuje cenný prínos k poznaniu antickej kultúry a špeciálne kultúry slova, rozširujúc tak spektrum konkrétneho poznania na oblasť, ktorá nebola doteraz bližšie zmapovaná.

Vypredané

12,80 €

O svetskej múdrosti alebo o tom, komu bude v pekle dobre
O svetskej múdrosti alebo o tom, komu bude v pekle dobre

Baltasar Gracián y Morales

• 300 inšpiratívnych, praktických a jednoduchých rád ako dosiahnuť úspech v kariére – či už v štátnej správe alebo v podnikaní. • Jedno z prvých diel zameraných na rozvoj osobnosti, sebaovládanie a „diplomaciu ľudskej komunikácie“ je staré takmer 400 rokov. Jednotlivé pravidlá a poučky sú však natoľko univerzálne, že o ich aktuálnosti nemôže nikto pochybovať ani dnes. • Umenie svetskej múdrosti možno čítať dvoma spôsobmi: Možno ho pochopiť v zmysle návodov, ako byť úspešný v spoločnosti, v ktorej hrá hlavnú úlohu princíp konkurencie. Môžeme ho však čítať aj ako výstrahu pred ľuďmi, ktorí sa správajú podľa podobných rád. Gracián však radí predovšetkým ľuďom dobrej vôle. Vie, že tí, čo zlomyseľnosť a prefíkanosť majú v krvi, rady nepotrebujú a vedeli by si to zariadiť aj v pekle...Aktuálnosť diela Umenie svetskej múdrosti, ktoré vyšlo v roku 1647, je až zarážajúca. Obsahuje drobné návody, ako byť úspešný v spoločnosti, v ktorej princíp konkurencie hrá určujúcu úlohu. Možno ho poňať ako výstrahu pred zlomyseľnými a prefíkanými ľuďmi, ktorí si to vedia zariadiť aj v pekle. Gracián radí predovšetkým ľuďom dobrej vôle, pretože vieme, že tam, kde sa spojí arogancia s intrigánstvom, tam ten, kto hrá podľa pravidiel, obyčajne skoro nemá šancu. Pôsobivosť tejto knihe však dávajú nielen múdre rady do života a literárne kvality textu, ale predovšetkým koncepcia človeka a spoločnosti, ktorá je pozadím jeho odporúčaní. Ži tu a teraz. Naše konanie a naše myslenie sa musí riadiť okolnosťami. Chci vtedy, keď sa to dá, pretože čas a príležitosť nečakajú na nikoho. Neži podľa raz a navždy stanovených zásad, pokiaľ nejde o hlavné cnosti. A ani vôli nepredpisuj pevné zákony, lebo už zajtra budeš musieť piť vodu, ktorou dnes opovrhuješ. Existujú puntičkárski podivíni, ktorí požadujú, aby sa všetky okolnosti podriadili ich čudným kapricom. Múdry človek, naproti tomu, vie, že hviezda rozumnosti nás vedie k tomu, aby sme sa riadili okolnosťami. Poznaj, kedy si môžeš dovoliť byť sarkastickým. Vedieť použiť sarkazmus v pravom okamihu je najvyšším umením v styku s inými. Sarkazmy často používame, keď chceme preskúmať mysle iných, ich prostredníctvom vypátrame najhlbšie tajomstvá srdca. Niečím iným sú zlomyseľnosti, vyplývajúce zo závisti alebo z urazenej samoľúbosti. Tieto sú často ako blesk z jasného neba a v okamihu ničia priazeň a rešpekt. Osobitne háklivou záležitosťou je používanie sarkazmu v styku s nadriadenými alebo podriadenými, tam sarkazmus dosahuje to, čo sa nepodarilo závistlivému davu alebo zákernosti jednotlivcov. Iný druh sarkazmu zasa pôsobí opačne a udržuje, ba posilňuje našu vážnosť. Vždy však musíme byť pripravený na sarkazmus iných. Ubrániť sa môžeme len tak, že však spoznáme nebezpečenstvo. Očakávaná strela vždy minie svoj cieľ.

Vypredané

16,39 €

Zmysel života podľa V. E. Frankla
Zmysel života podľa V. E. Frankla

Peter Tavel

"Spal som a snil o tom, že život je radosť. Zobudil som sa a zbadal, že život je povinnosť. Pracoval som – a spoznal: povinnosť je radosťou.“ (Rabindranath Tagore). Už z uvedeného výroku vyplýva, že autor sa v diele zaoberá zmyslom života človeka, čo je vyjadrené Franklovým hlavným pojmom „Wille zum Sinn.“ Zaoberá sa otázkami slobody, svedomia, zodpovednosti, schizofrénie, eutanázie, psychochirurgie, atď. Spolupracuje s významnými filozofickými smermi ako sú fenomenológia, existencializmus, novotomizmus, a i.Autor značnú časť života býval na miestach, kde trávil svoj život aj Frankl. Podnetom pre napísanie tejto knihy bolo aj to, že mal možnosť komunikovať s Franklovými významnými žiakmi. Najhlbším vnútorným podnetom pre autora však bolo jeho sprevádzanie chorých a umierajúcich ľudí. Jeho pohľad na svet sa v tomto období života značne zmenil, čo je evidentné aj v jeho diele.

Vypredané

8,54 €

Úvod do filozofie náboženstva
Úvod do filozofie náboženstva

Slavomír Gálik

Cieľom učebného textu je uviesť čitateľa do základných problémov filozofie náboženstva. Práca je určená študentom filozofie, ale môže slúžiť aj ostatným záujemcom o humanitné vedy.

Vypredané

6,40 €

Filozofia a mystika
Filozofia a mystika

Slavomír Gálik

Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev. Existuje niečo také ako fenomén mystiky? Ak áno, tak čo je mystika? Je viazaná len na náboženstvo, alebo ju môžeme chápať aj v širších kultúrnych súvislostiach? Je doménou iba výnimočných jednotlivcov, alebo je prístupná všetkým ľuďom? Je len minulosťou alebo je aktuálna aj v súčasnosti?

Vypredané

12,80 €

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole
Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole

Jana Duchovičová; Alžbeta Lazíková

Stimulačno – obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a podvýkonnosti u detí, ktoré vznikajú ako dôsledok neadekvátnej podpory jednotlivých stránok osobnosti a neprimerane náročných podnetov v edukačnom prostredí, vzhľadom na špecifickosť ich vývinu (akcelerovaný vývin, nerovnomerný vývin).Kniha je určená učiteľkám a pedagogickým pracovníkom v predškolských zariadeniach, študentom odborov predškolská a elementárna pedagogika, ako aj všetkým tým, ktorým rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku nie je ľahostajný.

Vypredané

9,60 €

Výchovný poradca
Výchovný poradca

Mária Šefránková

Vzhľadom na nedostatok odbornej literatúry pre výchovného poradcu, časovo aktuálnej, autorka zosumarizovla svoje publikačné materiály do tejto publikácie – legislatívne a koncepčné návrhy, teoretické i praktické skúsenosti a poskytnúť ich výchovnému poradcovi ako praktickú pomôcku, základné východiskové informácie pre jeho činnosť.

Vypredané

6,40 €

Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov
Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov

Ladislav Vaska

Monografia reaguje na potreby knižného trhu, na ktorom absentujú alebo sú výrazne obmedzené zdroje v oblasti supervízie v sociálnej práci a konkrétne začínajúcich sociálnych pracovníkov a jej špecifík. Kniha má dve časti. V prvej autor približuje históriu supervízie v sociálnej práci vo svete, jej teoretické vymedzenia a ďalej prístupy a modely v supervízii. Druhá časť monografie sa zameriava na význam supervízie v práci začínajúcich sociálnych pracovníkov v jej rôznych teoretických kontextoch.V knihe Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov autor venuje priestor historickému kontextu supervízie od jej kreovania až po súčasnosť. Významné miesto venuje supervízii v sociálnej práci a jej definovaniu ako aj jej modelom a prístupom.

Vypredané

9,60 €

Interakcia vo vyučovaní
Interakcia vo vyučovaní

Erich Petlák; Lívia Fenyvesiová

Publikácia je venovaná oblasti pedagogicko-didaktickej práce učiteľa, ktorá je všeobecne známa. Každý si uvedomuje a vie, že výchovno-vzdelávací proces, ale aj práca v škole, je v podstate interakčným procesom. Učitelia a žiaci každodenne vstupujú do mnohorakých vzájomných vzťahov. Mnohé z nich sú pre žiakov, ale aj pre učiteľov, motivujúce, humánne povzbudzujúce a pod.Pri úvahách o obsahu a zameraní tejto publikácie si autori stanovili cieľ – napísať ju tak, aby oslovila študentov učiteľstva, ale aj učiteľov v praxi, aby v nej našli dostatok podnetov pre svoju budúcu, ale aj súčasnú pedagogickú prácu, aby ich priviedla aj k istej sebareflexii vlastnej práce.

Vypredané

5,34 €

Od Aristotela po Plotina
Od Aristotela po Plotina

Prof. PhDr. Jaroslav Martinka, CSc. (ed.)

Antológia z diel filozofov. Z obsahu: Od Aristotela po Plotina; Aristoteles; Teofrastos; Stoici; Epikuros; Plotinos.

Vypredané

16,01 €

Smrť a vedomie smrteľnosti
Smrť a vedomie smrteľnosti

Juraj Čáp; Marián Palenčár

Na monografii Smrť a vedomie smrteľnosti oceňujem ojedinelosť tematickej orientácie v kontexte domácej filozofickej tvorby a ak k tomu prirátam vysokú odbornú úroveň a kultivovaný jazykový prejav, musím konštatovať, že ide o významný filozofický počin. Jeho zásluhou sa v našom prostredí prehĺbi pohľad nielen na problematiku smrti a smrteľnosti z hľadiska filozofie, ale rozšíri sa aj pohľad na samotnú filozofiu, na možné pole a metódy filozofického bádania. Z tohto dôvodu pokladám za veľmi potrebné a užitočné vydať posudzovaný rukopis monografie, ktorá sa iste stretne so živým záujmom odbornej i širšej čitateľskej verejnosti. (Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.)

Vypredané

8,54 €

Dramatoterapia v liečebnej pedagogike
Dramatoterapia v liečebnej pedagogike

Katarína Majzlanová

Dramatoterapia je jeden z liečebno – výchovných prístupov, ktorý pomáha čoveku lepšie spoznať seba samého, lepšie sa orientovať v rôznych situáciách, pomáha mu lepšie chápať, porozumieť, byť sebou samým, preveriť si svoje postoje, možnosti zmien i empatiu.

Vypredané

7,47 €

Ako zvládať konflikty
Ako zvládať konflikty

Vladislav Kačáni; Michaela Bucková

Kniha kladie dôraz na dva aspekty konfliktu, najskôr sa zaoberá konfliktom z teoretického hľadiska. Snaží sa ho definovať, nachádza analógie medzi ním a osobnosťou, vekom, emóciami človeka a pod. Taktiež konfliktom v praxi, ktorý rozoberá v rôznych situáciách, čím nás učí ovládať ho a vyhnúť sa mu.

Vypredané

7,47 €

Pedagogicko - didaktická práca učiteľa
Pedagogicko - didaktická práca učiteľa

Erich Petlák

Publikácia je zameraná na pedagogicko-didaktickú prácu učiteľa. Autor sa zameral na základné otázky, ktoré umožnia hlbšie sa zamyslieť nad riadením výchovno-vzdelávacieho procesu. Obsahové zameranie vychádza z viacročného poznania výchovno-vzdelávacej praxe. Autor zdôrazňuje rozhodujúce postavenie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese a z toho hľadiska sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa vo výchovnosti a humanizácii vyučovania, analyzuje účinnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod.Autor sa zamýšľa aj nad úlohami učiteľa a školy v budúcnosti. Publikácia umožní študentom preniknúť do viacerých otázok, ktoré sú v bežných učebniciach pedagogiky a didaktiky iba spomenuté, ale menej analyzované. Jej štúdium prehĺbi záujem o pedagogicko-didaktické otázky práce učiteľa a vyučovania vôbec a prispieva tak k profesionálnej orientácii na budúce učiteľské povolanie. Učiteľom, ktorí sú už v praxi, umožní konfrontáciu vlastnej práce s tvorivejšími prístupmi, ktoré sa v publikácii vyzdvihujú.Hlavné témy: Učiteľ a žiak vo výchovno-vzdelávacom procese; Výchova a vzdelávací proces; Humanizačné aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu; Účinnosť vyučovacej metódy; O štýloch učenia sa žiakov; Sebareflexia práce učiteľa; Škola a budúcnosť.

Vypredané

6,40 €

Filozofia a médiá
Filozofia a médiá

Slavomír Gálik

K filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry. Slavomír Gálik vytvoril monografiu, ktorá pokrýva širokú oblasť teoretického štúdia nových prvkov života v sociálnom prostredí a poznávania kultúry modernej spoločnosti. Monografia predstavuje úspešný pokus o zaplnenie medzery v priestore filozoficko - ontologického výkladu pôsobenia médií. Vychádza z reflexie základných filozofických pojmov a kategórií fungujúcich v mediálnom kontexte.Autor interpretuje filozofiu médií v jej premenách a súčasne problém jej významu v súčasnosti. Postupne analyzuje krízu lineárneho kódu. Dôsledok straty či krízy lineárneho kódu vedie k tomu, že sa rozpadá naša pamäť, pretože nie sme pre náš kodifikovaný svet náležite vybavení informáciami. Strácame schopnosť zachytiť prijímané informácie v rámci nejakej základnej štruktúry, pretvoriť ich a následne poslať ďalej. Možno povedať, že autorova práca je cenným príspevkom k novému výchovnému ideálu súčasného človeka a reflexia otvorená novodobým problémom.

Vypredané

7,47 €

Psychológia a pedagogika pomáhajú škole
Psychológia a pedagogika pomáhajú škole

Vladislav Kačáni; Ľudovít Višňovský

Kniha nadväzuje na úspech predchádzajúcich vysokoškolských učebníc Základy učiteľskej psychológie a Základy učiteľskej pedagogiky. Kniha je určená všetkým učiteľom, výchovným a pedagogickým pracovníkom. Nájdete v nej teoretické poznatky z oblasti využívania voľného času žiakov, spolupráce školy s rodinou, tvorivosti žiakov i pedagógov, hodnotenia a sebahodnotenia žiakov, využitia práce s rómskym dieťaťom, drogových závislostí, etickej výchovy, a iné.

Vypredané

7,47 €

Predsokratovci a Platón
Predsokratovci a Platón

Jaroslav Martinka (ed.)

Antológia z diel filozofov. Tento zväzok je venovaný antickej filozofii, približne obdobiu od 6. do 4. storočia pred n. l. Obsahuje jednak zlomky z predsokratovcov, jednak Platónove filozofické dialógy. Fragmenty z diel prvých gréckych mysliteľov (Táles, Anaximandros, Anaximenes, Pytagoras, Alkmaion, Filolaos, Xenofanes, Herakleitos, Parmenides, Zenón, Melissos, Empedokles, Anaxagoras, Leukippos, Demokritos, Protagoras, Gorgias, Prodikos a iní) dokumentujú začiatky európskeho myšlienkového vývinu od prvého veľkolepého pokusu o výklad sveta z neho samého, cez úsilie vyložiť svet aj z jeho kvantitatívnej stránky, až po obdobie, v ktorom sa ústredným predmetom záujmu už nestáva skúmanie prírody, ale človek, spoločnosť, a najmä ontologická problematika. celý vývin dokresľuje výber filozofických dialógov z vrcholného obdobia Platónovej činnosti.

Vypredané

16,01 €

Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém
Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém

Viktor Lechta (ed.)

Monografia štúdií, ktorú práve predkladáme čitateľovi má za cieľ preniknúť do oblasti inkluzívnej edukácie, ktorej teoretici i praktici doteraz často nevenovali patričnú pozornosť. Monografia je rozdelená do piatich častí – dimenzií, do ktorých sme spomínanú problematiku rozčlenili: dimenzia filozofie inkluzívnej edukácie, psychologická dimenzia, praxeologická dimenzia, inštitucionálna dimenzia a dimenzia teórií výchovy.

Vypredané

9,69 €

Klíma školy a klíma triedy
Klíma školy a klíma triedy

Erich Petlák

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne, v ktorom môžu rozvíjať nielen kognitívnu, ale aj emocionálnu stránku svojej osobnosti. Školská prax sa sústreďuje na vedomostnú stránku, pričom sa v tomto procese stráca žiak – žiak so svojimi radosťami, ale aj problémami, žiak s väčšou alebo menšou sebamotiváciou do učebnej činnosti, žiak s túžbou prežívať pocity uznania za svoju činnosť, žiak so svojimi snami a túžbami ... Štúdium klímy nám môže dať odpovede na otázky týkajúce sa toho, akí sú žiaci, prečo sú takí, akí sú, akí by mali a mohli byť, aké majú predstavy o škole, aká škola by im vyhovovala a čo by sme mali robiť preto, aby sa žiaci v školách cítili príjemnejšie, čo je predpokladom zvyšovania ich výkonnosti v učení. Kniha môže byť podnetom pre všetkých, ktorí pracujú alebo budú pracovať so žiakmi v školách, k štúdiu a skúmaniu pohľadov a názorov žiakov na svoju školu a život v nej.

Vypredané

5,34 €

Problém výchovy na prahu 21. storočia
Problém výchovy na prahu 21. storočia

Sabína Gáliková - Tolnaiová

alebo o "obrate k psychagógii" v súčasnej filozofii výchovy. Výchova v centre teoretického záujmu a skúmania. Porozumenie výchove z filozoficko-antropologického hľadiska v európsykch dejinno-kultúrnych kontextoch. Cesty v súčasnom myslení o výchove. Problém výchovy v perspektíve obratu k psychagógii.Osobitné problémy súčasnej filozofie výchovy (otázka vzdelanosti, škola problémom, čo znamená byť učiteľom, pedagogika ako veda, diskusia o povahe pedagogiky, problém antropologiczmu a výchovných antinómií).

Vypredané

12,27 €

Pravidlá spoločenského správania
Pravidlá spoločenského správania

Dagmar Brázdová

Čo sa patrí a čo nie. Táto publikácia sa sústreďuje na základné normy spoločenského správania v rozličných situáciách, pričom vychádza zo súčasných noriem rešpektovaných v západnej Európe. 

Vypredané

4,27 €

Duchovný rozmer krízy súčasného človeka
Duchovný rozmer krízy súčasného človeka

Slavomír Gálik

Novoveká európska spoločnosť prešla zmenami, ktoré by sme mohli v zmysle Ricoeurovho prístupu označiť za civilizačné. Pre tieto procesy je charakteristická abstraktná racionalita, ktorá slávila veľké úspechy na poli vedy, techniky, ale aj politiky a ekonomiky. V druhej polovici 20. storočia európska spoločnosť vstupuje do planetárneho štádia, v ktorom dominujú informačné médiá, globalizácia vo všetkých životných sférach...

Vypredané

6,40 €

Všeobecná didaktika
Všeobecná didaktika

Erich Petlák

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika. Alternatívne školstvo.

Vypredané

7,47 €

Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu

Eva Maria Hrdinová

Na příkladě translace východní Chrysostomovy liturgie do češtiny. Cieľom tejto publikácie je preskúmať preklad nábožných textov v kontexte známej a široko afirmovanej teórie skoposu.Predkladaná publikácia je prvé odborné a systematicky spracované dielo v českom a slovenskom akademickom prostredí. Autorka ponúka detailne a výstižne podanú interpretáciu konkrétneho vybraného fenoménu a zastavuje sa nad hlavný liturgickým (bohoslužobným) textom východnej cirkvi, tzv. liturgiou sv. Jána Zlatoústeho (Chryzostomova liturgia). resp. nad jej prekladmi do češtiny.

Vypredané

9,60 €

Vypredané

4,27 €

O dôstojnosti človeka
O dôstojnosti človeka

Božena Seilerová

Odkaz Giovanniho Pica della Mirandola. Odkaz Giovanniho Pica della Mirandola Slovenský čitateľ dostal do rúk preklad reči O dôstojnosti človeka (De hominis dignitate) od renesančného mysliteľa poslednej tretiny 15. storočia Giovanniho Pica della Mirandola. Ide o zamýšľaný úvodný prejav na verejnej diskusii v Ríme v roku 1486 pred pápežským senátom k 900 tézam z filozofie, kabaly a teológie. Diskusia, na ktorú G. Pico pozval učencov z celej Európy sa, žiaľ, neuskutočnila. Obdobie renesancie, a v ňom slávne talianske Quattrocento, patrí k významným etapám dejín európskej duchovnej kultúry. Všeobecne sa vysoko hodnotia najmä výkony renesančných umelcov. Ich umelecké a architektonické diela sú predmetom stáleho obdivu. Menej sa už vie o metafyzickom zdôvodnení obrazu človeka so širokou svetonázorovou explikáciou, ktorý usmerňoval umelecké aktivity renesančných umelcov a renesančných ľudí vôbec. Reč O dôstojnosti človeka je koncentrovaným vyjadrením metafyziky renesančného humanizmu, človeka, filozofickej antropológie renesančných humanistov. Kniha je určená všetkým, ktorí majú radi pôvodné filozofické myšlienky, študentom humanitných vied, učiteľom.

Vypredané

6,40 €

Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi
Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi

Jana Hanuliaková

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších pedagogických súvislostiach. Zámerom je nadviazať na teoretické poznatky a východiská a doplniť ich o praktické námety a konkrétne príklady aktivít, prostredníctvom ktorých môžu učitelia intervenovať do klímy triedy a následne ich aplikovať do pedagogickej praxe a práce.

Vypredané

5,34 €

Kapitoly zo súčasnej edukácie
Kapitoly zo súčasnej edukácie

Erich Petlák et al.

O tom, že 21. storočie bude storočím vzdelávania nás presviedča dianie okolo nás. V súvislosti s týmto konštatovaním a predpokladmi súčasne rezonujú aj mnohé ďalšie otázky a pohľady na edukáciu. Z nich sú najčastejšie frekventované tie, ktoré sa zaoberajú najmä efektívnosťou edukácie a aj tým, či naša súčasná edukácia dosahuje takú úroveň aká by bola žiaduca a aj možná, vzhľadom na rozpracovanosť a aj dostupnosť rôznych odborných a metodických ponúk, ba aj vzhľadom na kvalifikovanosť učiteľov a možnosti ich ďalšieho vzdelávania.V prvých kapitolách sa autori zaoberajú edukáciou z hľadiska novších pohľadov na funkciu mozgu vo vyučovaní, resp. docenením mozgu pri vyučovaní a učení žiaka. V úvodnej kapitole sú naznačené pohľady na danú oblasť. O tom ako v školách dosiahnuť radostnú, neformálnu a tvorivú atmosféru, ktorej sa stále dovolávame sa píše v poslednej kapitole knihy. Dramatická výchova je tou oblasťou, ktorá by mala byť, najmä v nižších ročníkoch, čo najviac využívaná. Ako a prečo ju realizovať nájde čitateľ v príslušnej kapitole.

Vypredané

7,47 €

Kapitoly zo súčasnej didaktiky
Kapitoly zo súčasnej didaktiky

Erich Petlák et al.

Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej kapitole pripomínajú aktuálne úlohy didaktiky. Na ňu nadväzuje štúdia zdôrazňujúca, že vzdelávanie a vzdelanie nie sú len vedomosti, ale aj formovanie hodnotovej orientácie jedinca. Obsahom vzdelávania sa zaoberá ďalšia kapitola, podčiarkujúca nielen jeho význam, ale súčasne aj zložitosť jeho koncipovania.Tvorivosť je základom dobrej výučby a dobrých vedomostí žiakov. Preto je v knihe venovaná pozornosť i tejto stránke výučby. V ďalších kapitolách sa autori zaoberajú možnosťami a potrebami diferenciácie vo vyučovaní, sebareflexiiou práce učiteľa, evalváciou výchovno-vzdelávacieho procesu, a vplyvom klímy triedy na priebeh vyučovacieho procesu.

Vypredané

6,40 €

Alternatívne školstvo
Alternatívne školstvo

Miron Zelina

Publikácia je určená všetkým študentom učiteľských smerov, pedagogickým pracovníkom a učiteľom. Oboznamuje s problematikou nových prístupov k vyučovaniu. Z obsahu: Alternatívne školy, Alternatívna pedagogika, Alternatívne pedagogické koncepcie a smery.

Vypredané

7,47 €

Filozofický rozmer "ľudstva" v myslení Augusta Comta
Filozofický rozmer "ľudstva" v myslení Augusta Comta

Tomáš Pružinec

Autor poskytuje nový pohľad na pozitivizmus Augusta Comta. Sústredil sa na problém Comtovho náboženského pozitivizmu, úročenie jeho základných stanovísk a dôsledkov. Pracuje s pôvodnými dielami a vhodne vybranou pomocnou literatúrou, ktorou svoju prácu dopĺňa a syntetizuje do nového interpretačného celku. Vhodne využil doxografický prístup. Riešenie zvolenej témy vykazuje vnútornú logickú súdržnosť, spojitosť a metodologickú presnosť. Vedecká rozhľadenosť sa skĺbila s rámcovou konzistentnosťou vlastného výskumu. Autor vhodne naznačil historický a myšlienkový kontext, v ktorom Comte rozpracoval náboženský aspekt svojej filozofie. Autor v knihe preukazuje solídne znalosti z francúzskej histórie. Umožňujú mu jasne poukázať na dobové vplyvy, ďalej na vplyvy významných osobností ako de Maistre, Bonald, Saint-Simon a zároveň zvýrazniť špecifickosť a originalitu Comtovej filozofie.Kniha Tomáša Pružinca je prínosom pre slovenskú vedeckú literatúru v oblasti dejín filozofie a dejín sociológie. Interdisciplinárny prístup prispieva k originálnemu riešeniu danej témy. Kniha je určená študentom spoločenských vied a širokej čitateľskej verejnosti, odborníkom z oblasti filozofie a sociológie.

Vypredané

6,40 €

Elektronické šikanovanie
Elektronické šikanovanie

Katarína Hollá

Nová forma agresie. Problematika elektronického šikanovania v poslednej dobe narastá, takisto ako stále narastajú možnosti a vplyvy nových médií. Napriek tomu sa uvedenému sociálno-patologickému javu nedostáva takej pozornosti, akú si zasluhuje. Cieľom publikácie je upozorniť na elektronické šikanovanie ako novú formu agresie, poskytnúť informácie učiteľom, vychovávateľom a rodičom o elektronickom šikanovaní a jeho nástahách.

Vypredané

5,34 €

Estetika myslenia a tela
Estetika myslenia a tela

Jiří Vaněk

Čo je estetické? Krása vznešenosť, povaha estetického súdu; ,,postmoderna"; explózia estetického myslenia. Z obsahu: Východiská; Estetika myslenia; Estetika tela; Spoločné priepasti estetiky tela i myslenia – priepasti vkusu...

Vypredané

6,40 €

Aristotelova koncepcia cností
Aristotelova koncepcia cností

Ľubica Predanocyová

Dejiny morálnej filozofie predstavujú permanentné hľadačstvo správneho života, naplneného a sprevádzaného života, naplneného a sprevádzaného správnymi morálnymi hodnotami. Aktuálna sa javí otázka: či to, čo dnes považujeme a označujeme za morálne, takým aj skutočne je? Plejáda rôznych, relatívne nekonzistentných teoretických názorov svedčí o ťažkostiach pri hľadaní zhody v otázke identifikovania a postulovania jedného rešpektovateľného teoretického východiska cností. Aristotela možno považovať za zakladateľa dlhodobej teoretickej tradície, no premýšľať o jeho špecifickom výklade cností je komplikované.

Vypredané

5,34 €

Humanizmus a renesancia
Humanizmus a renesancia

Ďalší zväzok Antológie z diel filozofov – Humanizmus a renesancia – zahrnuje obrodu antickej epochy, t. j. 14. a 15. storočie, obdobie, pre ktoré je typické nielen množstvo neprekonateľných umeleckých výtvorov, ale s ktorým sa spája aj ideový prerod človeka a spoločnosti. Z obsahu: Pietro Pomponazzi, Mikuláš Kuzánsky, Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Francis Bacon, Niccolo Machiavelli, Desiderius Erasmus, Thomas More, Leonardo da Vinci, Mikuláš Kopernik, Galileo Galilei.

Vypredané

16,01 €

Prekladateľké minimum
Prekladateľké minimum

Teodor Hrehovčík

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, ktorí majú vo svojom programe prekladový seminár, ďalej súdnym prekladateľom a tlmočníkom, ktorí musia podľa nového zákona absolvovať odborné minimum.

Vypredané

5,34 €

Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže
Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže

Karol Turček

Autor sa zaoberá problematikou komplexne a zároveň prístupne a zrozumiteľne pedagógom a študentom pedagogiky a psychológie. Jednotlivé kapitoly predkladá z pohľadu súčasných vedeckých poznatkov, s použitím svetovej i domácej literatúry. Výsledky vlastných výskumov a odbornej činnosti, či klinické empirické poznatky zapracoval voľne do textu, ako jeho integrálnu súčasť. Všíma si konflikty medziľudských vzťahov medzi pedagógmi a rodičmi a predškolákmi a školákmi predpubertálneho, pubertálneho a adolescentného vývinového obdobia.

Vypredané

6,40 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Mária, pred 3 dňami

Spokojna

userAvatar

Karol, pred 5 dňami

Ďakujeme za výbornú knižku a tisíckrát +++++++++ pre Zachej.sk

userAvatar

Alžbeta, pred týždňom

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk